42/2012

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (329/2010) 42 §,

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 7—9 § ja niiden edellä oleva väliotsikko, 11 §:n 7 ja 8 kohta, 12 §:n 1 momentin 10 ja 20 kohta, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22 ja 23 §, 27 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 momentti, 30 §:n 2 momentti, 31 §:n 2 momentti, 37—41 ja 46 § sekä 50 §, sellaisena kuin niistä on 13 § asetuksessa 1287/2010, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a §, 9 §:n edelle uusi väliotsikko, asetukseen uusi 9 a — 9 e § sekä 12 §:n 1 momenttiin uusi 21 kohta, seuraavasti:

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

3 §
Hallinnonalan ohjaus

Osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy osaston päällikkö osaston yksikön tai vastuualueen päällikön esittelystä. Osaston ulkopuolisen toimintayksikön toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy asianomaisen yksikön päällikkö.

5 a §
Osaston johtoryhmä

Osastossa on johtoryhmä, joka käsittelee osaston kannalta merkittäviä asioita. Osaston johtoryhmään osaston päällikkö kutsuu osaston yksiköiden tai vastuualueiden päälliköt sekä tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

Koulutuspolitiikan osasto
7 §
Toimiala

Koulutuspolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus ja muu yleissivistävä koulutus sekä perusopetuslain (628/1998) mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta;

2) ammatillinen koulutus;

3) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 14 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Koulutuspolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osastossa voi olla yksiköitä, tulosalueita ja muita vastuualueita. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja sekä yksikön ja vastuualueen päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Yksikön ja vastuualueen päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

8 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Koulutuspolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta antavat koulut ja oppilaitokset;

2) Opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat oppilaitokset;

3) ylioppilastutkintolautakunta;

4) koulutuksen arviointineuvosto.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
9 §
Toimiala

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) yliopisto-opetus;

2) ammattikorkeakouluopetus;

3) tieteellinen tutkimus;

4) arkistotoimi;

5) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 14 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee osaston toimialaa.

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osastossa voi olla yksiköitä, tulosalueita ja muita vastuualueita. Osaston sisäisestä organisaatiosta ja tehtävien jaosta määrätään osaston päällikön vahvistamassa sisäisessä työjärjestyksessä.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja sekä yksikön ja vastuualueen päällikkönä ministerin määräämä johtaja tai muu virkamies. Yksikön ja vastuualueen päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

9 a §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Suomen Akatemia;

4) Kotimaisten kielten keskus;

5) arkistolaitos;

6) Varastokirjasto;

7) Kansalliskirjasto;

8) korkeakoulujen arviointineuvosto;

9) tutkimus- ja innovaationeuvosto;

10) tiedonjulkistamisen neuvottelukunta;

11) tutkimuseettinen neuvottelukunta.

9 b §
Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö

Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) yleissivistävä aikuiskoulutus;

2) vapaa sivistystyö;

3) näyttötutkintojärjestelmä ja ammatillinen lisäkoulutus;

4) oppisopimuskoulutus;

5) kielitutkinnot;

6) ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot;

7) korkeakoulujen erikoistumiskoulutus, erikoistumisopinnot ja täydennyskoulutus;

8) avoin yliopisto-opetus ja avoin ammattikorkeakouluopetus;

9) kansallisen aikuiskoulutuspolitiikan ja elinikäisen oppimisen politiikan strateginen kehittäminen ja toimeenpano;

10) aikuiskoulutuksen kansainvälinen yhteistyö ja sen kehittäminen;

11) aikuiskoulutuksen opinnot sekä opiskelijavalinta;

12) ammatilliset erikoisoppilaitokset ja neuvontajärjestöt;

13) opintotuki;

14) ennakoinnin koordinaatio;

15) yksikön toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskunta-asiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat, kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 14 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi, sekä aluehallinnon ohjaaminen siltä osin kuin asia koskee yksikön toimialaa.

Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Hallinnollisesti yksikkö on osa korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastoa. Yksikön päällikkönä toimii ministerin määräämä virkamies.

9 c §
Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) opintotuen muutoksenhakulautakunta;

2) opintotukiasiain neuvottelukunta;

3) opiskelijoiden oikeusturvalautakunta;

4) elinikäisen oppimisen neuvosto.

9 d §
Korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristö

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston yhteydessä toimii korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristö. Sihteeristö toimii korkeakoulujen arviointineuvoston tukena ja ohjauksessa.

Korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristön päällikkönä on pääsihteeri, joka toimii osaston päällikön alaisuudessa.

9 e §
Koulutuspolitiikan osaston ja korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston sekä aikuiskoulutuspolitiikan yksikön välinen yhteistyö

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi koulutuspolitiikan osasto ja korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto sekä aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö toimivat yhteistyössä yhteisten asioiden valmistelussa.

Koulutuspolitiikan osaston ja korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston johtoryhmät sekä aikuiskoulutuspolitiikan yksikön johtoryhmä käsittelevät säännöllisesti yhdessä osastoja ja aikuiskoulutuspolitiikan yksikköä koskevat merkittävät asiat ja sopivat tarvittavista yhteistyöryhmistä ja vastuuhenkilöistä.

11 § 
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:


7) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus;

8) kuvaohjelmalautakunta;


12 §
Toimiala

Hallinto-osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:


10) ministeriön säädösvalmistelun koordinointi ja kehittäminen;


20) koulutus- ja tiedehallinnon ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n virka- ja työehtosopimustoiminta;

21) muut asiat, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.


13 §
Osaston alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Hallinto-osaston omistajaohjaukseen kuuluvat seuraavat yhtiöt:

1) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy;

2) Veikkaus Oy;

3) Hevosopisto Oy;

4) Suomen Ilmailuopisto Oy.

15 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa yhteistyössä johdon, osastojen, yksiköiden ja vastuualueiden kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies.

16 §
Sisäisen tarkastuksen yksikkö

Sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävänä on tuottaa ministeriön johdolle hallinnonalan sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä koskevaa tarkastus- ja arviointitietoa. Yksikkö kehittää opetus- ja kulttuuriministeriön riskienhallintaa sekä arvioi ja edistää ministeriön toimintojen tuloksellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja laillisuutta.

Yksikön tehtävistä ja sisäisen tarkastuksen toiminnasta määrätään tarkemmin sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies.

18 §
Toimintayksikköihin sijoittamattomat välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet

Välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet avustavat kansliapäällikköä strategiseen suunnitteluun, toimialan ohjaukseen, ministeriön tulosjohtamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä käsittelevät muut kansliapäällikön määräämät asiat.

19 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvioehdotus sekä tulossuunnitelma

Osastot, aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat oman toimialansa osalta toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat sekä talousarvioehdotukset ja ehdotuksen tilijaotteluksi.

Hallinto-osasto yhteensovittaa 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja ehdotusten perusteella ehdotukset ministeriön ja sen hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioehdotukseksi, tilijaotteluksi ja tulossuunnitelmaksi.

Hallinto-osasto esittelee osastojen, aikuiskoulutuspolitiikan yksikön ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden ehdotusten perusteella arviomäärärahojen ylittämiseen liittyvät asiat ja tilijaottelun muutokset. Veikkausvoittovaroja koskevat ylitysluvat esittelee asianomainen osasto.

20 §
Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä valtion tilinpäätöskertomus

Osastot, aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat toimialansa osalta ehdotukset toimintakertomukseksi ja hallinnonalan osuudeksi valtion tilinpäätöskertomuksessa.

Hallinto-osasto laatii 1 momentissa mainittujen ehdotusten perusteella ehdotuksen ministeriön toimintakertomukseksi sekä hallinnonalan osuudeksi valtion tilinpäätöskertomuksessa.

Tilinpäätöksen laatimisesta määrätään taloussäännössä.

22 §
Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa osaston toimintaa;

2) huolehtia, että osastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

3) hyväksyä osaston yksiköiden ja vastuualueiden sekä osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet niiden ehdotuksesta ja seurata niiden toteutumista;

4) seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarvittavia aloitteita.

23 §
Osaston yksikön, vastuualueen ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön tehtävät

Osaston yksikön, vastuualueen ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 22 §:ssä säädetään osaston päällikön tehtävistä.

Yksikön tai vastuualueen päällikkö johtaa ja valvoo yksikön tai vastuualueen toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä sekä huolehtii, että yksikölle tai vastuualueelle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

27 §
Virkavapaudet

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) kansliapäällikölle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto;

2) valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle enintään yhdeksi vuodeksi kansliapäällikön määräämä hallinto-osaston virkamies, yli yhdeksi mutta enintään kahdeksi vuodeksi kansliapäällikkö ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto;

3) muulle virkamiehelle kansliapäällikön määräämä hallinto-osaston virkamies.


28 §
Sivutoimiluvat

Sivutointa koskevista asioista osaston päällikön, osaston yksikön ja vastuualueen päällikön sekä osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikön osalta päättää kansliapäällikkö.


30 §
Sijaisuudet

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston yksikön tai vastuualueen päällikkö tai muu saman osaston virkamies, osaston yksikön ja vastuualueen päällikön sijaisena osaston päällikön määräämä saman yksikön tai vastuualueen virkamies ja yksikön tulosalueen päällikön sijaisena yksikön päällikön määräämä saman yksikön virkamies.


31 §
Vuosilomat

Osaston päällikkö ratkaisee osaston yksikön ja vastuualueen päällikköä sekä muuta välittömästi alaistaan virkamiestä koskevat, osaston yksikön ja vastuualueen tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö yksikkönsä ja vastuualueensa virkamiestä koskevat ja tulosalueen päällikkö tulosalueensa virkamiestä koskevat 1 momentissa mainitut asiat. Hallinto-osaston päällikkö tai ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies ratkaisee toimintayksiköihin sijoittamatonta virkamiestä koskevat 1 momentissa mainitut asiat.

37 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön lausunnon antamista. Kansliapäällikkö nimeää, ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitteleviä ministereitä kuultuaan, opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan toimielimeen silloin, kun tehtävään nimettävä virkamies toimielimessä edustaa useamman kuin yhden ministerin toimialaa.

Kansliapäällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä toimintaa varten ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja ja niiden jakamista toimintayksiköiden käyttöön;

2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

3) virkamatkamääräyksen antamista osaston ja osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle;

4) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemistä palvelussuhteen ehdoista muiden kuin lain 26 §:ssä tarkoitettujen virkamiesten kanssa;

5) todistuksen antamista tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

6) ministeriön henkilöstölle myönnettäviä luontoisetuja lukuun ottamatta valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuja virkamiehiä;

7) opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin seuraavaa vuotta varten kunnille myönnettävää valtionosuutta ja kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävää rahoitusta, valtionosuuden ja rahoituksen oikaisemista sekä valtionosuuden ja rahoituksen tarkistamista keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi;

8) ministeriön tekemiä esitutkintapyyntöjä.

38 §
Osaston päällikön ratkaistavat asiat

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston lausunnon antamista;

2) osaston toimialalle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen ja valtuuksien käyttämistä, myöntämistä sekä hankintoja ja sopimuksia näiden määrärahojen ja valtuuksien puitteissa, jollei ministeri ole sisäiseen budjettiin liitettävällä päätöksellään pidättänyt näitä asioita itselleen tai valtuuttanut osaston muuta virkamiestä päättämään näistä asioista;

3) osaston toimialaan kuuluvien menojen ja tulojen hyväksymistä, jollei näitä asioita ole sisäisessä budjetissa päätetty antaa osaston muun virkamiehen päätettäviksi;

4) ohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille;

5) henkilöstön sijoittamista osaston yksiköihin, tulosalueisiin ja muihin vastuualueisiin;

6) virkamatkamääräyksen antamista osaston yksikön ja vastuualueen päällikölle sekä muulle välittömästi osaston päällikön alaiselle virkamiehelle;

7) todistuksen antamista osaston muulle kuin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

8) virkavapauden myöntämistä osaston toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään kahdeksi vuodeksi sekä palkkauksen vahvistamista ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittämistä tapauksissa, jotka koskevat tällaisen viran tehtävien hoitamista enintään yhdeksi vuodeksi;

9) valtionosuustarkastuksen suorittamista ja valtionosuuden takaisinperintää;

10) osaston toimialaan kuuluvien Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien rahoituspäätösten hyväksymistä;

11) perustamishankkeen valtionrahoituksen maksamista ja takaisinperintää;

12) valtionavustuksen takaisinperintää.

39 §
Osaston yksikön ja vastuualueen päällikön ratkaistavat asiat

Osaston yksikön ja vastuualueen päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yksikön tai vastuualueen toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia sekä komitean käytettäväksi asetettuja muita varoja päätoimisen henkilökunnan palkkausta lukuun ottamatta siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettavaksi;

2) käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden lahjoittamista yleishyödylliseen tarkoitukseen;

3) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista, 15 §:ssä tarkoitettua asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtämistä toiselle viranomaiselle ja 27—30 §:ssä tarkoitettuja lupia yksikön tai vastuualueen toimialaan kuuluvissa asioissa;

4) virkamatkamääräyksen antamista yksikön tai vastuualueen virkamiehelle;

5) yksikön tai vastuualueen toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa, jollei asiaa ole määrätty osaston päällikölle.

40 §
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston päällikön ratkaistavat asiat

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat ulkomaalaislain (301/2004) 47 a §:ssä tarkoitettua tutkimuslaitosten hyväksymistä ja mainitun lain 47 c §:ssä tarkoitettua tutkimuslaitoksen hyväksymisen uusimatta jättämistä tai peruuttamista.

41 §
Koulutuspolitiikan osaston päällikön ratkaistavat asiat

Koulutuspolitiikan osaston päällikkö ratkaisee 38 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:

1) luvan myöntämistä yhteisen opetussuunnitelman laatimiseen perusopetusta ja lukiokoulutusta varten;

2) luvan myöntämistä työpäivien säädettyä suuremmalle määrälle perusopetuksessa;

3) erityisopetuksen yhteydessä annettavan kuntoutuksen sekä mainittuun opetukseen liittyvien kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävien järjestämistä.

46 § 
Muiden virkamiesten ratkaistavat asiat

Ministerin määräämä hallinto-osaston virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön virkamiehille ja työsuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin sopimuksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä tai lisäpalkkiota;

2) todistuksen antamista osastojen ulkopuolisen toimintayksikön muulle kuin tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3) teknisen tuen hankkeiden rahoituspäätösten hyväksymistä;

4) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia tehtäviä, jolleivät ne kuulu kansliapäällikölle, osaston päällikölle tai osaston yksikön tai vastuualueen päällikölle taikka osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle tai toiselle tässä pykälässä tarkoitetulle virkamiehelle;

5) valtionapuselvityksen hyväksymistä taikka muihin toimenpiteisiin ryhtymistä tarkastuksen suorittaneen virkamiehen esittelystä asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön tai osaston yksikön tai vastuualueen päällikön ollessa esteellisenä;

6) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvaa maksuliikettä, laskentatointa, kirjanpitoa, palkanlaskentaa sekä tilinpäätöstä, jolleivät ne kuulu muun virkamiehen tai ministerin ratkaistaviksi;

7) ministeriön rahoittamien EU-rakennerahastohankkeiden maksupäätöksiä sekä EU-tukien ja vastaavien valtion rahoitusosuuksien takaisinperintää.

Kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmän puheenjohtajaksi määrätty opetus- ja kulttuuriministeriön virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat opetus- ja kulttuuriministeriössä käsiteltävien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien sekä ryhmän toimialaan kuuluvan muun lakisääteisen rahoituksen maksujen hyväksymistä.

50 § 
Muut sisäiset määräykset

Yhteistoiminnasta ministeriön ja sen henkilöstön kesken määrätään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) 15 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa yhteistoiminnasta opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Kirjanpitoyksikkötehtävistä määrätään tarkemmin taloussäännössä.

Asiakirjojen kirjaamisesta ja arkistoinnista määrätään tarkemmin tiedonhallintasuunnitelmassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2012

Opetusministeri
Jukka Gustafsson

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.