Säädökset alkuperäisinä: 2011

550/2011
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen ja eräiden muiden sopimusten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
549/2011
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kahdeksannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
548/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen eräiden säännösten kumoamisesta
547/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljettajantutkinnossa käytettävien ajoneuvojen vaatimuksista, opetusajoneuvon merkitsemisestä sekä uuteen ajokokeeseen pääsemisen edellytyksistä
546/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoharjoitteluratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä
545/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta
544/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksuttomien päästöoikeuksien hakemiseksi päästökauppakaudelle 2013—2020
543/2011
Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta
542/2011
Laki lastensuojelulain 25 ja 25 d §:n muuttamisesta
541/2011
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta
540/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
539/2011
Laki lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
538/2011
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
537/2011
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n muuttamisesta
536/2011
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta
535/2011
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta
534/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
533/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vesiviljelyeläinten tunnistamisesta
532/2011
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
531/2011
Laki rautatielain 80 ja 83 §:n muuttamisesta
530/2011
Laki merilain 18 luvun 15 §:n muuttamisesta
529/2011
Laki ilmailulain 126 ja 127 §:n muuttamisesta
528/2011
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
527/2011
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
526/2011
Laki sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta
525/2011
Turvallisuustutkintalaki  
524/2011
Valtioneuvoston asetus rautatiealan terveydenhuollon asiantuntijoiden pätevyydestä ja täydennyskoulutuksesta
523/2011
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
522/2011
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
521/2011
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
520/2011
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 6 ja 43 §:n muuttamisesta
519/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus hissien käytöstä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
518/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
517/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkölaitteistojen turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 4 §:n muuttamisesta
516/2011
Oikeusministeriön asetus ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta
515/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 25—32
514/2011
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 442/2011 Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
513/2011
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
512/2011
Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
511/2011
Laki rikoslain muuttamisesta
510/2011
Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
509/2011
Laki työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta
508/2011
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
507/2011
Sisäasiainministeriön asetus pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista
506/2011
Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta
505/2011
Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta
504/2011
Valtioneuvoston asetus Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
503/2011
Valtioneuvoston asetus eräiden tietojen säilyttämisestä viranomaistarpeita varten
502/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
501/2011
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.