183/2012

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 5 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 140/2008:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 5 b §:ssä tarkoitetuille, kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä toteuttaville kehittämishankkeille.

Kehittämishankkeilla tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän taikka useamman kunnan tai kuntayhtymän yhteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi tarpeellisia toiminnan ja palvelurakenteiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista tukevia alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita.

Kehittämishankkeena pidetään myös hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2012—2015 mukaisten uusien asumispalveluyksiköiden tukipalvelujen tuottamista. Valtionavustusta voidaan tällöin myöntää tukipalvelujen tuottamiseen vaadittavan lisähenkilöstön palkkausmenoihin.

2 §
Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hankkeella on kiinteä yhteys kunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon;

2) hankkeessa on otettu huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö;

3) hankkeen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti hyödynnettävä; ja    

4) hanke on käsitelty sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisessa johtoryhmässä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa.

3 §
Valtionavustuksen hakeminen

Valtionavustusta haetaan kirjallisesti sosiaali- ja terveysministeriöltä kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Hakemuksesta on käytävä ilmi:

1) kehittämishankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset;

2) kehittämishankkeen hallinnoinnista vastaava kunta tai kuntayhtymä;

3) kehittämishankkeen toteuttamiseen sitoutuneet tahot;

4) hankkeen kokonaisrahoitus ja kokonaiskustannukset;

5) arvio kuntien, kuntayhtymien ja muiden rahoittajatahojen rahoitusosuuksista;

6) suunnitelma hankkeen arvioinnista;

7) hankkeen toteuttamisen aikataulu.

4 §
Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset

Valtionavustusta maksetaan hankkeen toteuttamiseen liittyvien hyväksyttävien kustannusten perusteella.

Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat:

1) hankkeen välttämättömät hallinnointikustannukset;

2) hankkeessa työskentelevien palkkakustannukset;

3) matkakustannukset;

4) toimitilojen vuokrat;

5) asiantuntijapalkkiot;

6) muut hankkeen toteuttamiseksi välttämättömät kustannukset.

5 §
Valtionavustuspäätös

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee kirjalliset avustuspäätökset kunkin vuoden kehittämishankkeista kyseisen vuoden tammikuun loppuun mennessä. Jos hakijoita joudutaan pyytämään täydentämään hakemuksia, valtionavustuspäätökset on tehtävä mahdollisimman pian sen jälkeen kun hakemuksia on tarpeellisin osin täydennetty, kuitenkin viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Valtionavustuspäätöksessä päätetään valtionavustuksen maksatusaikataulu noudattaen, mitä valtionavustuslain 12 §:n 1 momentissa säädetään.

6 §
Valtionavustusselvitys

Valtionavustusta saaneen kehittämishankkeen hallinnoinnista vastaavan kunnan tai kuntayhtymän on tehtävä sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys kehittämishankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä kustannuksista. Selvitys on annettava kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

7 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista (287/2008).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sen estämättä, mitä 3 ja 5 §:ssä säädetään, valtionavustusta on vuonna 2012 haettava joulukuun loppuun mennessä, ja sosiaali- ja terveysministeriö tekee valtionavustuspäätökset viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2013.

  Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2012

Peruspalveluministeri
Maria Guzenina-Richardson

Hallitusneuvos
Kirsti Kotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.