Säädökset alkuperäisinä: 2011

1550/2011
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1549/2011
Laki valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta
1548/2011
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
1547/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
1546/2011
Valtioneuvoston asetus julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
1545/2011
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1544/2011
Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta
1543/2011
Laki julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta
1542/2011
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2012
1541/2011
Verohallinnon työjärjestys
1540/2011
Tasavallan presidentin asetus eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin valvontaan liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1539/2011
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
1538/2011
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012
1537/2011
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1536/2011
Valtioneuvoston asetus julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
1535/2011
Laki markkinaoikeuslain 1 §:n muuttamisesta
1534/2011
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1533/2011
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1532/2011
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
1531/2011
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista
1530/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2012 suoritettavasta määrärahasta
1529/2011
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1528/2011
Valtioneuvoston asetus maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 4 §:ssä säädetyn biopolttoöljyn valmisteveron palautuksen voimaantulosta
1527/2011
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen 15 §:n muuttamisesta
1526/2011
Laki keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
1525/2011
Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1524/2011
Laki verotililain 8 ja 11 §:n muuttamisesta
1523/2011
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
1522/2011
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1521/2011
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 34 §:n kumoamisesta
1520/2011
Laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
1519/2011
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
1518/2011
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1517/2011
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1516/2011
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 ja 15 §:n muuttamisesta
1515/2011
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1514/2011
Vuoden 2012 tuloveroasteikkolaki
1513/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2011 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1512/2011
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
1511/2011
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1510/2011
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1509/2011
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa
1508/2011
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta
1507/2011
Laki merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1506/2011
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1505/2011
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun  lain   4 §:n muuttamisesta
1504/2011
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1503/2011
Laivavarustelaki
1502/2011
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1501/2011
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.