Säädökset alkuperäisinä: 2011

600/2011
Laki kalastuslain muuttamisesta
599/2011
Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta
598/2011
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
597/2011
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
596/2011
Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta
595/2011
Laki vesiliikennelain 4 ja 19 §:n muuttamisesta
594/2011
Laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 a §:n muuttamisesta
593/2011
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta
592/2011
Laki luotsauslain 5 §:n muuttamisesta
591/2011
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
590/2011
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta
589/2011
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
588/2011
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
587/2011
Vesilaki
586/2011
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
585/2011
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä
584/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
583/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
582/2011
Oikeusministeriön asetus ulosottoperustetta koskevan tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
581/2011
Laki ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta
580/2011
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
579/2011
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
578/2011
Laki rikoslain 17 luvun 16 a ja 16 b §:n muuttamisesta
577/2011
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 6 §:n muuttamisesta
576/2011
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
575/2011
Laki arpajaislain muuttamisesta
574/2011
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
573/2011
Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä
572/2011
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
571/2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan kustannusten korvaamisesta valtion varoista  
570/2011
Valtioneuvoston asetus kotoutumisen edistämiseen liittyvästä alkukartoituksesta
569/2011
Valtiovarainministeriön asetus henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta eräissä maistraateissa
568/2011
Verohallinnon työjärjestys
567/2011
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa yhteistyöstä Jerusalemin luoteispuolella sijaitsevien kylien vesihuollon parantamiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
566/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
565/2011
Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinsuojeluaineita koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
564/2011
Laki tullilain 26 §:n muuttamisesta
563/2011
Laki Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta
562/2011
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
561/2011
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
560/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
559/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
558/2011
Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtiovarainministeriölle
557/2011
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta
556/2011
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta
555/2011
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen omien varojen laskemisessa käytettävistä menetelmistä
554/2011
Valtiovarainministeriön asetus maksulaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
553/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden koulutusvaatimuksista
552/2011
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
551/2011
Valtioneuvoston asetus postitoiminnan toimilupahakemuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.