697/2012

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 9 §:n 1 momentin 4 a kohta, 9 a §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 33 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentin 4 a kohta laissa 1228/2009 ja 9 a §:n 1 momentti laissa 1050/2009, sekä

lisätään 9 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1228/2009, 706/2010 ja 154/2011, uusi 4 b kohta seuraavasti:

9 §
Eläkettä saavan hoitotuki

Oikeus hoitotukeen on 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka saa:


4 a) tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991) mukaista jatkuvaa tapaturmaeläkettä tai elinkorkoa taikka liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) mukaista jatkuvaa työkyvyttömyyseläkettä tai ansiomenetyskorvausta, viimeksi mainittua kuitenkin vasta vuoden kuluttua vahingon sattumisesta;

4 b) pelkkää leskeneläkettä 2, 4 tai 4 a kohdassa mainittujen lakien perusteella ja on täyttänyt 65 vuotta; tai


9 a §
Veteraanilisä

Henkilölle, jolle maksetaan 9 §:n mukaista korotettua tai ylintä hoitotukea ja rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaista ylimääräistä rintamalisää, hoitotuki maksetaan veteraanilisällä korotettuna. Veteraanilisän suuruus on 83,92 euroa kuukaudessa.


14 §
Ruokavaliokorvaus

Oikeus ruokavaliokorvaukseen on 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, jonka on asianmukaisesti määritellyn sairauden takia ehdottoman välttämätöntä käyttää gluteenittomia tuotteita. Ruokavaliokorvaus on 23,60 euroa kuukaudessa.


33 §
Vammaisetuuden lakkaaminen

Vammaistuki, joka on myönnetty 16 vuotta täyttäneelle, lakkaa sen kuukauden alusta, kun sen saajalle myönnetään 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu eläke tai etuus tai lakkaa sen kuukauden lopusta, kun 9 §:n 1 momentin 4 b kohdassa tarkoitettua leskeneläkettä saava henkilö täyttää 65 vuotta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Tämän lain 9 §:n 1 momentin 4 b kohta ja 33 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

Jos 9 §:n 1 momentin 4 b kohdan mukaista leskeneläkettä saavalle 65 vuotta täyttäneelle henkilölle maksetaan tämän lain voimaan tullessa 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, tuen maksamista jatketaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollein perustein vammaisetuuksista annetun lain 32 §:n mukaiseen tarkistukseen tai 33 §:n mukaiseen lakkaamiseen saakka.

Tämän lain 9 a §:ssä oleva rahamäärä vastaa sitä kansaneläkeindeksin pistelukua, jonka mukaan vuoden 2001 tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 114/2012
StVM 14/2012
EV 96/2012

  Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.