329/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoitusrahastolain (48/1999) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta sekä niiden liitetiedoista, rahastoyhtiön tilinpäätökseen ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen liitettävässä toimintakertomuksessa ilmoitettavista tiedoista sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksen sisällöstä ja siitä, miten puolivuotiskatsauksessa ja toimintakertomuksessa olevat tiedot esitetään.

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, laatiiko sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö tilinpäätöksensä kirjanpitolain (1336/1997) 7 a luvussa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

 Mitä tässä asetuksessa säädetään tilinpäätöksestä, sovelletaan vastaavasti rahastoyhtiön konsernitilinpäätökseen, jollei toisin erikseen säädetä.

2 §
Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase

Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase laaditaan liitteen I mukaisesti.

Palkkioihin merkityistä hallinnointipalkkioista esitetään tuloslaskelmassa erikseen niiden bruttomäärä ja sijoittajille palautettu määrä. Palkkioista eritellään sijoitusrahastolain (48/1999) 5 §:n 2 momentin mukaisesta toiminnasta saadut palkkiot. Palkkioiden erittely voidaan tehdä joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa.

3 §
Rahastoyhtiön toimintakertomuksen sisältö

Toimintakertomuksessa on esitettävä rahastoyhtiön toiminnan kehittymistä koskevina tärkeinä seikkoina ainakin:

1) selostus, joka antaa oikean ja riittävän kuvan rahastoyhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön tilasta, mukaan luettuna kuvaus sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

2) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;

3) arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä;

4) tiedot rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä ja selostus niiden hallinnan tavoitteista ja periaatteista erikseen luotto-, markkina-, likviditeetti- ja kassavirtariskien osalta, mukaan lukien periaatteet, joiden mukaisesti suojataan kutakin sellaista ennakoitujen liiketoimien päätyyppiä, johon sovelletaan suojauslaskentaa.

Toimintakertomuksessa on annettava selostus, jos rahastoyhtiöstä on tullut emoyritys, se on ollut vastaanottavana yrityksenä sulautumisessa tai jakautumisessa taikka se on jakautunut. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava ulkomaiset sivukonttorit ja edustustot.

Toimintakertomuksessa on oltava hallituksen esitys rahastoyhtiön tilikauden voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muusta vapaan oman pääoman jakamisesta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi rahastoyhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön tilasta ja sen on vastattava rahastoyhtiön toiminnan laajuutta ja monimuotoisuutta.

Sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun rahastoyhtiön toimintakertomuksessa on esitettävä vakavaraisuuslaskelma, jossa annetaan tiedot rahastoyhtiön omien varojen määrästä ja omien varojen vähimmäismäärästä.

Tunnusluvuista ja keskeisistä tuloslaskelma- ja tase-eristä on toimintakertomukseen sisällytettävä vähintään kolme viimeistä tilikautta käsittävä taulukko. Myös muista mahdollisista rahastoyhtiön liiketoiminnassa merkityksellisistä seikoista, kuten henkilöstöstä, on esitettävä niitä kuvaavia tunnuslukuja ja muita tietoja.

4 §
Sijoitusrahaston tilinpäätöksen laatimiseen sovellettavat yleiset periaatteet

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan noudattaen sijoitusrahaston sääntöjen arvon laskemista koskevia määräyksiä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään arvopaperista, sovelletaan myös sijoitusrahastolain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitettuun rahamarkkinavälineeseen.

5 §
Sijoitusrahaston tuloslaskelma ja tase

Sijoitusrahaston tuloslaskelma ja tase laaditaan liitteen II mukaisesti.

Mikäli erikoissijoitusrahasto on sijoittanut varojaan kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin, niistä aiheutuvat arvonmuutokset, tuotot ja kulut esitetään tuloslaskelmassa kummankin osalta erikseen omalla rivillään nettomääräisinä ennen korkotuottoja.

Mikäli pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittava erikoissijoitusrahasto on ottanut pitkäaikaista velkaa, tulee se esittää taseen vieraan pääoman ryhmässä ensimmäisenä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut kiinteistöt ja kiinteistöarvopaperit esitetään kummankin erän osalta erikseen markkina-arvoon arvostettuina taseen vastaavissa ensimmäisenä eränä ennen arvopapereita.

6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina on esitettävä ainakin kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaiset liitetiedot.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston on lisäksi esitettävä liitetietoina tiedot kiinteistöjen arviointimenetelmistä ja niiden mahdollisista muutoksista.

7 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä tuloslaskelman erät ”Arvopaperien nettotuotot” ja ”Johdannaissopimusten nettotuotot” eriteltyinä seuraavasti:

Arvopaperien nettotuotot:

Osakesidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

Johdannaissopimusten nettotuotot:

Osakesidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

Kiinteistöjen ja kiinteistöarvopapereiden nettotuotoista tulee eritellä vuokratulot, vastikkeet, realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä muut tuotot ja kulut asianmukaisesti eriteltyinä.

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä seuraavat tiedot:

Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot

Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut, brutto

Muut sijoitusrahaston varoihin ja vastuisiin vaikuttavat muutokset

Sijoitusrahaston sijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut.

8 §
Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen liitetietoina on esitettävä:

1) rahaston arvonmuutos tilikauden aikana eriteltynä rahaston arvoon 1.1., rahasto-osuuksien merkintöihin, rahasto-osuuksien lunastuksiin, tuotonjakoon, tilikauden voittoon tai tappioon sekä rahaston arvoon 31.12.;

2) laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.;

3) arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä liitteen III mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon 31.12.; erikoissijoitusrahaston on lisäksi esitettävä kiinteistöarvopaperisijoitukset ja kiinteistösijoitukset ryhmiteltyinä mainitun liitteen mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon 31.12.;

4) velat ja muut vastuut, joista sijoitusrahasto on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, vakuuslajeittain eriteltyinä.

9 §
Sijoitusrahaston toimintakertomuksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 96 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston toimintakertomuksessa on edellisen tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ohella esitettävä ainakin:

1) selvitys sijoitusten jakautumisesta rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen toimialoittain, maantieteellisten markkina-alueiden mukaisesti tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja sijoitusten koostumusta havainnollistavilla perusteilla prosenttiosuutena rahaston arvosta;

2) selvitys sijoitusten jakautumisesta eri osuussarjojen perusteella prosenttiosuutena rahaston arvosta;

3) selvitys sijoitusten koostumuksessa katsauskauden aikana tapahtuneista muutoksista;

4) selvitys, missä laajuudessa rahasto on käyttänyt toiminnassaan erilaisia johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimuksia sekä näiden sopimusten lukumääristä vuoden lopussa jaoteltuna erikseen sijoitustoimintaan liittyvien riskien torjumiseksi ja muutoin osana sen tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa tehtyihin sopimuksiin;

5) rahaston arvo ja rahasto-osuuden arvo viimeiseltä tilikaudelta ja kahdelta sitä edeltäneeltä tilikaudelta;

6) selvitys rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksettujen palkkioiden jakautumisesta rahaston varojen hoidosta ja säilytyksestä aiheutuneisiin palkkioihin sekä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten vastaaviin kuluihin, mikäli rahasto voi sääntöjensä mukaan sijoittaa varojaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin; sekä

7) selvitys pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston lukuun tehdyistä kiinteistöjen hankinnoista ja luovutuksista.

Jos sijoitusrahasto on syöttörahasto tai kohderahasto, sen toimintakertomuksessa on esitettävä myös selvitys kokonaiskuluista. Syöttörahaston toimintakertomuksessa on ilmoitettava, mistä sen kohderahaston toimintakertomuksen tai kohderahastona olevan yhteissijoitusyrityksen vuosikertomuksen voi saada.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston on annettava toimintakertomuksessaan kiinteistöistään kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen (819/2007) 3 §:n vähimmäisvaatimusten mukaiset tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut selvitykset voidaan esittää joko toimintakertomukseen sisältyvinä erillisinä selvityksinä tai tilinpäätöstietojen yhteydessä.

10 §
Puolivuotiskatsauksen sisältö

Sen lisäksi, mitä sijoitusrahastolain 94 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin katsauskautta koskeva 8 §:n 3 kohdassa tarkoitettu selvitys arvopaperisijoituksista ryhmiteltynä liitteen III mukaisesti sekä 9 §:n 1 momentin 1, 3 ja 6 kohdassa tarkoitetut selvitykset. Syöttörahaston puolivuotiskatsauksessa on ilmoitettava lisäksi, mistä sen kohderahaston puolivuotiskatsauksen voi saada.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta annettu valtiovarainministeriön asetus (820/2007).

Tämän asetuksen sijoitusrahaston tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2012 laadittavassa tilinpäätöksessä.

Tämän asetuksen sijoitusrahaston puolivuotiskatsausta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2012 laadittavassa puolivuotiskatsauksessa.

Suomenkielinen asetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY (32009L0065); EYVL N:o L 302, 17.11.2009, s.32

  Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Neuvotteleva virkamies
Irmeli Vuori

Liite I

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

TULOSLASKELMA

Palkkiotuotot

Hallinnointipalkkiot

- Hallinnointipalkkioiden palautukset

Merkintäpalkkiot

Lunastuspalkkiot

Muut palkkiot

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista

Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä

Omistusyhteysyrityksistä

Muista yrityksistä

Korkotuotot

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot

Suojauslaskennan nettotulos

Liiketoiminnan muut tuotot

RAHASTOYHTIÖTOIMINNAN TUOTOT

Palkkiokulut

Korkokulut

Hallintokulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Muut hallintokulut

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Liiketoiminnan muut kulut

Arvoalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Tilinpäätössiirrot

Tuloverot

Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

TASE

VASTAAVAA

Käteiset varat

Saamiset luottolaitoksilta

Vaadittaessa maksettavat

Muut

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä

Vaadittaessa maksettavat

Muut

Saamistodistukset

Julkisyhteisöltä

Muilta

Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä

Johdannaissopimukset

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet

Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet

Muut aineelliset hyödykkeet

Osakeantisaamiset

Muut varat

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Laskennalliset verosaamiset

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille

Takaisinmaksettavat varat

Muut

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

Takaisinmaksettavat varat

Muut

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Joukkovelkakirjalainat

Muut

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat

Muut velat

Muut velat

Pakolliset varaukset

Siirtovelat ja saadut ennakot

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

Pääomalainat

Muut

Laskennalliset verovelat

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero

Vapaaehtoiset varaukset

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Arvonkorotusrahasto

Muut sidotut rahastot

Vararahasto

Käyvän arvon rahasto

Rahavirran suojauksesta

Muuntoeroista

Käypään arvoon arvostamisesta

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot

Muut rahastot

Vapaat rahastot

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Tilikauden voitto (tappio)

TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET

Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset

Takaukset ja pantit

Muut

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset

Arvopaperin takaisinostositoumukset

Muut

Liite II

SIJOITUSRAHASTON TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

TULOSLASKELMA

1. TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET

a) Arvopapereiden nettotuotot

b) Johdannaissopimusten nettotuotot

c) Osinkotuotot ja voitto-osuudet

d) Korkotuotot

e) Muut tuotot

2. KULUT

a) Palkkiokulut

aa) Rahastoyhtiöille

ab) Säilytysyhtiöille

b) Korkokulut

c) Muut kulut

3. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

TASE

V a s t a a v a a

1. Arvopaperit markkina-arvoon

2. Myyntisaamiset

3. Muut saamiset

a) Johdannaissopimusten arvonnousut

b) Muut

4. Siirtosaamiset

5. Rahat ja pankkisaamiset

Vastaavaa yhteensä

V a s t a t t a v a a

A RAHASTON ARVO

1. Rahaston arvo

B VIERAS PÄÄOMA

1. Pitkäaikaiset velat

2. Ostovelat

3. Muut velat

a) Johdannaissopimusten arvonalennukset

b) Muut

4. Siirtovelat

Vastattavaa yhteensä

Liite III

SIJOITUSRAHASTON JA ERIKOISSIJOITUSRAHASTON ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY
Arvopaperi Määrä Kpl/nimellisarvo, EUR Kurssi EUR/% Markkina-arvo/arvonmuutos EUR Prosenttia rahaston arvosta
Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Yhteensä
Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Yhteensä
Arvopaperit, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta jommassa kummassa yllä mainitussa vaihdantajärjestelmässä Yhteensä
Muut arvopaperit Yhteensä
Arvopaperit yhteensä
Vakioidut johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Muut johdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Vakioimattomat johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Osakejohdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Muut johdannaiset Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut
Kassa ja muut varat, netto
Rahaston arvo
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-osuuksien lukumäärä
Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo Tuotto-osuuden arvo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.