Säädökset alkuperäisinä: 2011

300/2011
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
299/2011
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
298/2011
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
297/2011
Valtioneuvoston asetus vientivalvontaneuvottelukunnasta
296/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsästyslain 41 b §:n 2 momentin mukaisten poikkeuslupien rajoittamisesta
295/2011
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
294/2011
Valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi
293/2011
Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta
292/2011
Valtioneuvoston asetus televisio-ohjelmiin liitettävästä ääni- ja tekstityspalvelusta
291/2011
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 10 luvussa tarkoitetuista tietolomakkeista ja sopimuksen peruuttamislomakkeesta
290/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2011 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
289/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
288/2011
Valtioneuvoston asetus metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen muuttamisesta
287/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan kohdennetusta kalastuksesta Itämeren pääaltaalla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
286/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
285/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
284/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
283/2011
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 ja 63 §:n muuttamisesta
282/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 270/2011 Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
281/2011
Tasavallan presidentin asetus Albanian tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja tieteellis-teknillisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
280/2011
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen jatkamisesta koskemaan vuotta 2011 noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
279/2011
Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
278/2011
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
277/2011
Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
276/2011
Laki merensuojelulain muuttamisesta
275/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
274/2011
Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta
273/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
272/2011
Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
271/2011
Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta
270/2011
Laki kalastuslain muuttamisesta
269/2011
Laki ydinenergialain muuttamisesta
268/2011
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta
267/2011
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
266/2011
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
265/2011
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
264/2011
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2011
263/2011
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
262/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
261/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
260/2011
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen uusituvan energian viraston (IRENA) perussäännön voimaansaattamisesta ja perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
259/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
258/2011
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain eräiden lainkohtien voimaantulosta
257/2011
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
256/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
255/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hakkuukoneella valmistettavan puutavaran tilavuuden mittaamisesta koneen mittalaitteella annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
254/2011
Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
253/2011
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Lempäälän ja Pirkkalan kuntien välillä
252/2011
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista
251/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.