131/2012

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2012

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 10 §:n 1 momentti, 37 a § ja 55 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 37 a § asetuksessa 63/2012 ja 55 §:n 2 momentti asetuksessa 658/2007, seuraavasti:

10 §
Tukikelvottoman peltoalan liittäminen sitoumukseen

Sitoumukseen voidaan valtion talousarvion määrärahojen rajoissa hakemuksesta liittää ensimmäisen sitoumusvuoden jälkeen toisena, kolmantena, neljäntenä ja kuudentena sitoumusvuotena tukikelvottomia peltoaloja, joita ei ole edellisen vuoden tukihakemuksessa ilmoitettu ja hyväksytty tukikelpoisiksi toisen sitoumuksen antaneen viljelijän tukihakemuksessa ja jotka eivät ole 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja peltoaloja. Näiden liitettävien alueiden pinta-alan on oltava vähemmän kuin 50 prosenttia viljelijän vertailualasta tai enintään kaksi hehtaaria.


37 a §
Lisätoimenpiteen muuttaminen ja siitä luopuminen sitoumusta jatkettaessa

Vuonna 2007 tai 2008 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä, joka jatkaa ympäristötukisitoumustaan 30 päivään huhtikuuta 2014 asti, voi luopua valitsemistaan 32 §:n 6, 8 ja 13 kohdassa tarkoitetuista lisätoimenpiteistä tai vaihtaa ne toisiksi lisätoimenpiteiksi. Vaihtaessaan lisätoimenpidettä C-tukialueella viljelijä voi valita myös 32 §:n 7 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen. Lisätoimenpiteestä ei kuitenkaan voi luopua, jos se on viljelijän valitsema ainoa lisätoimenpide A- tai B-tukialueella. Jos kyseessä on puutarhatila, ainoasta valitusta lisätoimenpiteestä voi luopua. Lisätoimenpiteestä maksettua tukea ei tarvitse palauttaa lisätoimenpiteestä luovuttaessa tai sitä vaihdettaessa.

Vuonna 2007 tai 2008 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä, joka jatkaa ympäristötukisitoumustaan 30 päivään huhtikuuta 2014 asti, voi A- ja B-tukialueella vaihtaa valitsemansa 32 §:n 3 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen edellä mainitun pykälän 4 tai 5 kohdassa tarkoitettuun lisätoimenpiteeseen. Vastaavasti 32 §:n 4 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen voi vaihtaa edellä mainitun pykälän 5 kohdassa tarkoitettuun lisätoimenpiteeseen. Vaihdettavasta lisätoimenpiteestä maksettua tukea ei tarvitse palauttaa.

55 §
Rajoitukset sopimuksia tehtäessä

Viljelijä, jolla on 45 tai 46 §:ssä tarkoitettu sopimus tai joka on hakenut kyseistä sopimusta, ei voi tehdä samoista peltoaloista 40—42 ja 51 §:ssä tarkoitettua sopimusta. Viljelijä, jolla on jokin viimeksi mainituissa pykälissä tarkoitetuista sopimuksista tai joka on hakenut jotakin näistä sopimuksista, ei voi tehdä samoista peltoaloista 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta. Viljelijä, jolla on voimassa ympäristötukipäätöksessä tarkoitettu 20-vuotinen sopimus tai vuoden 2000 valtioneuvoston asetuksen 22, 23, 27, 29 taikka 30 §:ssä tarkoitettu sopimus, ei voi tehdä samoista peltoaloista 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta. Viljelijä, joka on valinnut eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (130/2008) 13 §:n 1 momentin 5—7 kohdassa tarkoitetun lisäehdon, ei voi tehdä 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.