63/2012

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013  annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 2 §:n 16 kohta, 8 §, 21 §:n 1 momentti, 35 §:n 4 momentti, 54 b § ja 59 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 16 kohta asetuksessa 46/2010, 21 §:n 1 momentti asetuksessa 273/2010 ja 54 b § asetuksessa 240/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 37 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


16) tilapäisesti viljelemättömällä pellolla sellaista peltoa, joka on lantapatterin tai muun vastaavan tilapäisen syyn perusteella viljelemättä; tilapäisesti viljelemättömällä alueella ei tarkoiteta alueita, jotka on pysyvästi poistettu viljelystä tai jotka ovat muutoin pysyvästi viljelemättömiä tai jotka eivät ole vielä olleet viljelykäytössä;


8 §
Tukikelpoisen peltoalan poistaminen sitoumuksesta

Viljelijä voi poistaa tukikelpoisiksi lohkoiksi hyväksyttyjä lohkoja tukikelvottomiksi, pysyvästi viljelyksestä tai siirtää hallinnastaan viljelijälle, jolla ei ole voimassa olevaa sitoumusta, tai muuhun kuin viljelykäyttöön seuraavilla ehdoilla:

1) poistettujen lohkojen pinta-ala voi yhteensä olla sitoumuskauden aikana enintään 10 prosenttia vertailualasta ja

2) vähimmäispinta-ala on täytettävä koko sitoumuskauden ajan.

Tukikelpoisen peltoalan poistamisena ei pidetä tilannetta, jossa tukikelpoisia lohkoja siirtyy kyseiseen tukeen tämän asetuksen mukaan sitoutuneelle tai vuoden 2000 valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetulla tavalla sitoutuneelle.

21 §
Sopimuksen kohteena olevan alueen pinta-alan väheneminen

Sopimuksen kohteena olevan alueen pinta-alaa voidaan vähentää sopimuskauden aikana 15, 45, 46 ja 54 c §:ssä tarkoitetun sopimuksen osalta enintään 10 prosenttia edellyttäen, että sopimuksen tekijä palauttaa sopimuksesta poistetulle alalle maksetut erityistuet. Kuitenkin 15 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mukaista pinta-alaa voidaan vähentää vain, jos sopimukselle asetetut tavoitteet eivät vaarannu. Edellä säädetystä poiketen 45 ja 46 §:ssä tarkoitetun sopimuksen kohteena olevan alueen pinta-ala saa vähentyä, jos sopimuksesta poistuva ala sisällytetään toiseen 45 tai 46 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen. Jäljempänä 54 b §:ssä tarkoitetun sopimuksen kohteena oleva pinta-ala saa koko sopimuskauden aikana vähentyä yhteensä enintään 10 prosenttia. Maksettuja erityistukia ei tarvitse palauttaa.


35 §
Muut rajaukset lisätoimenpiteitä valittaessa

Edellä 32 §:n 8 kohdassa tarkoitettu lisätoimenpide voidaan valita vain kotieläintilan ehtoihin sitoutuneella maatilalla, jolla tuotantoeläinten määrä täyttää 30 §:n 1 momentissa säädetyn vähimmäismäärän. Eläinyksiköt lasketaan 30 §:n taulukon mukaisesti. Lisätoimenpidettä ei voida valita maatilalla, jolle on haettu tai jolla on voimassa 54 b §:ssä tarkoitettu sopimus.

37 a §
Lisätoimenpiteen vaihtaminen ja siitä luopuminen sitoumusta jatkettaessa

Vuonna 2007 tai 2008 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä, joka jatkaa ympäristötukisitoumustaan vuoden 2013 loppuun asti, voi luopua valitsemistaan 32 §:n 6, 8 ja 13 kohdassa tarkoitetuista lisätoimenpiteistä tai vaihtaa ne toisiksi lisätoimenpiteiksi. Lisätoimenpiteestä ei kuitenkaan voi luopua, jos se on viljelijän valitsema ainoa lisätoimenpide A- tai B-tukialueella. Jos kyseessä on puutarhatila, ainoasta valitusta lisätoimenpiteestä voi luopua.  Lisätoimenpiteestä maksettua tukea ei tarvitse palauttaa lisätoimenpiteestä luovuttaessa tai sitä vaihdettaessa.

Vuonna 2007 tai 2008 ympäristötukeen sitoutunut viljelijä, joka jatkaa ympäristötukisitoumustaan vuoden 2013 loppuun asti, voi A- ja B-tukialueella vaihtaa valitsemansa 32 §:n 3 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen mainitun pykälän 4 tai 5 kohdassa tarkoitettuun lisätoimenpiteeseen. Vastaavasti 32 §:n 4 kohdassa tarkoitetun lisätoimenpiteen voi vaihtaa mainitun pykälän 5 kohdassa tarkoitettuun lisätoimenpiteeseen. Vaihdettavasta lisätoimenpiteestä maksettua tukea ei tarvitse palauttaa.

54 b §
Lietelannan sijoittaminen peltoon

Sopimus voidaan tehdä ja tuki maksaa peruslohkolle tai sen osalle, jolle on tilalla voimassa olevan ympäristötukisitoumuksen sekä mahdollisten muiden 39 §:ssä tarkoitettujen sopimusten ehtojen mukaisesti levitetty lietelantaa tai virtsaa vähintään 20 m³ hehtaarille vuodessa. Lietelanta tai virtsa on levitettävä lohkolle sijoittavilla tai multaavilla laitteilla, jotka sijoittavat lannan suoraan maahan levittämisen yhteydessä. Jos sopimuslohkolle on kyseisenä vuonna levitetty naudan tai sian lietelantaa, lohkolle ei saa tämän lisäksi levittää fosforilannoitteita pintalevityksenä.

59 §
Hoidetut peltoalat

Viherlannoitusalana voidaan ilmoittaa viherlannoitusta varten perustettava tai edellisenä vuonna suojaviljaan perustettu nurmilohko, jonka satoa käytetään osana viljelykiertoa siten, että sato jätetään kyseisenä vuonna korjaamatta ja hyödynnetään viljelykasvin lannoitteena seuraavana kasvukautena. Kyseisenä vuonna sadon voi myös korjata lohkolta. Viljelijän on pyydettäessä osoitettava viherlannoitusalaksi ilmoitetun lohkon viljelykierto. Viherlannoitusnurmien perustamiseen käytetyn siemenen painosta on vähintään 20 prosenttia oltava typensitojakasvin siemeniä. Viherlannoitusalana voidaan ilmoittaa myös öljyretikka- ja valkosinappilajikealat. Viherlannoitusalaksi vuosittaisella tukihakemuksella ilmoitettavien kasvulohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu ala voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisten lohkojen pinta-alojen summasta. Saman alan voi ilmoittaa tukihakemuksessa viherlannoitusalaksi korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuonna.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2012.

Tämän asetuksen 8 §:n ja 21 §:n 1 momentin sijasta sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos sitoumus tai sopimus on tehty ennen vuotta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.