154/2012

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen (893/2007) 3, 5, 13 ja 18 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi asetuksessa 1243/2010, 5 § asetuksessa 421/2010, 13 § asetuksessa 169/2009 sekä 18 § asetuksissa 421/2010 ja 1243/2010, seuraavasti: 

3 §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

Ajoneuvon omistaja tekee ensirekisteröintiä, lopullista poistoa sekä omistusoikeuden siirtymistä taikka haltijaa koskevan tiedon lisäämistä tai vaihtumista koskevan rekisteri-ilmoituksen. Myös jätelain (646/2011) 58 §:ssä tarkoitettu kerääjä tai käsittelijä saa tehdä lopullista poistoa koskevan ilmoituksen ajoneuvosta, josta on annettu romutustodistus.

Jos ajoneuvolla on useampia omistajia tai haltijoita, yksi omistaja tai haltija saa tehdä muun kuin 1 momentissa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen.

Käyttövastaava saa tehdä käyttövastaavaa koskevan tiedon lisäämistä, vaihtumista ja poistoa koskevan rekisteri-ilmoituksen. Vakuutusyhtiö tekee liikennevakuutustietojen muutosta koskevan rekisteri-ilmoituksen.

5 §
Erityiset rekisteri-ilmoitukset

Vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun ajoneuvon ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla kunnan omistukseen siirtyneen ajoneuvon liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenteen turvallisuusvirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Tuhoutumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun muun ajoneuvon kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon ja kunnan omistukseen 1 momentissa mainitun lain nojalla siirtyneen muun kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon lopullista poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenteen turvallisuusvirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

Jätelain 58 §:ssä tarkoitettu kerääjä tai käsittelijä voi tehdä ajoneuvon lopullista poistoa koskevan ilmoituksen Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamalla poistolomakkeella tai teknisellä käyttöyhteydellä taikka muutoin sähköisesti. Vakuutusyhtiö tekee liikennevakuutustietojen muutosta koskevan rekisteri-ilmoituksen teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti.

13 §
Lopullinen poisto

Ajoneuvo katsotaan ajoneuvolain 66 e §:n mukaisesti muulla tavalla todistettavasti tuhoutuneeksi, jos:

1) M1- tai N1-luokan ajoneuvo on tuhoutunut siten, että sitä ei voida toimittaa jätelain 58 §:ssä tarkoitetulle kerääjälle tai käsittelijälle; tuhoutumisesta tulee esittää viranomaisselvitys;

2) muun kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon tuhoutumisesta, romuttamisesta tai purkamisesta esitetään luotettava selvitys;

3) muu kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluva ajoneuvo on lunastettu vakuutuksen perusteella tuhoutuneena; tai

4) muu kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluva ajoneuvo on siirtynyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla ja mainitussa laissa määriteltynä romuajoneuvona kunnan omistukseen ja ajoneuvosta on tehty lopullista poistoa koskeva ilmoitus merkittäväksi rekisteriin.

Ajoneuvo merkitään lopullisesti poistetuksi romutustodistuksen antamispäivänä tai sinä päivänä, jona ajoneuvo on muulla tavalla todistettavasti tuhoutunut. Ajoneuvo voidaan erityisestä syystä merkitä lopullisesti poistetuksi myös tätä aikaisempana päivänä.

18 §
Rekisteröintitodistuksen antaminen

Ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta annetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle rekisteröintitodistuksen I osa ja ajoneuvon omistajalle rekisteröintitodistuksen II osa. Jos rekisteri-ilmoitus on tehty Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä palvelussa, rekisteröintitodistuksen I ja II osa lähetetään mainituille henkilöille postitse. Rekisteröintitodistusta ei kuitenkaan anneta 3 §:n 3 momentissa tarkoitetusta käyttövastaavaa koskevasta eikä liikennevakuutustietojen muutosta koskevasta rekisteri-ilmoituksesta.

Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteröintitodistuksen I osasta pidettäväksi ajoneuvossa mukana ajon aikana. Velvollisuudesta esittää jäljennös on voimassa, mitä velvollisuudesta esittää rekisteröintitodistuksen I osa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 2012.

Tätä asetusta sovelletaan tietojen ilmoittamiseen sellaisesta liikennevakuutuksesta, jonka voimassaolo on alkanut seitsemän päivää ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen.

  Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2012

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Hallitusneuvos
Maija Audejev

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.