176/2012

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (895/2006) nimike sekä 1, 2, 6 ja 7 a §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi asetuksessa 701/2007, 2 § asetuksessa 701/2007 ja 6 ja 7 a § asetuksessa 79/2010, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista, munatuotteista ja munatuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi tarkoitettujen linnunmunien, munatuotteiden ja munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla linnunmunia, munatuotteita ja munatuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin linnunmunien, munatuotteiden ja munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien linnunmunien, munatuotteiden ja munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa linnunmunia, munatuotteita tai munatuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

6 §
Linnunmunien ja munatuotteiden tuontivaatimukset, luonnonvaraisten lintujen munia ja munatuotteita lukuun ottamatta

Linnunmunien sekä munatuotteiden tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008. Uudesta-Seelannista tuotavien munatuotteiden tuontierän mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus.

Linnunmunien ja munatuotteiden tuonti edellyttää myös, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty munien osalta.

Tässä pykälässä säädettyä ei sovelleta luonnonvaraisten lintujen muniin sekä munatuotteisiin, joiden tuontivaatimuksista säädetään 8 §:ssä.

7 a §
Munatuotteita, luonnonvaraisten lintujen munista valmistettuja munatuotteita lukuun ottamatta, sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Munatuotteita, luonnonvaraisten lintujen munista valmistettuja munatuotteita lukuun ottamatta, sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonnille ja kauttakuljetukselle asetetuista vaatimuksista säädetään todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012.

Tässä pykälässä säädettyä ei sovelleta luonnonvaraisten lintujen munista valmistettuja munatuotteita sisältäviin yhdistelmätuotteisiin, joiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimuksista säädetään 8 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2012.

Komission päätös 2011/163/EU (32011D0163); EUVL N:o L 70, 17.3.2012, s. 40  
Komission asetus (EU) N:o 28/2012 (32012R0028); EUVL N:o L 12, 14.1.2012, s. 1

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.