475/2012

Annettu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2012

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) 2 §, 3, 4, 6 ja 7 luku sekä 40 §, sellaisina kuin niistä on 40 § osaksi laissa 491/2002, sekä

muutetaan 3 §:n otsikko ja 2 momentti, 4 §:n 2 momentti sekä 5 §:n 1, 2 ja 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n otsikko ja 4 §:n 2 momentti laissa 395/2003 sekä 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti laissa 1069/2007, seuraavasti:

3 §
Valtion televisio- ja radiorahasto ja sen varat

Rahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Vuonna 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa. Määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti. Tarkistuksen perusteena on indeksi, joka muodostuu elinkustannusindeksistä, jonka painoarvo on yksi kolmasosa, sekä ansiotasoindeksistä, jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa.

4 §
Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastajat

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa vuosittain rahaston hallintoa, taloutta ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajista toisen tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja tai -yhteisö ja toisen tulee olla joko JHTT-tilintarkastaja tai -yhteisö tai tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus.

5 §
Valtion televisio- ja radiorahaston varojen käyttö

Rahaston varat muodostuvat valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta suoritetuista varoista, kerättävistä maksuista ja edellisiltä tilikausilta kertyneistä ylijäämistä, jotka ovat rahaston valtion keskuskirjanpidossa olevalla yhdystilillä.

Rahaston varoista käytetään Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen vuosittain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu määrä. Varoja voidaan käyttää myös Yleisradio Oy:stä annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetun ennakkoarvioinnin laatimisesta aiheutuvien palkkioiden maksamiseen ja rahaston hallinnoimiseen. Rahaston varoja voidaan käyttää muutoinkin televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen.


Rahaston varoja suoritetaan Yleisradio Oy:lle käyttösuunnitelman ja yhtiön rahoitustarpeen mukaisesti.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Viestintävirastolla on ennen lain voimaantuloa oikeus:

1) periä kaikki ajalle ennen tämän lain voimaantuloa kohdentuvat televisiomaksut siten, että ne erääntyvät maksettaviksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012; ja

2) periä joulukuussa 2012 tehtyihin käyttöönottoilmoituksiin perustuvat televisiomaksut soveltamatta 8 §:ssä säädettyä lyhintä maksuvelvollisuusaikaa.

Tämän lain voimaan tullessa maksamatta olevien televisiomaksujen perimiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 1 päivään tammikuuta 2018.

Vuodelle 2013 kohdistuneet maksetut televisiomaksut palautetaan vähentämättä summasta 17 §:n mukaista palautusmaksua.

Kumotussa 17 §:ssä tarkoitetut televisiomaksut, joita ei vuoden 2017 loppuun mennessä ole saatu palautettua, tuloutetaan 1 päivänä tammikuuta 2018 valtion televisio- ja radiorahastoon.

Kumotussa 18 §:ssä tarkoitetun television käyttäjärekisterin tiedot hävitetään henkilötietolain (523/1999) 34 §:n mukaisesti.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 29/2012
LiVM 8/2012
EV 64/2012

  Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2012

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Asunto- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.