545/2012

Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2012

Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen (390/2002) 3 §:n 2 kohta ja 4 §:n 2 momentin 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 12/2009,

muutetaan 2 § sekä

lisätään asetukseen uusi 1a § seuraavasti:

1 a §

Sen lisäksi, mitä holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (575/2008) 4 §:n 1 momentissa säädetään, kelpoisuusvaatimuksena valtion oikeusaputoimiston yleisen edunvalvojan virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto.

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan yleisen edunvalvojan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

2 §

Johtavan julkisen oikeusavustajan tehtävänä on erityisesti:

1) huolehtia oikeusaputoimiston toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) valvoa, että soveltamiskäytäntö oikeusapupäätöksissä on yhdenmukainen;

3) vahvistaa perusteet, joilla asiat jaetaan julkisille oikeusavustajille;

4) ratkaista sen estämättä, mitä oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen (110/2012) 51 §:n 1 kohdassa säädetään, yksinkertaiset ja selvät vahingonkorvausasiat 500 euron korvausmäärään saakka edellyttäen, että vahingon aiheuttaneen virkamiehen tuottamus on ollut selvästi enintään lievää; johtavan julkisen oikeusavustajan virheellistä toimintaa koskevan korvausasian ratkaisee kuitenkin oikeusministeriö; sekä

5) ratkaista ne oikeusaputoimiston hallintoasiat, joita ei ole säädetty tai määrätty toisten ratkaistaviksi.

Johtava julkinen oikeusavustaja voi määrätä jonkun oikeusaputoimiston virkamiehistä toimimaan hallintosihteerinä.

Hallintosihteerin tehtävistä määrätään työjärjestyksessä. Lisäksi johtava julkinen oikeusavustaja voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan asian tai asiaryhmän hallintosihteerinä toimivan virkamiehen ratkaistavaksi. Ensimmäisen momentin kohdissa 1—4 mainittuja asioita ei kuitenkaan saa siirtää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2012. Sen 1a § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Johtavan yleisen edunvalvojan ja yleisen edunvalvojan virkaan on edelleen kelpoinen henkilö, joka on nimitettynä virkaan tämän asetuksen voimaan tullessa. Jos johtavan yleisen edunvalvojan virka tulee organisaatiomuutoksen johdosta täyttää sisäisellä hakumenettelyllä, kelpoisuusvaatimuksena virkaan on kuitenkin soveltuva korkeakoulututkinto.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin vahingonkorvausasioihin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassaolevia säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

  Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitusneuvos
Maaria Rubanin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.