Säädökset alkuperäisinä: 2011

50/2011
Valtioneuvoston asetus tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja eräiden tuotantosidonnaisten suorien tukien siirtämisestä tilatukijärjestelmään vuosina 2011—2012
49/2011
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
48/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta
47/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
46/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
45/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
44/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta
43/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
42/2011
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
41/2011
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
40/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
39/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2010 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
38/2011
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta
37/2011
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
36/2011
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
35/2011
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
34/2011
Laki rehulain muuttamisesta
33/2011
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
32/2011
Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta
31/2011
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta
30/2011
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta
29/2011
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta
28/2011
Laki perintö- ja lahjaverolain 11 §:n muuttamisesta
27/2011
Laki perintökaaren 8 luvun 2 ja 8 §:n muuttamisesta
26/2011
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta
25/2011
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
24/2011
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
23/2011
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta
22/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
21/2011
Laki eläintenpitokieltorekisteristä
20/2011
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
19/2011
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
18/2011
Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
17/2011
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
16/2011
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
15/2011
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
14/2011
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
13/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
12/2011
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
11/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
10/2011
Valtiovarainministeriön asetus Pehr Kalm -juhlarahasta
9/2011
Valtiovarainministeriön asetus Kaj Franck ja taideteollisuus -juhlarahasta
8/2011
Valtioneuvoston asetus  ympäristöministeriöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
7/2011
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasupäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
6/2011
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
5/2011
Valtioneuvoston asetus ehdollisen vankeuden valvonnasta
4/2011
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta
3/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
2/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pääaltaalla
1/2011
Verohallinnon päätös vuonna 2011 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.