41/2012

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2012

Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

muutetaan valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 2 §:n 1 kohta ja 20 §, sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 kohta asetuksessa 7/2011 ja 20 § asetuksessa 398/2005, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) työkoneiden päästödirektiivillä liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/68/EY siten kuin sitä on sopeutettu tekniseen kehitykseen komission direktiivillä 2001/63/EY ja muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/88/EY, 2004/26/EY ja 2011/88/EY sekä komission direktiivillä 2010/26/EU;


20 §
Vaihtomoottorit

Vaihtomoottorin, lukuun ottamatta moottorivaunujen, veturien ja sisävesialusten käyttövoimamoottoreita, on oltava niiden raja-arvojen mukainen, jotka korvattavan moottorin oli täytettävä, kun se alun perin saatettiin markkinoille.

Edellä 9 a ja 9 b §:stä poiketen Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa luvan saattaa markkinoille seuraavat moottorivaunujen ja vetureiden moottorit:

a) vaihtomoottorin, joka on vaiheen 3 a rajojen mukainen, silloin kun sillä korvataan moottorivaunun ja veturin moottori, joka:

i) ei täytä vaiheen 3 a määräystä; tai

ii) täyttää vaiheen 3 a määräyksen, mutta ei vaiheen 3 b määräystä;

b) vaihtomoottorin, joka ei ole vaiheen 3a rajojen mukainen, silloin kun sillä korvataan moottori moottorivaunussa, jossa ei ole ajonhallintalaitetta ja joka ei liiku itsenäisesti, jos vaihtomoottori täyttää vähintään yhtä tiukan määräyksen kuin moottori samantyyppisessä olemassa olevassa moottorivaunussa;

Lupa voidaan myöntää vain, jos Liikenteen turvallisuusvirasto toteaa, että uusimman sovellettavan vaiheen raja-arvoja noudattavan vaihtomoottorin asentaminen kyseiseen moottorivaunuun tai veturiin on teknisesti huomattavan vaikeaa.

Moottoriin kiinnitettävässä merkinnässä on oltava teksti "VAIHTOMOOTTORI" ja viittaus sovellettavaan poikkeukseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/88/EU (32011L0088); EUVL L 305, 23.11.2011, s. 1

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2012

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.