316/2012

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Seuraavat valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävät päätökset ovat valtion maksu-perustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu:

1) ammattikorkeakoululain (351/2003) 6 §:ssä tarkoitettu toimilupa ja toimiluvan muutos;

2) perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu lupa opetuksen järjestämiseen;

3) sellaisen opetus- ja kulttuuriministeriön viran ja sen toimialaan kuuluvan viraston viran kelpoisuusvaatimuksia koskeva erivapauspäätös, johon valtioneuvoston yleisistunto nimittää.

Maksun suuruus on ammattikorkeakoulun toimiluvasta 3 005 euroa ja toimiluvan muutoksesta 2 295 euroa, opetuksen järjestämisluvasta 2 460 euroa ja erivapaus-hakemukseen annetusta päätöksestä 645 euroa.

2 §

Maksu peritään myös silloin, kun 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annettu asetus (994/1995).

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitussihteeri
Juho-Antti Jantunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.