400/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään mittauslaitelain (707/2011) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/23/EY tarkoitetuista ei-automaattisista vaaoista, joita käytetään mittauslaitelain (707/2011) 3 §:ssä säädetyissä tarkoituksissa.

2 §
Olennaiset vaatimukset

Sen lisäksi mitä muualla säädetään, vaa’an on täytettävä liitteen 1 mukaiset metrologisia ominaisuuksia ja vaa’an rakennetta koskevat olennaiset vaatimukset.

3 §
Tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely

Valmistajan on laadittava liitteen 3 mukaiset tekniset asiakirjat sekä hankittava ilmoitetun laitoksen suorittama liitteen 2 mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointi.

4 §
CE-merkintä ja muut merkinnät

Valmistajan on kiinnitettävä vaakaan vaatimustenmukaisuutta osoittavat liitteen 4 mukaiset merkinnät ja muut tiedot.

Vaakaan kuuluva tai siihen liitetty laite, jonka vaatimustenmukaisuutta ei ole arvioitu 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on varustettava liitteen 4 kohdassa 3 tarkoitetulla tunnuksella.

5 §
Vaakojen tarkkuusluokat ja käyttötarkoitus

Mittauslaitelain 3 §:n 2 kohdan mukaisten maksujen määräämiseen, maa-aineskauppaan ja tyyppihyväksymispäätöksessä mainittuihin tarkoituksiin on käytettävä liitteessä 1 tarkoitettuun tarkkuusluokkaan III tai IIII kuuluvaa vaakaa.

Jalometallien ja jalokivien kaupassa on käytettävä tarkkuusluokkaan I tai II kuuluvaa vaakaa.

Pakkaavassa teollisuudessa on käytettävä tarkkuusluokkaan II tai III kuuluvaa vaakaa.

Mittauslaitelain 3 §:n 1 ja 6 kohdan mukaisiin tarkoituksiin on käytettävä tarkkuusluokkaan III kuuluvaa vaakaa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/23/EY (32009L0023) EUVL N:o L 122, 15.5.2009, s. 6

  Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Liite 1

EI-AUTOMAATTISIA VAAKOJA KOSKEVAT OLENNAISET VAATIMUKSET

Alustavat huomautukset

Vaakaan voi sisältyä tai siihen voi olla liitettynä useita näyttö- tai tulostuslaitteita, joita käytetään luotettavan tiedon välittämiseen. Niiden näyttö- tai tulostuslaitteiden, jotka toistavat punnitustuloksen ja joilla ei ole vaikutusta vaa’an oikeelliseen toimintaan, ei tarvitse olla olennaisten vaatimusten mukaisia. Tällöin on vaa’assa kuitenkin oltava olennaiset vaatimukset täyttävä laite, joka tulostaa tai tallentaa punnitustulokset oikein ja pysyvällä tavalla. Näiden tulosten on oltava kummankin mittausta koskevan osapuolen saatavilla.

Jos vaakaa käytetään myytäessä suoraan kuluttajalle, sekä myyjää että kuluttajaa varten tarkoitettujen näyttö- ja tulostuslaitteiden on oltava olennaisten vaatimusten mukaisia.

METROLOGISET VAATIMUKSET

1. Massan yksiköt

Käytettyjen massan yksiköiden on oltava mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/93) mukaisia massan yksiköitä.

Tämän ehdon mukaisesti seuraavat yksiköt ovat sallittuja:

- SI-yksiköt: kilogramma, mikrogramma, milligramma, gramma, tonni;

- muut kuin SI-yksiköt: metrinen karaatti jalokivien punnitsemiseksi.

2. Tarkkuusluokat

2.1 Vaaoille on määritelty seuraavat tarkkuusluokat: I, II, III ja IIII.

Näiden luokkien tekninen erittely on taulukossa 1.

TAULUKKO 1. Tarkkuusluokat

Tarkkuusluokka Vakausaskelarvo (e) Pienin käyttökuorma (Min) Vakausaskelmäärä n = Max/e
Pienin arvo Pienin arvo Suurin arvo
I 0,001 g ≤ e 100 e 50 000
II 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 20 e 100 100 000
0,1 g ≤ e 50 e 5 000 100 000
III 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 20 e 100 10 000
5 g ≤ e 20 e 500 10 000
IIII 5 g ≤ e 10 e 100 1 000

II- ja III-luokan vaakojen pienin käyttökuorma saa olla 5 e, kun vaakoja käytetään kuljetusmaksujen määräämiseen.

2.2 Askelarvot

2.2.1 Todettavissa oleva askelarvo (d) ja vakausaskelarvo (e) on annettava muodossa:

1 · 10k, 2 · 10k tai 5 · 10k massan yksikköä,

jossa k on mikä tahansa kokonaisluku tai nolla.

2.2.2 Kaikilla muilla kuin apulukemislaitteilla varustetuissa vaaoissa:

d = e.

2.2.3 Apulukemislaitteella varustetuille vaaoille seuraavien ehtojen on oltava voimassa:

e = 1 · 10k g,

d < e ≤ 10 d,

lukuun ottamatta I-luokan vaakoja, joissa d < 10-4 g, jolloin e = 10-3 g.

3. Luokittelu

3.1 Yhden punnitusalueen vaa’at

Apulukemislaitteella varustettujen vaakojen on kuuluttava I- tai II-luokkaan. Näiden vaakojen osalta vaa’an pienimmän käyttökuorman pienin arvo saadaan taulukosta 1 korvaamalla sarakkeessa 3 vakausaskel (e) todettavissa olevalla askeleella (d).

Jos d < 10-4 g, suurin käyttökuorma I-luokassa voi olla pienempi kuin 50 000 e.

3.2 Vaa’at, joissa on monta punnitusaluetta

Useat punnitusalueet ovat sallittuja, jos ne ovat vaakaan selvästi merkittyjä. Jokainen punnitusalue luokitellaan 3.1 kohdan mukaisesti. Jos punnitusalueet kuuluvat eri tarkkuusluokkiin, vaa’an on täytettävä tiukimmat vaatimukset, jotka on annettu vaa’an eri punnitusalueiden tarkkuusluokille.

3.3 Moniaskelvaa’at

3.3.1 Yhdellä punnitusalueella varustetuissa vaaoissa voi olla useita punnituksen osa-alueita (moniaskelvaa’at)

Moniaskelvaaoissa ei saa olla apulukemislaitetta.

3.3.2 Moniaskelvaa’an kukin punnituksen osa-alue i määritellään sen

- vakausaskeleen ei, e(i + 1) > ei
- sen suurimman käyttökuorman Maxi avulla, Maxr = Max
- sen pienimmän käyttökuorman Mini avulla, Mini = Max(i - 1)
ja Min1 = Min,
jossa i = 1, 2, ..... r
i = punnituksen osa-alueen numero
r = punnitusten osa-alueiden lukumäärä

Kaikki kuormat ovat nettokuormia, käytetyn taaran arvosta riippumatta.

3.3.3 Punnituksen osa-alueet luokitellaan taulukon 2 mukaisesti. Kaikkien osa-alueiden on kuuluttava samaan tarkkuusluokkaan, joka on vaa’an tarkkuusluokka.

TAULUKKO 2. Moniaskelvaa’at

i = 1, 2, .... r

i = punnituksen osa-alueen numero

r = punnitusten osa-alueiden lukumäärä

Tarkkuusluokka Vakausaskelarvo (e) Pienin käyttökuorma (Min) Vakausaskelmäärä
Pienin arvo Pienin arvo(1) n = Maxi / e(i + 1) Suurin arvo Maxi / ei
I 0,001 g ≤ ei 100 e1 50 000
II 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 20 e1 5 000 100 000
0,1 g ≤ ei 50 e1 5 000 100 000
III 0,1 g ≤ ei 20 e1 500 10 000
IIII 5 g ≤ ei 10 e1 50 1 000
(1) Kun i = r taulukon 1 sarake on voimassa siten, että e korvataan er:llä.

4. Tarkkuus

4.1 Näyttämän virhe ei saa ylittää taulukossa 3 annettua suurinta sallittua virhettä. Kun kyseessä on epäjatkuva (digitaalinen) näyttämä, epäjatkuvuudesta aiheutuva pyöristysvirhe on korjattava.

Suurimpia sallittuja virheitä sovelletaan kaikkiin mahdollisiin netto- ja taarakuormiin, ennalta asetettuja taarakuormia lukuun ottamatta.

TAULUKKO 3. Suurimmat sallitut virheet

Kuorma Suurin sallittu virhe
I luokka II luokka III luokka IIII luokka
0 ≤ m ≤ 50 000 e 0 ≤ m ≤ 5 000 e 0 ≤ m ≤ 500 e 0 ≤ m ≤ 50 e ± 0,5 e
50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e ≤ m 20 000 e 500 e ≤ m ≤ 2 000 e 50 e ≤ m ≤ 200 e ± 1,0 e
200 000 e > m 20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e 200 e < m ≤ 1 000 e ± 1,5 e

4.2 Suurimmat sallitut virheet käyttötilanteessa ovat 4.1 kohdassa suurimmat sallitut virheet kaksinkertaisina.

5. Vaa’an punnitustulosten on oltava toistettavissa ja käytetystä näyttölaitteesta tai tasapainotusmenetelmästä riippumatta uusittavissa.

Punnitustuloksen on oltava riittävästi riippumaton kuorman sijainnista kuormankannattimella.

6. Vaa’an on vastattava pieniin kuormanmuutoksiin.

7. Vaikutussuureet ja aika

7.1 Kallistukset eivät saa merkittävässä määrin vaikuttaa tarkkuusluokkien II, III ja IIII kallistukselle alttiiden tavanomaisesti asennettujen vaakojen toimintaan.

7.2 Vaa’an on toimittava metrologisten määräysten mukaisesti valmistajan ilmoittamalla lämpötila-alueella. Tämän alueen on oltava vähintään:

5 °C I-luokan vaaoille,
15 °C II-luokan vaaoille,
30 °C III- ja IIII-luokan vaaoille.

Jos valmistaja ei ole ilmoittanut lämpötila-aluetta, sovelletaan aluetta -10 °C - +40 °C.

7.3 Sähköverkkoon kytkettyjen vaakojen on toimittava mittausteknisten määräysten mukaisesti, kun verkossa esiintyy tavanomaisissa rajoissa pysyvää vaihtelua.

Paristo- tai akkukäyttöisten vaakojen on ilmaistava jännitteen lasku alle sallitun pienimmän arvon. Vaa’an on siinä tapauksessa joko edelleen toimittava oikein tai lakattava toimimasta.

7.4 Elektronisten vaakojen, lukuun ottamatta I-luokan vaakoja ja sellaisia II-luokan vaakoja, joiden e on pienempi kuin 1 g, on oltava metrologisten määräysten mukaisia olosuhteissa, joissa vallitsee lämpötilan alueen ylärajalla suuri suhteellinen kosteus.

7.5 II-, III- ja IIII-luokan vaakojen pitkäaikainen kuormitus ei saa merkittävästi vaikuttaa vaa’an näyttämään vaa’an ollessa kuormitettuna tai nollanäyttämään välittömästi kuorman poistamisen jälkeen.

7.6 Muissa olosuhteissa vaa’an on joko edelleen toimittava oikein tai lakattava toimimasta.

VAA’AN RAKENNE

8. Yleisiä vaatimuksia

8.1 Vaa’an rakenteen on oltava sellainen, että vaaka säilyttää metrologiset ominaisuutensa asianmukaisessa käytössä ja oikein asennettuna sekä kun sitä käytetään sille tarkoitetuissa ympäristössä. Vaa’assa on oltava massanäyttö.

8.2 Jos elektroniset vaa’at joutuvat alttiiksi häiriöille ne eivät saa antaa merkitsevästi virheellisiä tuloksia tai niissä olevien tarkistuslaitteiden on havaittava ja ilmoitettava tulosten virheellisyys.

Kun tarkistuslaite itsetoimivasti on havainnut sähkömekaanisessa vaa’assa merkitsevästi virheellisen tuloksen, sen on annettava näyttö- tai äänimerkki, jonka on jatkuttava, kunnes käyttäjä ryhtyy sen perusteella korjaustoimenpiteisiin tai virhe häviää.

8.3 Vaakojen on koko niiden tavanomaisen käyttöiän ajan oltava 8.1 ja 8.2 kohdan mukaisia.

Digitaalisten elektronisten laitteiden on aina riittävästi tarkastettava mittaustapahtuman, näyttölaitteen toiminnan sekä tietojen tallennuksen ja siirron virheettömyys.

Kun merkittävä pysyvyysvirhe on itsetoimivasti havaittu, sähkömekaanisen vaa’an on annettava näyttö- tai äänimerkki, jonka on jatkuttava, kunnes käyttäjä ryhtyy toimiin sen korjaamiseksi tai virhe häviää.

8.4 Jos erillinen laite kytketään vaakaan sopivalla liitännällä, vaa’an mittausteknilliset ominaisuudet eivät saa huonontua.

8.5 Vaa’an on rakenteeltaan oltava sellainen, ettei se mahdollista vilpillistä väärinkäyttöä ja että se vähentää tahatonta väärinkäyttöä. Osat, joita käyttäjä ei saa purkaa eikä virittää, on suojattava tällaisia toimia vastaan.

8.6 Vaa’at on suunniteltava sellaisiksi, että tässä asetuksessa säädetyt tarkastukset on helppo tehdä.

9. Punnitustuloksen näyttämät ja muut painoarvot

Punnitustuloksen ja muiden painoarvojen näyttämien on oltava tarkasti ja yksiselitteisesti luettavissa olevia eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Näyttölaitteen antaman näyttämän lukeminen tavanmukaisissa käyttöolosuhteissa on oltava helppoa.

Näyttämän on oltava estetty kun suurin sallittu kuorma (Max) lisättynä arvolla 9 e on ylitetty.

Apulukemislaite saa näyttää numeroita ainoastaan näyttämän desimaalimerkin oikealla puolella. Näyttämän laajennusta saadaan käyttää vain väliaikaisesti ja sen aikana tulostus on estettävä.

Muut kuin vakauskelpoiset lisänäyttämät ovat sallittuja, jos niitä ei voi sekoittaa vakauskelpoisiin näyttämiin.

10. Punnitustulosten ja muiden painoarvojen tulostus

Tulostettujen arvojen on oltava oikeita, asianmukaisesti tunnistettavissa olevia ja yksiselitteisiä. Tulostuksen pitää olla selvä, helposti luettava ja pysyvä eikä poistettavissa oleva.

11. Vaa’an saattaminen perusasentoon

Tarvittaessa vaa’at on varustettava asennon viritys- ja näyttölaitteella, jotka ovat tarpeeksi herkkiä vaa’an oikean asennuksen varmistamiseksi.

12. Nollaus

Vaa’at voi varustaa nollauslaitteella. Näiden laitteiden toiminnan on varmistettava tarkka nollaus eivätkä ne saa aiheuttaa vääriä mittaustuloksia.

13. Taaraus- ja esitaarauslaitteet

Vaa’assa voi olla yksi tai useampi taarauslaite sekä esitaarauslaite. Taarauslaitteen toiminnan on saatettava vaa’an näyttämä tarkasti nollaan ja varmistettava oikea nettopunnitus. Esitaarauslaitteen toiminnan on varmistettava lasketun nettoarvon oikea määritys.

14. Vaa’at, jotka on tarkoitettu suoraan kuluttajalle suunnattuun myyntiin ja joiden enimmäiskuorma on enintään 100 kg: lisämääräyksiä

Vaakojen, jotka on tarkoitettu suoraan kuluttajalle suunnattuun myyntiin, on näytettävä asiakkaalle kaikki oleellinen tieto punnituksesta ja, jos on kyse hinnanlaskevista vaaoista, niiden on lisäksi selvästi näytettävä ostettavan tuotteen hinnan laskemiseen käytetyt tiedot.

Kun vaaka näyttää maksettavan hinnan, tiedon on oltava tarkka.

Hinnan laskevien vaakojen on näytettävä oleelliset tiedot riittävän pitkän ajan, jotta asiakas voi lukea ne asianmukaisesti.

Hinnan laskevissa vaaoissa saa kertapunnituksen ja hinnanlaskun ohella olla muita toimintoja ainoastaan, jos kaikki kauppatapahtumaan liittyvä tieto tulostetaan asiakasta varten selvästi, yksiselitteisesti ja sopivasti ryhmiteltynä kuitille tai lipukkeelle.

Vaa’assa ei saa olla ominaisuuksia, jotka suoraan tai epäsuorasti voivat aiheuttaa näyttämiä, joiden tulkinta on vaikeaa tai monimutkaista.

Vaakojen on suojattava asiakkaita sellaisilta vääriltä myyntitapahtumilta, jotka aiheutuvat vaakojen virheellisestä toiminnasta.

Apulukemislaitteet ja näyttämän laajennus eivät ole sallittuja.

Lisänäyttölaitteet ovat sallittuja ainoastaan, jos ne eivät mahdollista vilpillistä väärinkäyttöä.

Jos vaakojen ominaisuudet ovat samanlaiset kuin niillä vaaoilla, jotka on tarkoitettu käytettäväksi myynnissä suoraan kuluttajille, mutta vaa’at eivät ole tässä kohdassa annettujen määräysten mukaisia, niihin on kiinnitettävä näytön läheisyyteen pysyvä merkintä "Ei saa käyttää myytäessä suoraan kuluttajalle".

15. Hinnantulostavat vaa’at

Hinnantulostaviin vaakoihin sovelletaan soveltuvin osin vaatimuksia, jotka asetetaan suoraan kuluttajalle suuntautuvaan myyntiin tarkoitetuille hinnanlaskeville vaaoille. Hintalipukkeen tulostus pienintä käyttökuormaa alittavilla kuormilla on estettävä.

Liite 2

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMISESSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT

1. EY-tyyppitarkastus

1.1 EY-tyyppitarkastus on menettely, jolla ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa ja varmentaa, että kyseessä olevaa tuotantoa edustava vaaka on säädettyjen vaatimusten mukainen.

1.2 Valmistajan tai valmistajan edustajan, joka on sijoittautunut yhteisöön, on toimitettava tyyppitarkastusta koskeva hakemus ilmoitetulle tarkastuslaitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

- valmistajan nimi ja osoite ja, jos hakemuksen on tehnyt valmistajan edustaja, myös tämän nimi ja osoite;

- kirjallinen vakuutus siitä, ettei hakemusta ole toimitettu millekään muulle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle;

- liitteessä 3 tarkoitetut tekniset asiakirjat.

Hakijan on luovutettava ilmoitetun tarkastuslaitoksen käyttöön kyseessä olevaa tuotantoa edustava vaaka, jäljempänä ’vaakatyyppi’.

1.3 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on:

1.3.1 tutkittava tekniset asiakirjat ja todennettava, että vaakatyyppi on valmistettu näiden asiakirjojen mukaisesti;

1.3.2 sovittava hakijan kanssa paikasta, jossa tarkastukset ja testit tehdään;

1.3.3 tehtävä tai teetettävä tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja testit sen tarkastamiseksi, että valmistajan soveltamat ratkaisut täyttävät olennaiset vaatimukset silloin, kun vaakatyyppi ei osittain tai kokonaan ole standardien mukainen;

1.3.4 tehtävä tai teetettävä tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja testit sen tarkastamiseksi onko, valmistajan valittua standardinmukaisuusmenettelyn, näitä standardeja täysin noudatettu ja siten varmistettu olennaisten vaatimusten mukaisuus.

1.4 Jos vaakatyyppi on tämän asetuksen säännösten mukainen, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on annettava hakijalle EY-tyyppihyväksyntätodistus. Todistuksesta on käytävä ilmi tarkastuksen tulokset mahdolliset voimassaolon rajoitukset ja tarvittavat tiedot hyväksytyn vaa’an tunnistamiseksi ja jos tarpeen, selostus vaa’an toiminnasta. Kaikki asian kannalta olennaiset tekniset kuvaukset, kuten piirustukset, toimintakaavio ja valokuvat, kootaan EY-tyyppihyväksyntätodistuksen liitteiksi.

Tyyppihyväksyntätodistus on voimassa 10 vuotta sen antamispäivästä ja voimassaoloa voidaan pidentää 10 vuodeksi kerrallaan.

Jos vaakatyypin rakenteessa on perustavaa laatua olevia muutoksia, esimerkiksi on sovellettu uusia teknisiä ratkaisuja, todistuksen voimassaoloaikaa voidaan rajoittaa kahteen vuoteen ja jatkaa kolmella vuodella.

1.5 Jokaisen ilmoitetun tarkastuslaitoksen on säännöllisesti toimitettava kaikille jäsenvaltioille luettelo seuraavista tiedoista:

- vastaanotetut EY-tyyppitarkastushakemukset;

- annetut EY-tyyppihyväksyntätodistukset;

- hylätyt tyyppihyväksyntähakemukset;

- lisäykset ja muutokset aikaisemmin annettuihin asiakirjoihin.

Kunkin ilmoitetun tarkastuslaitoksen on lisäksi viipymättä tiedotettava kaikille jäsenvaltioille, jos se peruuttaa EY-tyyppihyväksyntätodistuksen.

Jokaisen jäsenvaltion on annettava tämä tieto ilmoitettujen tarkastuslaitosten saataville.

1.6 Muut ilmoitetut tarkastuslaitokset voivat saada jäljennöksen EY-tyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen.

1.7 Hakijan on ilmoitettava EY-tyyppihyväksyntätodistuksen antaneelle tarkastuslaitokselle kaikista hyväksyttyä vaakatyyppiä koskevista muutoksista.

Hyväksytyn vaakatyypin muutoksiin on lisäksi saatava hyväksyntä EY-tyyppihyväksyntätodistuksen antaneelta tarkastuslaitokselta, jos nämä muutokset vaikuttavat yhdenmukaisuuteen olennaisten vaatimusten kanssa tai vaikuttavat vaakatyypille määrättyihin käyttöolosuhteisiin. Tämä lisähyväksyntä annetaan alkuperäisen EY-tyyppihyväksymistodistuksen lisäyksenä.

2. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

2.1 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on menettely, jolla valmistaja vakuuttaa, että kyseiset vaa’at ovat EY-tyyppihyväksyntätodistuksen mukaisia niin vaadittaessa ja täyttävät niille säädetyt vaatimukset.

Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä jokaiseen vaakaan CE-merkintä sekä liitteessä 4 määrätyt tiedot ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

CE-merkintään on liitettävä 2.4 kohdassa tarkoitetusta EY-valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

2.2 Valmistajan on oltava asianmukaisesti soveltanut 2.3 kohdassa määriteltyä laatujärjestelmää ja valmistajan on oltava 2.4 kohdassa määritellyn EY-valvonnan alainen.

2.3 Laatujärjestelmä

2.3.1 Valmistajan on haettava laatujärjestelmänsä hyväksymistä ilmoitetulta tarkastuslaitokselta.

Hakemuksessa on oltava:

- sitoumus siitä, että hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteet täytetään,

- sitoumus siitä, että hyväksytty laatujärjestelmä ylläpidetään hyväksynnän mukaisesti sen jatkuvan soveltuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.

Valmistajan on pidettävä ilmoitetun tarkastuslaitoksen saatavilla kaikki asiaankuuluva tieto, erityisesti laatujärjestelmää koskevat asiakirjat ja vaakaa koskevat tekniset asiakirjat.

2.3.2 Laatujärjestelmällä on varmistettava, että vaa’at ovat EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa määritellyn vaakatyypin ja säädettyjen vaatimusten mukaisia.

Kaikki toimintatavat, vaatimukset ja määräykset, joita valmistaja noudattaa, on tallennettava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisina sääntöinä, menettelyinä ja ohjeina. Näillä laatujärjestelmää koskevilla asiakirjoilla varmistetaan, että laatuohjelmat, -suunnitelmat, käyttöohjeet ja selosteet ymmärretään oikein.

Asiakirjoissa on erityisesti oltava riittävä kuvaus:

- laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta sekä johdon vastuusta ja toimivallasta laatukysymyksissä;

- valmistusprosessista, laaduntarkkailu- ja varmistustekniikasta sekä käytettävistä toimenpidejärjestelmistä;

- tarkastuksista ja testeistä, jotka tehdään ennen valmistusta, sen aikana ja jälkeen sekä niiden suoritustiheys;

- keinoista, joilla seurataan, että tuotteelta vaadittava laatu saavutetaan ja että laatujärjestelmän toiminta on tehokas.

2.3.3 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tarkastettava ja arvioitava, täyttääkö laatujärjestelmä 2.3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Sen on oletettava, että nämä vaatimukset on täytetty, jos laatujärjestelmissä on noudatettu asiaa koskevaa yhdenmukaistettua standardia.

Sen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle ja muille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille. Valmistajille annettavassa ilmoituksessa on oltava tarkastuksen tulokset ja hylkäystapauksessa päätöksen perustelut.

2.3.4 Valmistajan tai tämän edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle tarkastuselimelle kaikki toimet laatujärjestelmän ajanmukaistamiseksi, kuten uusien teknisten ratkaisujen tai uusien laatukäsitteiden aiheuttamat muutokset.

2.3.5 Jokaisen laatujärjestelmän hyväksyntäpäätöksen peruuttaneen ilmoitetun tarkastuslaitoksen on ilmoitettava peruutuksesta muille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille.

2.4 EY-valvonta

2.4.1 EY-valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää kunnolla hyväksytyssä laatujärjestelmässä valmistajalle asetetut velvoitteet.

2.4.2 Valmistajan on sallittava, että ilmoitetulla tarkastuslaitoksella on pääsy valmistus-, tarkastus- ja testaus- sekä varastotiloihin tarkastusta varten ja annettava sille kaikki tarvittava tieto, erityisesti:

- laatujärjestelmän asiakirjat;

- vaa’an tekniset asiakirjat;

- laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselosteet, testaus- ja kalibrointitulokset, selostukset asianomaisen henkilökunnan pätevyydestä jne.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on säännöllisin väliajoin järjestettävä vertailumittauksia sen varmistamiseksi, että valmistaja ylläpitää ja soveltaa laatujärjestelmää; vertailumittauksista on valmistajalle toimitettava selvitys.

Lisäksi ilmoitettu tarkastuslaitos voi yllättäen tehdä tarkastuskäyntejä valmistajan luokse. Tällaisten käyntien aikana tarkastuslaitos voi järjestää kattavat tai osittaiset vertailumittaukset. Tarkastuskäynnistä on valmistajalle toimitettava tarkastuskertomus ja tarvittaessa, kertomus tehdyistä vertailumittauksista.

2.4.3 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on varmistettava, että valmistaja ylläpitää ja soveltaa hyväksyttyä laatujärjestelmää.

3. EY-tarkastus

3.1 EY-tarkastus on menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että vaa’at, joihin on sovellettu 3.3 kohdan määräyksiä, ovat niin vaadittaessa, EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa kuvaillun tyypin mukaisia ja täyttävät tämän asetuksen sovellettavat vaatimukset.

3.2 Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusmenetelmällä varmistetaan tarvittaessa vaakojen EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa kuvaillun tyypin ja sovellettavien vaatimusten mukaisuus. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen vaakaan ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

3.3 Ilmoitetun laitoksen on suoritettava aiheelliset tutkimukset ja testit tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi, tarkastuksin ja testein 3.5 kohdan mukaisesti.

3.4 Niiden vaakojen, jotka eivät ole EY-tyyppihyväksyttyjä, on liitteessä 3 tarkoitettuja suunnittelua koskevien asiakirjojen oltava ilmoitetun laitoksen saatavilla, jos tämä niitä pyytää.

3.5 Vaakojen tarkastus tarkastuksin ja testein

3.5.1 Jokainen vaaka on tutkittava erikseen ja aiheelliset, sovellettavissa standardeissa määritellyt tai vastaavat testit on suoritettava tarvittaessa vaakojen EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin vaatimusten mukaisuuden tarkastamiseksi.

3.5.2 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä jokaiseen vaakaan, jonka vaatimustenmukaisuus on todettu, tunnusnumeronsa ja laadittava suoritettuja testejä koskeva kirjallinen vaatimustenmukaisuustodistus.

3.5.3 Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun tarkastuslaitoksen antamat vaatimustenmukaisuustodistukset.

4. EY-yksittäistarkastus

4.1 EY-yksittäistarkastus on menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että yleensä erityistä sovellutusta varten suunniteltu ja 4.2 kohdassa tarkoitetun todistuksen saanut vaaka on vaatimusten mukainen. Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen vaakaan ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

4.2 Ilmoitetun laitoksen on tutkittava vaaka ja suoritettava aiheelliset, sovellettavissa standardeissa määritellyt tai vastaavat testit vaatimusten mukaisuuden tarkastamiseksi.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä jokaiseen vaakaan, jonka vaatimustenmukaisuus on todettu, tunnusnumeronsa ja laadittava suoritettuja testejä koskeva kirjallinen vaatimustenmukaisuustodistus.

4.3 Liitteessä 3 tarkoitettujen vaa’an suunnittelua koskevien teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida vaa’an tämän direktiivin vaatimusten mukaisuus sekä auttaa ymmärtämään sen suunnittelua, rakentamista ja toimintaa. Asiakirjojen on oltava ilmoitetun laitoksen saatavilla.

4.4 Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun laitoksen antamat vaatimustenmukaisuustodistukset.

5. Yleiset säännökset

5.1 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, EY-tarkastus ja EY-yksittäistarkastus voidaan tehdä valmistajan tehtaalla tai missä tahansa muussa paikassa, jos vaa’an kuljetus käyttöpaikalle ei edellytä vaa’an purkamista osiin, jos vaa’an käyttöönotto käyttöpaikalla ei edellytä vaa’an kokoamista tai muuta teknistä asentamista, joka vaikuttaa vaa’an toimintaan, ja jos käyttöpaikan putoamiskiihtyvyyden arvo otetaan huomioon tai jos se ei vaikuta vaa’an toimintaan. Kaikissa muissa tapauksissa menettelyjen on tapahduttava vaa’an käyttöpaikalla.

5.2 Jos vaa’an toiminta riippuu putoamiskiihtyvyyden vaihteluista, 5.1 kohdassa tarkoitetut menettelyt voidaan suorittaa kahdessa vaiheessa, jolloin toiseen vaiheeseen kuuluvat kaikki tarkastukset ja testit, joiden tulokset riippuvat putoamiskiihtyvyyden arvosta, ja ensimmäiseen vaiheeseen kaikki muut tarkastukset ja testit. Toinen vaihe on tehtävä vaa’an käyttöpaikalla, jos käyttöpaikan painovoimavyöhyke muuttuu.

5.3.1 Jos valmistaja on valinnut jollekin 5.1 kohdassa mainitulle menettelylle kaksivaiheisen toteuttamistavan ja eri osapuolet suorittavat nämä kaksi vaihetta, ensimmäisen vaiheen läpäissyt vaaka on varustettava tämän vaiheen suorittaneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumerolla.

5.3.2 Ensimmäisen menettelyvaiheen suorittaneen osapuolen on annettava kustakin vaa’asta kirjallinen todistus, joka sisältää vaa’an tunnistamiseen tarvittavat tiedot sekä erittelyn tehdyistä tarkastuksista ja testeistä.

Menettelyn toisen vaiheen suorittavan osapuolen on tehtävä ne tarkastukset ja testit, joita ei ole vielä tehty. Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun laitoksen antamat vaatimustenmukaisuustodistukset.

5.3.3 Ensimmäisessä vaiheessa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valinnut valmistaja voi käyttää samaa menettelyä toisessa vaiheessa tai jatkaa toisessa vaiheessa EY-tarkastuksella.

5.3.4 CE-merkintä on kiinnitettävä vaakaan toisen vaiheen päätyttyä, samoin kuin toiseen vaiheeseen osallistuneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

Liite 3

TEKNISET ASIAKIRJAT

Teknisissä asiakirjoissa on oltava riittävästi tietoa mittauslaitetyypin määräystenmukaisuuden arvioimiseksi ja niissä on oltava:

- yleiskuvaus mittauslaitetyypistä;

- rakennesuunnitelmat, valmistuspiirustukset, osa-, lohko- ja kytkinkaaviot, valokuvat ym. vastaavat;

- edellä mainittujen asiakirjojen ja vaa’an toiminnan ymmärtämiseksi tarvittavat kuvaukset ja selitykset;

- ilmoitukset siitä, onko standardia EN45501 noudatettu ja miltä osin. Jos standardia ei ole noudatettu, on selvitettävä muut ratkaisut ja miten ne toteuttavat liitteen 1 olennaiset vaatimukset;

- suunnitelman perusteena olevien laskelmien ja tehtyjen testien tulokset;

- testausselosteet;

- EY-tyyppihyväksyntätodistukset ja asiaa koskevat testaustulokset sellaisista vaaoista, jotka sisältävät samanlaisia osia kuin käsiteltävänä oleva vaaka.

Hakijan on luovutettava ilmoitetun tarkastuslaitoksen tarkastettavaksi kyseessä olevaa tuotantoa edustava vaaka, jäljempänä vaakatyyppi.

Liite 4

VAAKOIHIN TEHTÄVÄT MERKINNÄT

1. EY-vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kohteena olevat vaa’at

1.1 Näissä vaaoissa on oltava:

a) - CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka koostuu tunnuksesta "CE",

- EY-valvonnan tai EY-tarkastuksen suorittaneen (suorittaneiden) ilmoitetun (ilmoitettujen) laitoksen (laitosten) tunnusnumero(t).

Edellä tarkoitettu merkintä ja tiedot on kiinnitettävä vaakaan selvästi yhteen ryhmiteltyinä;

b) neliömäinen, vähintään 12,5 mm x 12,5 mm -kokoinen, vihreä tarra, jossa on mustalla painettuna iso M-kirjain;

c) seuraavat merkinnät:

- EY-tyyppihyväksyntätodistuksen numero, jos tarpeen,

- valmistajan merkki tai nimi,

- tarkkuusluokka merkittynä soikioon tai kahdella puoliympyrällä yhdistettyihin kahteen vaakasuoraan viivaan,

- suurin käyttökuorma muodossa Max …,

- pienin käyttökuorma muodossa Min …,

- vakausaskelarvo muodossa e = …,

- CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa

sekä tarvittaessa:

- valmistusnumero,

- kun vaaka koostuu erillisistä yhdistetyistä yksiköistä, kuhunkin yksikköön yksilöintitunnus,

- askelarvo, jos se eroaa e:stä, muodossa d = …,

- suurin lisäävä taara muodossa T = +…,

- suurin vähentävä taara, jos se eroaa arvosta Max, muodossa T = -…,

- taaran askelarvo, jos se eroaa arvosta d, muodossa dT = …,

- suurin kuormitettavuus, jos se eroaa arvosta Max, muodossa Lim = …,

- erityiset lämpötilarajat muodossa …°C/ …°C,

- kuormankannattimen ja kuorman välinen suhde.

1.2 Vaaoissa on oltava sopiva paikka EY-vaatimustenmukaisuusmerkin ja muiden merkintöjen kiinnittämistä varten. Paikan on oltava sellainen, että merkkiä ja merkintöjä ei voida poistaa niitä turmelematta. Merkintöjen on oltava näkyvissä silloin, kun vaaka on tavanomaisessa käyttöasennossa.

1.3 Jos tiedot on annettu tietokilvessä, kilpi on voitava sinetöidä, jollei kilpi sinettiä poistettaessa samalla tuhoudu. Jos kilpi on sinetöitävissä, siihen on voitava kiinnittää tarkistusmerkki.

1.4 Merkinnät Max, Min, e ja d on tehtävä myös tulosnäytön läheisyyteen, jolleivät ne jo ole siinä.

1.5 Kukin kuormanmittauslaite, joka on yhdistetty tai voidaan yhdistää yhteen tai useampaan kuormankannattimeen, on varustettava näitä kuormankannattimia koskevilla asianmukaisilla merkinnöillä.

2. Muut vaa’at

Muissa vaaoissa on oltava:

- valmistajan merkki tai nimi;

- suurin käyttökuorma muodossa Max….

Näissä vaaoissa ei saa olla 1.1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tarroja.

3. Käyttöä rajoittava tunnus

Tämän tunnuksen muodostaa iso M-kirjain, joka on mustalla painettuna punaiselle, vähintään 25 mm kertaa 25 mm kokoa olevalle, neliömäiselle alustalle, jonka päälle on vedetty kaksi toisiaan leikkaavaa ja ristin muodostavaa vinoviivaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.