175/2012

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (894/2006) nimike sekä 1, 2, 6 ja 7 a §, sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 7 a § asetuksessa 804/2010, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi tarkoitettujen maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla maitoa, maitopohjaisia tuotteita sekä maitopohjaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa maitoa, maitopohjaisia tuotteita tai maitopohjaisia tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

6 §
Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontivaatimukset ternimaitoa ja ternimaitotuotteita lukuun ottamatta

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden, lukuun ottamatta ternimaitoa ja ternimaitotuotteita, joiden tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 10 §:ssä, tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään eläinten terveyttä sekä kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 605/2010. Uudesta-Seelannista tuotavien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty maidon osalta.

7 a §
Maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti- ja kauttakulkuvaatimukset

Maitopohjaisia tuotteita, ternimaitotuotteita lukuun ottamatta, sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonnille ja kauttakuljetukselle asetetuista vaatimuksista säädetään todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2012.

Komission päätös 2011/163/EU (32011D0163); EUVL N:o L 70, 17.3.2012, s. 40  
Komission asetus (EU) N:o 28/2012 (32012R0028); EUVL N:o L 12, 14.1.2012, s. 1  

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.