Säädökset alkuperäisinä: 2011

200/2011
Laki valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
199/2011
Laki vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta
198/2011
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
197/2011
Laki työsopimuslain muuttamisesta
196/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
195/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
194/2011
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
193/2011
Laki autoverolain muuttamisesta
192/2011
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta
191/2011
Laki rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n muuttamisesta
190/2011
Laki rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta
189/2011
Laki talousneuvostosta
188/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta
187/2011
Tasavallan presidentin asetus Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
186/2011
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
185/2011
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2011
184/2011
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
183/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
182/2011
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
181/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
180/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta
179/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
178/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen MRSA-bakteerin seurannasta
177/2011
Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista
176/2011
Valtiovarainministeriön asetus Hella Wuolijoki ja tasa-arvo -juhlarahasta
175/2011
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 a §:n muuttamisesta
174/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista
173/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
172/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta
171/2011
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta
170/2011
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
169/2011
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista
168/2011
Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta
167/2011
Laki Geologian tutkimuskeskuksesta
166/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2011 maksettavan korvauksen perusteista
165/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
164/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
163/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
162/2011
Laki Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
161/2011
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
160/2011
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta
159/2011
Laki metsästyslain muuttamisesta
158/2011
Riistahallintolaki
157/2011
Laki riistavahinkolain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta
156/2011
Laki SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
155/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
154/2011
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
153/2011
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
152/2011
Laki kansaneläkelain 6 §:n muuttamisesta
151/2011
Laki kansanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.