424/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (290/2008) 3 ja 7 §, 8 §:n johdantokappale sekä 12 § seuraavasti:

3 §
Palkkion oikeuttavat toimenpiteet

Palkkio maksetaan asiaan valmistautumisesta sekä asian käsittelystä esitutkintaviranomaisessa ja suullisesta käsittelystä tuomioistuimessa. Palkkiota maksetaan myös matkustamisesta oikeudenkäyntiin tai esitutkintaviranomaisen luo sekä ajanhukasta, joka johtuu muusta avustamisen kannalta välttämättömästä matkustamisesta tai odottamisesta. Palkkiota ei makseta lounas- tai yöpymisajalta.

7 §
Asiakohtainen vähimmäispalkkio

Avustajalle voidaan hänen vaatimuksestaan maksaa tehtävään käytetyn ajan perusteella maksettavan palkkion sijasta vähimmäispalkkio.

Käräjäoikeudessa suullisesti käsiteltävässä rikosasiassa vähimmäispalkkio on 400 euroa ja, jos istuntokäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, 600 euroa.

Käräjäoikeudessa suullisesti käsiteltävässä riita- tai hakemusasiassa vähimmäispalkkio on 500 euroa ja, jos istuntokäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, 700 euroa.

Jos muutoksenhakutuomioistuimessa pidetään suullinen käsittely, vähimmäispalkkio on 400 euroa ja, jos pääkäsittely on kestänyt pidempään kuin kolme tuntia, 600 euroa.

Vähimmäispalkkio kattaa kaikki asiassa suoritetut toimenpiteet. Vähimmäispalkkio ei kuitenkaan sisällä korvausta matka-ajasta.

Vähimmäispalkkio voidaan vahvistaa ilman laskuerittelyä.

Vähimmäispalkkiota koskevia säännöksiä ei sovelleta pakkokeinoasioihin.

8 §
Palkkion korottaminen

Avustajan palkkiota korotetaan enintään 20 prosenttia, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:


12 §
Selvitys vaaditusta palkkiosta ja kulukorvauksesta

Oikeusapulain 17 §:n mukainen selvitys asiassa suoritetuista toimenpiteistä ja kuluista toimitetaan oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta.

Selvityksessä on ilmoitettava:

1) oikeusapuasian asianumero;

2) asian tunnistetiedot;

3) palkkion 8 §:n mukainen korotusperuste;

4) vaatiiko avustaja vähimmäispalkkion;

5) onko osittain korvausvelvollinen oikeusavun saaja hyväksynyt avustajan laskun;

6) onko avustajalla ollut asiassa useita päämiehiä;

7) esitutkinnassa avustamiseen käytetty aika eriteltynä päivittäin, jollei vaadita asiakohtaista vähimmäispalkkiota;

8) valmistautumistoimenpiteet ja niihin käytetty aika eriteltynä päivittäin, jollei vaadita asiakohtaista vähimmäispalkkiota;

9) matka-aika eriteltynä päivittäin;

10) vaaditut kulukorvaukset kululajeittain eriteltyinä.

Palkkiot ja kuluvaatimukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Tuomioistuin merkitsee istuntokäsittelyyn kuluneen ajan määrätessään palkkion, jollei vaadita asiakohtaista vähimmäispalkkiota.

Jos avustaja avustaa samassa asiassa useampia päämiehiä, kustakin laaditaan erillinen selvitys.

Mitä 1 momentissa säädetään selvityksen toimittamisesta sähköisen asiointipalvelun kautta, ei sovelleta ulkomaalaislain (301/2004) 9 §:ssä tarkoitettuihin asioihin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2012.

Palkkioon ja kulukorvaukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos palkkio tai kulukorvaus perustuu:

1) oikeusaputoimistossa tehtyyn oikeusapupäätökseen, joka on tehty ennen 1 päivää maaliskuuta 2010;

2) oikeusaputoimistossa tehtyyn oikeusapupäätökseen, jota koskeva palkkiovaatimus on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa;

3) tuomioistuimessa tehtyyn oikeusapupäätökseen, joka on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa;

4) puolustajan määräykseen tai asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan määräykseen, joka on annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

  Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Kirta Heine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.