Säädökset alkuperäisinä: 2011

350/2011
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
349/2011
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta
348/2011
Valtiovarainministeriön asetus Suomen Pankki 200 vuotta -juhlarahasta
347/2011
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
346/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
345/2011
Tasavallan presidentin asetus valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
344/2011
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
343/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2011
342/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
341/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta
340/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta
339/2011
Valtioneuvoston asetus seulonnoista
338/2011
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
337/2011
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta
336/2011
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä
335/2011
Laki rikosvahinkolain 14 §:n muuttamisesta
334/2011
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
333/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
332/2011
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
331/2011
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
330/2011
Laki valvontarangaistuksesta
329/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
328/2011
Laki vankeuslain 4 luvun 1 ja 11 §:n muuttamisesta
327/2011
Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta sekä eräiden Intian kanssa tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta annettujen asetusten kumoamisesta
326/2011
Laki Selkämeren kansallispuistosta
325/2011
Laki Sipoonkorven kansallispuistosta
324/2011
Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta
323/2011
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
322/2011
Laki huumausainelain muuttamisesta
321/2011
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
320/2011
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
319/2011
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
318/2011
Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
317/2011
Laki perhehoitajalain muuttamisesta
316/2011
Laki lastensuojelulain 50 §:n muuttamisesta
315/2011
Laki yliopistolain 40 §:n muuttamisesta
314/2011
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
313/2011
Laki terveydenhuoltolain 60 ja 65 §:n muuttamisesta
312/2011
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
311/2011
Päästökauppalaki
310/2011
Tasavallan presidentin asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
309/2011
Tasavallan presidentin asetus Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
308/2011
Tasavallan presidentin asetus veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
307/2011
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
306/2011
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
305/2011
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014
304/2011
Rautatielaki
303/2011
Tasavallan presidentin asetus Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
302/2011
Valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
301/2011
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.