489/2012

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2012

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti ja 124 b §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1515/2011, sekä

lisätään 31 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1170/1998, 716/2004, 1088/2005 ja 1227/2005, uusi 8 momentti seuraavasti:

31 §
Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset säännökset

Yleisradioverosta annetussa laissa (484/2012) tarkoitettu henkilön yleisradiovero ei ole vähennyskelpoinen meno.

124 §
Veron määräytyminen

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,1496. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,6963.


124 b §
Veron määräytyminen verovuonna 2013

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa säädetään, 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 7,4677. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 6,9164.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Lain 124 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013 ja sitä sovelletaan vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa.

HE 28/2012
VaVM 14/2012
EV 66/2012

  Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.