171/2012

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ydinenergian käytön turvajärjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen (734/2008) 3 §:n 1 momentti, 10 § ja 18 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 1 a kohta ja asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


1 a) suunnitteluperusteuhalla lainvastaisen toiminnan uhkaa, jota käytetään luvanhaltijan vastuulla olevien turvajärjestelyjen suunnittelun ja arvioinnin perusteena;


3 §
Suunnitteluperusteet

Turvajärjestelyjen suunnittelun perusteena tulee käyttää suunnitteluperusteuhkaa, turvattavaa toimintaa koskevia riskianalyysejä ja niiden perusteella arvioituja suojaustarpeita.


3 a §
Suunnitteluperusteuhan määritteleminen

Suunnitteluperusteuhan määrittelemisestä ja sitä koskevan asiakirjan laatimisesta ja muuttamisesta vastaa Säteilyturvakeskus. Ennen suunnitteluperusteuhan määrittelemistä ja uudelleen arvioimista Säteilyturvakeskuksen tulee kuulla sisäasiainministeriötä, ydinenergialain (990/1987) 56 §:n 2 momentissa tarkoitettua neuvottelukuntaa sekä luvanhaltijoita, joiden turvajärjestelyvelvoitteisiin suunnitteluperusteuhka saattaa vaikuttaa.

Ydinenergian käyttöön kohdistuvan lainvastaisen toiminnan uhkakuvan määrittelemisestä ja sitä koskevan asiakirjan laatimisesta ja muuttamisesta vastaa Poliisihallitus.

10 §
Voimankäyttövälineisiin liittyvät erityisvaatimukset

Turvahenkilöltä, joka kantaa voimankäyttövälineitä tai jonka tehtäviin kuuluu varautuminen käyttämään näitä välineitä tai fyysisiä voimakeinoja turvaamistehtävässään, edellytettävää perus- ja erikoiskoulutusta koskevat vaatimukset määrätään ydinlaitoksen turvaohjesäännössä. Turvaohjesäännössä määrätään myös edellä mainittujen perus- ja erikoiskoulutuksen edellyttämästä kouluttaja- ja käyttökoulutuksesta sekä vaadittavan taitotason osoittamisesta ja seurannasta.

Ydinlaitoksen turvaorganisaation käytössä saa olla ainoastaan turvaohjesäännön mukaisia, luvanhaltijan tai vartioimisliikkeen hallitsemia voimankäyttövälineitä.

18 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnassa kuultaville asiantuntijoille maksettavat palkkiot määräytyvät valtiovarainministeriön suosituksen mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

  Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Ylitarkastaja
Maria Ranta-Muotio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.