487/2012

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2012

Laki verontilityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain (532/1998) 3 §:n 3 momentti sekä 12 ja 12 b §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 momentti laissa 607/2009 sekä 12 ja 12 b § laissa 1525/2011, sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 724/2004, uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Kertymisjakso ja tilitysajankohta

Muiden tämän lain mukaisesti tilitettävien verojen kertymisjakso on kalenterikuukausi. Kertymisjakson aikana Verohallinnon pankkitilille maksetuiksi kirjatut määrät ja verovelvollisille maksetut palautukset tilitetään ja maksetaan kertymisjaksoa seuraavan kuukauden aikana. Verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitettujen muiden kuin yhteisöverojen ja yhteisön yleisradioveron ennakonpalautukset vähennetään kuitenkin verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä tilityksessä.


11 §
Tilitettävä yhteisövero

Mitä tässä laissa säädetään yhteisöverosta, koskee vastaavasti yleisradioverosta annetussa laissa (484/2012) tarkoitettua yhteisön yleisradioveroa.

12 §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 74,90 prosenttia, kuntien jako-osuus 23,25 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 1,85 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,6295 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,3705 prosenttia.

12 b §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuonna 2013

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, valtion jako-osuus on 69,52 prosenttia, kuntien jako-osuus 28,23 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 2,25 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 92,6181 prosenttia ja seurakuntien osuus 7,3818 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Lain 12 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013 ja sitä sovelletaan verovuoden 2013 yhteisöveron tilityksiin ja tilityksien oikaisuihin.

HE 28/2012
VaVM 14/2012
EV 66/2012

  Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Valtiovarainministeri
Jutta Urpilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.