246/2012

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintö- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1578/1994) 9 § sekä

muutetaan 1, 6 ja 7 §, sellaisina kuin niistä on 1 § osaksi asetuksissa 375/2004 ja 523/2007 sekä 6 § osaksi asetuksessa 1150/1995, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä säädetään vaatimuksista, jotka eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen on eläintautien leviämisen estämiseksi täytettävä, jotta niitä voidaan kuljettaa toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta (jäsenmaa) Suomeen taikka Suomesta toiseen jäsenmaahan.

Päätöstä sovelletaan seuraaviin eläimiin, alkioihin ja sukusoluihin:

1) kotieläiminä pidettävät nautaeläimet, siat, lampaat ja vuohet;

2) nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sukusolut ja alkiot; sekä

3) siipikarja ja siipikarjan siitosmunat.

Sirkuksen mukana kuljetettavia nautaeläimiä, sikoja, lampaita ja vuohia koskevista vaatimuksista säädetään kuitenkin sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1739/2005.

Mitä tässä päätöksessä säädetään jäsenmaasta tai sen alueesta, sovelletaan myös sellaiseen valtioon, jolla on Euroopan unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

6 §
Nautaeläinten sukusolut ja alkiot

Nautaeläinten siemennesteen sisämarkkinakaupassa on noudatettava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun neuvoston direktiivin 88/407/ETY vaatimuksia. Siemenneste-erän mukana on oltava mainitun direktiivin liitteen D mukainen terveystodistus.

Nautaeläinten alkioiden sisämarkkinakaupassa on noudatettava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY vaatimuksia. Alkioiden mukana on oltava mainitun direktiivin liitteen C mukainen terveystodistus. Suomeen muista jäsenmaista toimitettavat alkiot on lisäksi pesun yhteydessä käsiteltävä trypsiinillä. Sen, joka toimittaa alkioita Suomesta muihin jäsenmaihin, tulee ottaa selvää, vaatiiko vastaanottava jäsenvaltio vastaavaa trypsiinikäsittelyä.

7 §
Sikojen sukusolut ja alkiot

Karjun siemennesteen sisämarkkinakaupassa on noudatettava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY vaatimuksia. Siemennesteen mukana on oltava mainitun direktiivin liitteen D mukainen terveystodistus. Suomeen saa toimittaa siemennestettä vain sellaiselta keinosiemennysasemalta, jossa karjuja ei ole rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan.

Sikojen munasolujen ja alkioiden sisämarkkinakaupassa on noudatettava vaatimuksia, joista säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset annetussa neuvoston direktiivissä 92/65/ETY. Munasolujen ja alkioiden mukana on oltava terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten annetun komission päätöksen 2010/470/EU liitteen V mukainen terveystodistus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

Neuvoston direktiivi 88/407/ETY (31988L0407); EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10
Neuvoston direktiivi 89/556/ETY (31989L0556); EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1
Neuvoston direktiivi 90/429/ETY (31990L0429); EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62
Komission asetus (EY) N:o 1739/2005 (32005R1739); EUVL L 279, 22.10.2005, s. 47
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 176/2012 (32012R0176); EYVL L 61, 2.3.2012, s. 1
Komission päätös 2010/470/EU (32010D0470); EUVL L 228, 31.8.2010, s. 15

  Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Seppo Kuosmanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.