Säädökset alkuperäisinä: 2011

1050/2011
Valtioneuvoston asetus alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1049/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1048/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1047/2011
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1046/2011
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1045/2011
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1044/2011
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
1043/2011
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinharjoittelusta
1042/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1041/2011
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1040/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1039/2011
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1038/2011
Tasavallan presidentin asetus lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1037/2011
Tasavallan presidentin asetus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1036/2011
Sisäasiainministeriön työjärjestys  
1035/2011
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1034/2011
Valtioneuvoston asetus yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1033/2011
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1032/2011
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1031/2011
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1030/2011
Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmalautakunnasta
1029/2011
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1028/2011
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:nmuuttamisesta
1027/2011
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
1026/2011
Laki merityöaikalain muuttamisesta
1025/2011
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
1024/2011
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
1023/2011
Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta
1022/2011
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1021/2011
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1020/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa
1019/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1018/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1017/2011
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä ja täytettävistä säiliöistä
1016/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1015/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista
1014/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1013/2011
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 luvun 4 §:n muuttamisesta ja 2 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1012/2011
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta
1011/2011
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta
1010/2011
Valtioneuvoston asetus valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista
1009/2011
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1008/2011
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta
1007/2011
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1.1 kohdan muuttamisesta
1006/2011
Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksesta
1005/2011
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1004/2011
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1003/2011
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1002/2011
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
1001/2011
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.