1574/2011

Annettu Helsingissä 29 joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (979/2011) 3 §:n 2 ja 3 kohta, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti, 11 §:n 1, 2, 4, 6 ja 8 momentti, 12 §, 13 §:n 1—3 ja 6 momentti, 14 §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n otsikko ja johdantokappale, 19 §:n otsikko ja johdantokappale, 20 §:n 7 kohta, 22 §:n 8 kohta, 23 §:n 1 momentin 5 ja 9 kohta, 25 §:n 1 momentin 2 kohta, 28 §:n 1 kohta, 41 §:n 2 kohta, 47 ja 54 §, sellaisina kuin niistä ovat 11 §, 13 §:n 2 momentti, 14 §:n 2 momentti, 16 § sekä 19 §:n 7 ja 8 kohta asetuksessa 1111/2011, sekä

lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1111/2011, uusi 4 a kohta, 22 §:ään uusi 8 a kohta ja 39 §:n 2 momenttiin uusi 7 kohta, seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan


2) yksiköllä konserniohjausyksikköä sekä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimivia henkilöstö- ja hallintoyksikköä ja viestintäyksikköä;

3) osastolla alueosastoa, energiaosastoa, elinkeino- ja innovaatio-osastoa, tieto-osastoa, työelämä- ja markkinaosastoa ja työllisyys- ja yrittäjyysosastoa;


4 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Elinkeinoministeri ja työministeri johtavat ministeriön ja hallinnonalan toimintaa apunaan kansliapäällikkö, konserniohjausyksikkö, ministeriön johtoryhmä sekä valtiosihteerit.


5 §
Horisontaalisen toimintatavan edistäminen

Konserniohjausyksikön ja tieto-osaston ohjauksellinen ja yhteensovittava vastuu kohdistuu horisontaalisesti kaikkiin toimintayksiköihin. Myös muilla toimintayksiköillä on horisontaalisia vastuutehtäviä.

Toimintayksiköiden tulee toiminnallaan edistää hallinnonalan yhteistoimintaa useita toimintayksiköitä koskevien asioiden ja hankkeiden sujuvan valmistelun edistämiseksi.


11 §
Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjaus

Konserniohjausyksikkö johtaa hallinnonalan tulosohjausprosessia. Osastot valmistelevat yhdessä konserniohjausyksikön kanssa tulostavoitteet virastoille ja laitoksille.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee konserniohjausyksikön valmistelemat tulosneuvottelujen lähtökohdat.


Tekes – Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Geologian tutkimuskeskuksen ja Finpro ry:n tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö tai hänen määräämänsä osastopäällikkö.


Finnvera Oyj:n ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistajaohjausta sekä elinkeino- ja omistajapoliittisten tavoitteiden valmistelua johtaa elinkeino- ja innovaatio-osasto.


Ministerit vahvistavat tulostavoitteet konserniohjausyksikön päällikön esittelystä.

12 §
Tilinpäätöskannanoton valmistelu ja vahvistaminen

Virasto- ja laitoskohtaisen tilinpäätöskannanoton valmistelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta alueosasto ja muiden virastojen ja laitosten osalta vastuuosasto. Ministeriötason tilinpäätöskannanoton valmistelee konserniohjausyksikkö.

Konserniohjausyksikkö esittelee tilinpäätöskannanoton ministeriön johtoryhmälle ja molemmat ministerit allekirjoittavat ne.

13 §
Strategiaprosessit

Konserniohjausyksikkö johtaa strategiaprosessia ja strategian kytkemistä työ- ja elinkeinoministeriön keskeisiin prosesseihin.

Konserniohjausyksikkö johtaa konsernistrategian valmistelua.

Osastot valmistelevat yhdessä konserniohjausyksikön kanssa strategia- ja tavoitelinjaukset.


Ministerit vahvistavat konsernistrategian konserniohjausyksikön päällikön esittelystä.

14 §
Toimintayksiköt

Työ- ja elinkeinoministeriössä on alueosasto, energiaosasto, elinkeino- ja innovaatio-osasto, tieto-osasto, työelämä- ja markkinaosasto ja työllisyys- ja yrittäjyysosasto. Osastoja johtaa osastopäällikkö. Osastoilla on ryhmiä. Osastopäällikkö määrää kansliapäällikköä kuultuaan ryhmien esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on lisäksi toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävä konserniohjausyksikkö. Konserniohjausyksikköä johtaa kansliapäällikkö.


15 §
Toimintatapa ja vastuunjako asioiden        käsittelyssä

Osaston tehtävänä on vastata vastuualueensa toimintojen sisällön valmistelusta ja toimeenpanon johtamisesta. Konserniohjausyksikkö tukee ja yhteensovittaa politiikan valmistelua ja toimeenpanoa.


16 §
Konserniohjausyksikkö

Konserniohjausyksikkö käsittelee edellä 11—13 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) Ministeriön ja hallinnonalan strateginen johtaminen ja ohjaus ministereiden ja kansliapäällikön apuna;


17 §
Alueosasto

Alueosasto käsittelee seuraavat asiat:


4a) kansallisen maaseutupolitiikan yhteensovittaminen;


19 §
Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Elinkeino- ja innovaatio-osasto käsittelee seuraavat asiat:

1) innovaatiopolitiikka;


20 §
Tieto-osasto

Tieto-osasto käsittelee seuraavat asiat:


7) ministeriön ja hallinnonalan tiedon hallinnan ja tietoturvan ohjaus ja kehittäminen, hankehallinta sekä ministeriön perustietotekniikka;


22 §
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Työllisyys- ja yrittäjyysosasto käsittelee seuraavat asiat:


8) työperusteisen maahanmuuton ja työvoiman vapaan liikkuvuuden yhteensovitus sisäasiainministeriön kanssa;

8a) kotouttaminen ja muilla hallinnonaloilla tehtävien kotouttamistoimien yhteensovittaminen sekä muut kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) työ- ja elinkeinoministeriön toimivaltaan säädetyt tehtävät;


23 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö

Henkilöstö- ja hallintoyksikkö käsittelee seuraavat asiat:


5) ministeriön yleishallinto, hankintatoimen johtaminen, matkahallinto, työjärjestys;


9) ministeriön tuloksellisuuden laskentatoimi, taloushallinto, maksullisen toiminnan ohjaus, valtuus- ja määrärahaseurannan ohjaus sekä ministeriön tilinpäätös ja toimintakertomus;


25 §
Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus käsittelee seuraavat asiat:


2) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan edistäminen;


28 §
Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, yksikön päällikkö ja ryhmäpäällikkö

Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön päällikön ja ryhmäpäällikön tehtävänä on oman toimintayksikkönsä osalta:

1) johtaa, valvoa ja kehittää toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja yhteistoimintaa edistävällä tavalla;


39 §
Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu euromääräinen rajoitus ei kuitenkaan koske seuraavien määrärahojen ja valtuuksien jakamista, menopäätöksen tekemistä tai menojen hyväksymistä:


7) kotoutumislain nojalla kunnille maksettavat korvaukset.


41 §
Energiaosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Energiaosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:


2) ydinenergialain (990/1987) 8 §:ssä tarkoitettuja sitovia ennakkotietoja siitä, onko aiottuun toimintaan haettava lupa.

47 §
Talousjohtajan ratkaisuvalta

Konserniohjausyksikköön sijoitettu talousjohtaja johtaa välittömästi kansliapäällikön alaisena hallinnonalan talousarvio-, lisätalousarvio- ja kehysprosesseja sekä toiminta- ja taloussuunnittelua.

54 §
Matkalaskujen hyväksyminen

Ministerien, valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien matkalaskut hyväksyy henkilöstö- ja hallintojohtaja. Henkilöstö- ja hallintojohtajan matkalaskut hyväksyy kansliapäällikkö. Kansliapäällikön, yksiköiden ja osastojen päällikön sekä valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen matkalaskut hyväksyy henkilöstö- ja hallintojohtaja. Muilta osin matkalaskujen hyväksymisessä noudatetaan, mitä tämän työjärjestyksen 53 §:ssä menojen hyväksymisestä säädetään.


Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri
Alexander Stubb

Alivaltiosihteeri
Markku Wallin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.