Säädökset alkuperäisinä: 2011

1400/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1399/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
1398/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista vuonna 2012
1397/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
1396/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1395/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1394/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista
1393/2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista
1392/2011
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
1391/2011
Verohallinnon päätös vuonna 2012 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1390/2011
Valtioneuvoston asetus syyttäjälaitoksesta
1389/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1388/2011
Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1387/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1386/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1385/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1384/2011
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1383/2011
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 a §:n muuttamisesta
1382/2011
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1381/2011
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1380/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
1379/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012
1378/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksesta Itämeren pääaltaalla, pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2012
1377/2011
Valtioneuvoston asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1376/2011
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1375/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
1374/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1373/2011
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan voimaantulosta
1372/2011
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1371/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1370/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan markkinoinnista ja tuottamisesta korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1369/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta
1368/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta
1367/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
1366/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1365/2011
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä
1364/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1363/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta
1362/2011
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1361/2011
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1360/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajille järjestettävän sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2012
1359/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2012
1358/2011
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1357/2011
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1356/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1355/2011
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
1354/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
1353/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
1352/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista
1351/2011
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.