Säädökset alkuperäisinä: 2011

250/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
249/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus luottoluokista eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaa laskettaessa
248/2011
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista
247/2011
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari- ja jäsenehdokkaiden nimeämistä valmistelevasta neuvottelukunnasta
246/2011
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta
245/2011
Valtioneuvoston asetus alusten radiolaitteista annetun asetuksen kumoamisesta
244/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
243/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 8 §:n muuttamisesta
242/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
241/2011
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
240/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2011
239/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 204/2011 Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
238/2011
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin
237/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
236/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
235/2011
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
234/2011
Laki metsästyslain muuttamisesta
233/2011
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a §:n muuttamisesta
232/2011
Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta
231/2011
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 3 §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta
230/2011
Laki arpajaislain 1 §:n muuttamisesta
229/2011
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta
228/2011
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
227/2011
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
226/2011
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
225/2011
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
224/2011
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
223/2011
Laki vakuutuskassalain 83 d ja 135 §:n muuttamisesta
222/2011
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
221/2011
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e ja 29 g §:n muuttamisesta
220/2011
Laki työntekijän eläkelain 171 §:n muuttamisesta
219/2011
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta
218/2011
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
217/2011
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista
216/2011
Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
215/2011
Tasavallan presidentin asetus SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
214/2011
Tasavallan presidentin asetus Viktoria-järven valuma-alueen kestävän kehityksen edistämisestä tehdyn rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
213/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta
212/2011
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
211/2011
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
210/2011
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista
209/2011
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
208/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n muuttamisesta
207/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
206/2011
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
205/2011
Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista
204/2011
Eduskunnan päätös suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi
203/2011
Vuoden 2011 lisätalousarvio
202/2011
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2010 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä ennakonpalautusten maksamisesta ja vuoden 2011 kiinteistöveron eräpäivistä
201/2011
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.