149/2012

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 edellyttämistä kansallisista järjestelyistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 8 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 352/2011:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella säädetään uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97, jäljempänä uuselintarvikeasetus, edellyttämistä kansallisista järjestelyistä. Asetuksella säädetään myös elintarvikelain (23/2006) 8 §:n 3 momentissa mainitun maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimivan uuselintarvikelautakunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksista ja toimikaudesta sekä lautakunnan tehtävien järjestämisestä.

2 §
Uuselintarvikelautakunta

Maa- ja metsätalousministeriö nimittää uuselintarvikelautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa kesken toimikautensa, määrää maa- ja metsätalousministeriö hänen tilalleen uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Uuselintarvikelautakunnassa tulee olla riittävä asiantuntemus ainakin ravitsemustieteen, lääketieteen, toksikologian, elintarvikekemian, elintarviketeknologian, mikrobiologian, biotekniikan, geenitekniikan ja elintarvikehallinnon alalta. Uuselintarvikelautakunta voi tarvittaessa pyytää lausuntoja ja kuulla asiantuntijoita.

Uuselintarvikelautakunnalla voi olla pääsihteeri ja muita sihteereitä sekä esittelijöitä. Pääsihteerin määrää maa- ja metsätalousministeriö ja muut sihteerit sekä esittelijät ottaa lautakunta.

3 §
Ensiarviointi uuselintarvikelautakunnan tehtävänä

Uuselintarvikelautakunta tutkii Suomessa vireille tulevat uuselintarvikkeiden markkinoille saattamista koskevat hakemukset ja tekee niistä uuselintarvikeasetuksen 4 ja 6 artiklassa säädetyn ensiarvioinnin sekä laatii ensiarviointikertomuksen asetuksessa säädetyssä määräajassa. Samalla uuselintarvikelautakunta päättää, onko elintarvikkeelle tehtävä asetuksen 7 artiklan mukainen täydentävä arviointi. Ensiarvioinnin laatimisessa uuselintarvikelautakunnan on noudatettava asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja komission julkaisemia suosituksia.

4 §
Uuselintarvikelautakunnan muut tehtävät

Uuselintarvikelautakunta tutkii muille Euroopan unionin jäsenvaltioille jätetyt uuselintarvikkeen markkinoille saattamista koskevat hakemukset ja niitä koskevat ensiarviointikertomukset sekä valmistelee ehdotukset Suomen huomautuksiksi tai perustelluiksi muistutuksiksi.

Uuselintarvikelautakunta antaa pyydettäessä uuselintarvikeasetuksen 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun lausunnon olennaisesta vastaavuudesta sekä tarvittaessa lausunnon siitä, kuuluuko elintarvike asetuksen 1 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan.

Uuselintarvikelautakunta käsittelee tarvittaessa uuselintarvikkeita koskevia muita kysymyksiä sekä avustaa kansallisia viranomaisia, kun uuselintarvikkeita koskevia kysymyksiä käsitellään kansallisesti tai Euroopan unionin toimielimissä tai muissa kansainvälisissä yhteyksissä.

Uuselintarvikelautakunta voi käsitellä pyydettäessä myös muita maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueeseen kuuluvia elintarvikkeita koskevia tieteellisiä kysymyksiä.

5 §
Kansallinen yhteysviranomainen ja sen tehtävät

Suomen kansallinen yhteysviranomainen uuselintarvikeasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa on Elintarviketurvallisuusvirasto.

Elintarviketurvallisuusvirasto ottaa vastaan uuselintarvikkeita koskevat hakemukset ja muut asiakirjat ja toimittaa ne uuselintarvikelautakunnalle tai komissiolle uuselintarvikeasetuksessa säädetyissä määräajoissa.

Jos uuselintarvikelautakunta ei vaadi hakemuksen kohteena olevalle elintarvikkeelle uuselintarvikeasetuksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua täydentävää arviointia eikä komissio tai mikään Euroopan unionin jäsenvaltio ole esittänyt asetuksen artiklan 6 artiklan 4 kohdassa mainittua perusteltua muistutusta, Elintarviketurvallisuusvirasto ilmoittaa hakijalle, että elintarvike voidaan saattaa markkinoille. Muussa tapauksessa Elintarviketurvallisuusvirasto ilmoittaa hakijalle, että elintarvikkeen markkinoille saattaminen edellyttää asetuksen 7 artiklan mukaista hyväksymismenettelyä ja lupapäätöstä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 voimaantulosta 12 päivänä toukokuuta 1997 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (427/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

  Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.