263/2012

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Opetus- ja kulttuuriministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei toisin säädetä.

Tämän asetuksen mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteä maksu peritään tämän asetuksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritään kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto- ja toimistopalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) selvitykset, arvioinnit ja tutkimukset;

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2015.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Hallitussihteeri
Juho-Antti Jantunen

Liite

Opetus- ja kulttuuriministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Maksu
1) Koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa 1 920 €
LukioL (629/1998) 3 ja 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 2 ja 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 8 ja 9 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 4 ja 5 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
2) Koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen 1 145 €
PerusopetusL (628/1998) 7 ja 39 §
LukioL (629/1998) 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 9 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 5 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
3) Päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 295 €
L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 4 §
4) Päätös näyttelyesineen takavarikoinnin kieltämisestä 205 €
L eräiden Suomeen tuotavien näyttelyesineiden takavarikoinnin kieltämisestä (697/2011) 2 §
5) Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta 445 €
PerusopetusL (628/1998) 9 §
6) Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja 570 €
PerusopetusL (628/1998) 15 §
LukioL (629/1998) 11 §
7) Lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana 445 €
PerusopetusL (628/1998) 23 §
8) Kokeilulupa 1145€  
PerusopetusL (628/1998) 20 §
LukioL (629/1998) 15 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 23 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 10 §
9) Lupa periä oppilasmaksuja 445 €
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 37 §
10) Erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista 400 €
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 40 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 16 §
Valtion virkamiesL (750/1994) 8 §
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 9 §
11) Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttaminen, joka koskee sijaintipaikkoja 1 145 €
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 7 §
12) Päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa 240 €
Avioliittolaki (234/1929) 112 §
13) Päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta vihkiä avioliittoon 240 €
Avioliittolaki (234/1929) 113 §
14) Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukainen laatujärjestelmän arviointi, yli 20 000 opiskelijan korkeakoulut 30 000 €
Yliopistolaki (558/2009) 87 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 9 §
15) Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukainen laatujärjestelmän arviointi, 2000—19 999 opiskelijan korkeakoulut 20 000 €
Yliopistolaki (558/2009) 87 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 9 §
16) Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittama yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukainen laatujärjestelmän arviointi, 0—1999 opiskelijan korkeakoulut 15 000 €
Yliopistolaki (558/2009) 87 §
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.