164/2012

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (8/2012) 4 §:n 3 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 17 §:n 2 ja 3 momentti ja 18 §:n 3 momentti, sekä:

lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §
Yleisiä vaatimuksia

Peruskorjauksissa ja pienehköissä laajennuksissa, joissa laajennus on alle 50 prosenttia olemassa olevan rakennuksen pinta-alasta, mutta kuitenkin enintään 500 neliömetriä, voidaan olemassa olevat parsi- ja käytäväleveydet säilyttää peruskorjausosassa ja käyttää myös laajennusosassa samaa parsi- ja käytäväleveyden mitoitusta ellei eläinsuojelu-, työsuojelu- tai muista säädöksistä muuta johdu.

4 §
Lypsykarjarakennuksen sijoitus ja kuljetusreitit

Eläintilan suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että rehunkuljetusreitit ja ruokintapöydät eivät mene ristiin eläinten liikkumisväylien ja lannan kuljetusreittien kanssa. Jos tätä ei navetan toiminnallisuuden vuoksi voida välttää, on risteyspaikan lattiapintojen oltava helposti puhdistettavissa.

8 §
Parsinavetta

Suunnittelussa on otettava huomioon, että vasikoita, hiehoja ja sonneja ei saa pitää kytkettyinä.


9 §
Pihatto

Makuuparsien tulee olla sellaisia, että eläin pystyy menemään makuulle ja nousemaan ylös nautaeläimelle ominaisella tavalla. Makuuparsien välissä on oltava parrenerottaja. Jos lypsylehmän tai hiehon makuuparressa on niskapuomi tai vastaava rajoitin, se tulee kiinnittää lehmäkoon mukaan sopivalle korkeudelle ja etäisyydelle parren takareunasta. Niskapuomin tai vastaavan rajoittimen sijainnin on oltava säädettävissä. Makuuparren parrenerottajan ja niskapuomin tai rajoittimen tulee kestää hyvin eläinten aiheuttamaa kuormitusta.


13 §
Sairaiden eläinten hoitotilat

Pihatossa on oltava vähintään yksi sairaan eläimen hoitopaikka jokaista alkavaa 25 lypsylehmän ryhmää kohden ensimmäisen 50 lehmäpaikkaan asti ja 50 lehmäpaikkaa ylittävälle osalle vähintään yksi sairaan eläimen hoitopaikka jokaista alkavaa 50 lypsylehmän ryhmää kohden. Lisäksi on oltava yksi hoitopaikka jokaista alkavaa 40 hiehon tai muun nautaeläimen ryhmää kohden. Parsinavetassa tulee olla vähintään yksi parsi- tai karsinahoitopaikka jokaista alkavaa 40 lypsylehmää kohden ja lisäksi yksi paikka jokaista alkavaa 60 muuta nautaeläintä kohden.


16 §
Juomapaikat

Pihatossa on jokaista alkavaa 6 lypsylehmän ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite. Muilla kuin lypsylehmillä on jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai juottolaitteita on yli 10 naudan ryhmälle oltava vähintään kaksi. Käytettäessä juoma-allasta tai kaukaloa, joista useampi nauta voi juoda samanaikaisesti, on juomapaikkojen määrän vastattava edellä tarkoitettua juoma-astioiden tai juottolaitteiden määrää. Parsinavetassa on oltava vähintään yksi juomakuppi 2 lehmää tai hiehoa kohden.

Pihaton juoma-altaat on sijoitettava eläintilaan tasaisesti ja siten, että niiden edessä on vähintään 3 metriä esteetöntä liikkumatilaa lehmille ja hiehoille. Juoma-altaan yläreunan tulee olla 400-700 millimetriä lattiatason yläpuolella ja altaan syvyys saa olla enintään 400 millimetriä. Juomapaikan tai altaan reunaa tulee olla lehmää tai hiehoa kohden vähintään 100 millimetriä. Lehmän tai hiehon kävelymatka juoma-altaalle ei saa olla yli 50 metriä.


17 §
Eläintilan ilmanlaatu

Viileäpihaton ilmanvaihdon ja lämpötilan on oltava hallittavissa myös pitkän kylmäjakson aikana.

Jos erillisessä vasikkaosastossa, on koneellinen ilmanvaihto, tulee olla käytössä hälytyslaitteisto, joka varoittaa eläinten hoitajaa liian alhaisesta tai liian korkeasta ilman lämpötilasta, sähkökatkosta ja hälytyslaitteiston viasta.

18 §
Lypsyosasto

Lypsyaseman edessä on oltava lypsyyn tuleville lehmille kokooma- ja odotustilaa. Tämän tilan lattian pinnan tulee olla liukastumiseen estävä ja lattiakaltevuus saa olla enintään 5 prosenttia. Kokooma- ja odotustila on mitoitettava lypsyaseman kapasiteetin mukaan, kuitenkin niin että lehmän odotusaika ei ylitä yhtä tuntia. Kokooma- ja odotustila voi alle 60 lypsylehmän yksikössä ja automaattilypsyaseman yhteydessä olla osa eläintilan liikunta-aluetta.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2012.

Tätä asetusta sovelletaan 16 päivänä huhtikuuta 2012 tai sen jälkeen vireille tulleeseen tuen myöntämistä koskevaan hakemukseen. Hakemukseen, joka on tullut vireille 15 päivänä huhtikuuta 2012 tai sitä aikaisemmin, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Liite

Taulukko 1. Parsinavetan parsimitoitus. Parren kallistus lantakäytävälle 2-3 %

Eläin Paino, kg Parren leveys, mm Lyhytparren vähimmäispituus, mm Pitkäparren vähimmäispituus, mm
Lypsylehmä 1) 500-750 1 200-1 400 1 650 2 000
Hieho 350-550 1 000-1 200 1 550 1 800
Nuorkarja, ikä
18-22 kk 300-450 900-1 000 1 500 1 700
12-18 kk 200-300 800-900 1 200 1 500
6-12 kk 75-200 700-800 1 000 1 200

1) Pienemmälle nautarodulle ja karjoille, joiden eläimet ovat pienikokoisia sallitaan enintään 65 mm kapeampi parsileveys.


Taulukko 4. Lypsykarjapihaton makuuparsimitoitus. Parren kallistus lantakäytävälle 2-5 %

Eläinten ikä, kk Eläinten paino, kg Makuuparren leveys, mm Makuuparren pituus, yksi parsirivi, mm Makuuparret päät vastakkain 2), mm
> 22 1) 700 1 200-1 400 2 800-3 100 2 450-2 850
18-22 500 1 000-1 200 2 400-2 800 2 000-2 500
6-18 350   900-1000 2 000-2 400 1 600-2 000
2-6 175   800-900 1 700-2 000 1 300-1 600

1) pienemmälle nautarodulle ja karjoille, joiden eläimet ovat pienikokoisia sallitaan enintään 65 mm kapeampi parsileveys.

2) makuuparsi on avoin pääpuolella siten, että lehmän pää voi ulottua vastakkaiseen parteen tai ruokintapöytään.


Taulukko 5.Lypsykarja- ja nuorkarjapihaton minimikäytävämitoitus

Eläinten ikä , kk ja paino > 22 kk 18-22 kk 6-18 kk 2-6 kk
> 500 kg 350-500 kg 175-350 kg < 175 kg
lantakäytävä, yhden tai kahden parsirivin välillä, mm 2 600 2 100 1 800 1 200
ruokintapöydän lantakäytävä, 1-2 makuuparsiriviä, mm 3 600 3 100 2 800 2 100
ruokintapöydän lantakäytävä, 3 makuuparsiriviä, mm 3 800 3 200 3 000 -
poikittainen käytävä päätyseinän vieressä, vähintään, mm 1) 1 800 1 500 1 200 1 200
poikittainen käytävä ilman ahtauttavia kalusteita, mm 1) 2 600 2 100 1 800 -
poikittainen käytävä, jossa vesiallas tai karjaharja, mm 1) 3 800 3 000 2 400 -
poikittainen käytävä, jossa vesiallas ja karjaharja, mm 1) 5 000 3 600 2 400 -

1) enintään 20 makuupartta/poikittainen käytävä


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.