592/2012

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2012

Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain (462/2009) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 3 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti, 14 § ja 15 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti ja 13 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään toimiluvan myöntämisestä huutokaupalla viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun teletoimintaan taajuusalueella 2500—2690 megahertsiä sekä taajuusalueella 791—821 ja 832—862 megahertsiä.


3 §
Taajuusalueen tekninen jaottelu

Taajuusalueelta 791—821 ja 832—862 megahertsiä huutokaupataan yhteensä kuusi 5 megahertsin taajuuskaistaparia.

4 §
Toimiluvan myöntäminen

Taajuuksia    voidaan     taajuusalueella 2500—2690 megahertsiä myöntää enintään 50 megahertsiä yritystä tai yhteisöä kohden ja taajuusalueella 791—821 ja 832—862 megahertsiä enintään kolme 5 megahertsin taajuuskaistaparia yritystä tai yhteisöä kohden.

5 §
Huutokauppaan ilmoittautuminen

Yrityksen tai yhteisön, joka haluaa osallistua huutokauppaan, on tehtävä etukäteen ilmoitus osallistumisestaan Viestintävirastolle ja maksettava 6 §:ssä säädetty osallistumismaksu. Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä huutokauppaan ilmoittautumisen tavasta ja määräajoista.

6 §
Osallistumismaksu

Viestintävirastolle huutokaupan järjestämisestä aiheutuvien hallinnollisten kustannusten kattamiseksi huutokauppaan ilmoittautunut yritys tai yhteisö on velvollinen suorittamaan 65 000 euron osallistumismaksun. Osallistumismaksua ei palauteta.


Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Maksun suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

9 §
Huutokauppamenettely

Huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinta on taajuusalueella 2500—2690 megahertsiä 15 000 euroa yhtä megahertsiä kohden ja taajuusalueella 791—821 ja 832—862 megahertsiä 16,67 miljoonaa euroa yhtä 5 megahertsin taajuuskaistaparia kohden.

Huutokaupassa järjestetään yksi tai useampia kierroksia nousevin tarjouksin. Taajuusalueen 2500—2690 megahertsiä taajuuskaistaparit ja taajuuskaista huutokaupataan yhtä aikaa. Taajuusalueen 791—821 ja 832—862 megahertsiä taajuuskaistaparit huutokaupataan yhtä aikaa.


13 §
Toimiluvan ehdot

Toimiluvan haltija on velvollinen poistamaan toiminnastaan muulle määräysten mukaiselle radioviestinnälle aiheutuvat häiriöt sekä korvaamaan näiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvat kustannukset.


14 §
Toimilupamaksu

Teleyritys, jolle on 4 §:n nojalla myönnetty toimilupa, on velvollinen suorittamaan toimilupamaksun. Toimilupamaksu on 4 §:ssä säädetty korkein hyväksytty tarjous.

Taajuusalueen 2500—2690 megahertsiä toimilupamaksu maksetaan toimilupakauden aikana vuosittain tasaerissä. Maksun määrää maksettavaksi Viestintävirasto. Viisi ensimmäistä vuosittaista erää maksetaan kuitenkin yhdellä kertaa toimilupakauden alkaessa.

Taajuusalueen 791—821 ja 832—862 megahertsiä toimilupamaksu maksetaan viidessä vuosittaisessa tasaerässä toimiluvan myöntämisestä lähtien. Maksun määrää maksettavaksi Viestintävirasto.

Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Maksun suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa.

15 §
Taajuusvaraus ja radiolupa

Viestintävirasto myöntää radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 7 §:n mukaisen radioluvan toimiluvan haltijalle tai siirron saajalle hakemuksesta sen jälkeen, kun toimiluvan haltija on suorittanut tämän lain 14 §:n 2 momentissa säädetyn toimilupamaksun ensimmäiset viisi vuosierää tai 14 §:n 3 momentissa säädetyn viiden vuosittaisen maksun ensimmäisen erän.Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä marraskuuta 2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 72/2012
LiVM 12/2012
EV 89/2012

  Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.