190/2012

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2012

Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen (1141/2009) liitteen 2 ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 4 § asetuksessa 306/2011, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

  Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2012

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Hallitussihteeri
Elise Sahivirta

Liite

MAKSUTAULUKKO

2 §
Jätelain (646/2011) mukaiset suoritteet euro
1. Jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 mukaisesta jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen käsittelystä ja siirron valvonnasta peritään ilmoituksen käsittelyn yhteydessä seuraavat maksut:
a) jätteen siirtoa Suomesta toiseen maahan tai toisesta maasta Suomeen koskevan ilmoituksen käsittely 950
b) ilmoitus jätteen siirrosta Suomen kautta 350
c) a ja b kohdan mukaisen jätteen siirron valvonta 10/siirtoerä
Maksu jätteen siirron valvonnasta laskutetaan etukäteen jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen käsittelyä koskevan maksun laskutuksen yhteydessä.
2. Jätteen siirtoa koskevan päätöksen muuttaminen 140
3. Jätteen siirtoa koskevan päätöksen peruuttaminen 1 100
4. Jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksyntä
a) ennakkohyväksyntää koskevan hakemuksen käsittely 3 250
b) ennakkohyväksyntää koskevan päätöksen muuttaminen 600
c) ennakkohyväksyntää koskevan päätöksen peruuttaminen 1 100

4 §
Vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain (121/2011) mukaiset suoritteet euro
1. Rekisteröintihakemuksen käsittely
a) maksu yhdessä toimipaikassa sijaitsevalta organisaatiolta tai useita toimipaikkoja käsittävän organisaation ensimmäiseltä toimipaikalta
- henkilömäärä on enintään 50 henkilöä (8 tuntia) 650
- henkilömäärä on yli 50 (14 tuntia) 1 050
Ensimmäiseksi toimipaikaksi katsotaan se toimipaikka, jonka henkilömäärä on suurin.
b) maksu jokaiselta samanaikaisesti rekisteröitävältä tai rekisteröityyn organisaatioon myöhemmin liitettävältä toimipaikalta
- henkilömäärä on enintään 50 (3 tuntia) 225
- henkilömäärä on yli 50 (5 tuntia) 400
c) rekisteröintihakemuksen käsittelyn vaatiman työmäärän ylittäessä a-b kohdassa mainitut tuntimäärät, peritään ylittäviltä tunneilta 75/tunti
d) rekisteröintihakemuksesta, joka koskee muuta kuin edellä tarkoitettua rekisteröintiä, peritään maksu a ja c kohtien mukaan.
2. Rekisteröinnin uusiminen
Maksu rekisteröinnin uusimista koskevista toimista peritään rekisteröityyn organisaatioon kuuluvien toimipaikkojen lukumäärän mukaisesti seuraavasti:
a) ensimmäiseltä toimipaikalta (5 tuntia) 400
b) kultakin seuraavalta toimipaikalta (3 tuntia) 225
c) kultakin erikseen rekisteröidyltä toimipaikalta (5 tuntia) 400
d) rekisteröinnin uusimista koskevien toimien vaatiman työmäärän ylittäessä a-c kohdassa mainitut työmäärät, peritään ylittäviltä tunneilta 75/tunti

3. Rekisteristä poistaminen ja epääminen

Mikäli organisaatio tai siihen kuuluva toimipaikka poistetaan väliaikaisesti rekisteristä organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 15 artiklan 4 kohdan nojalla, peritään siitä vastaava maksu kuin rekisteröintihakemuksen käsittelystä.

Mikäli organisaatio tai siihen kuuluva toimipaikka poistetaan rekisteristä väliaikaisesti tai pysyvästi edellisessä kohdassa mainitun asetuksen muun kuin 15 artiklan 4 kohdan nojalla, peritään poistamisesta maksu, jonka suuruus on 600 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos rekisteröinnin väliaikainen poistaminen perustuu asetuksen 15 artiklan 2 kohtaan.

Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuksen 13 artiklan 5 kohtaan, maksua ei

rekisteröintihakemuksen käsittelystä peritä. Mikäli rekisteröinnin epääminen perustuu asetuksen 13 artiklan muuhun kohtaan, peritään vastaava maksu kuin rekisteröintihakemuksen käsittelystä.

Maksua ei peritä väliaikaisen rekisteristä poistamisen peruuttamisesta.

Mikäli organisaatio tai siihen kuuluva toimipaikka poistetaan rekisteristä sen omasta pyynnöstä, peritään poistamisesta maksu, jonka suuruus on 115 euroa.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.