1568/2011

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan sisäasiainministeriön työjärjestyksen (1036/2011) 13 §:n 4 kohta,

muutetaan 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentin 6 kohta, 20 § 1 momentti ja 44 §:n 1 momentti sekä

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

9 §
Hallinnonalan tietohallintoasioita yhteensovittava ja ohjaava ryhmä

Ryhmän tehtävänä on lisäksi edistää hallinnonalan merkittävien tietojärjestelmähankkeiden yhteentoimivuutta sekä seurata tietojärjestelmähankkeiden etenemistä.


16 §
Ministeriön talousyksikön tehtävät

Ministeriön talousyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön ja hallinnonalan strategiavalmistelua, tulossuunnittelua, tulosohjausta, tuloksellisuuden valvontaa ja muuta controller-toimintaa sekä taloussuunnittelua;

2) hallinnonalan toiminnasta ja taloudesta annettavia kertomuksia;

3) ministeriön tilivirastotehtäviä ja sisäisen valvonnan periaatteita;

4) Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston todentamisviranomaistehtäviä;

5) taloushallinnon ja sen tietojärjestelmien hallinnonalatasoista kehittämistä ja koordinointia;

6) hallinnonalan tutkimustoiminnan kehittämistä ja koordinointia;

7) ministeriön ja hallinnonalan hankintatointa ja toimitila-asioita koskevien asioiden ohjausta ja kehittämistä;

8) talousarvion ulkopuolisen kehittämisrahoituksen hankinnan tukemista ja koordinaatiota hallinnonalalla; sekä

9) palosuojelurahaston toiminnan ja talouden valvontaa.


17 §
Ministeriön oikeusyksikön tehtävät

Ministeriön oikeusyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:


6) yhdenvertaisuuslain (21/2004) mukaisten yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymysten yhteensovittamista ja etnisiä suhteita;


20 §
Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikön tehtävät

Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö:

1) yhteensovittaa ministeriölle kuuluvia kansainvälisiä ja Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita sekä avustaa ministeriä ja kansliapäällikköä kansainvälisten ja Euroopan unioniin liittyvien asioiden hoitamisessa;

2) käsittelee asiat, jotka koskevat siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia sekä niiden kehittämistä ja ylläpitämistä;

3) vastaa Pelastusopiston Kriisinhallintakeskuksen tulosohjauksesta, tulossuunnittelusta ja valvonnasta;

4) toimii Euroopan unionin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevan puiteohjelman mukaisten Euroopan pakolaisrahaston, ulkorajarahaston, paluurahaston ja kotouttamisrahaston vastuuviranomaisena;

5) vastaa ministerin ja kansliapäällikön kansainvälisten vierailujen ja matkojen valmistelusta; sekä

6) tekee ehdotuksia ministeriön kansainvälisen toiminnan tehostamiseksi.


44 §
Ratkaisuvalta eräissä ministeriötä yhteisesti koskevissa asioissa

Ministeriön hallintoyksikön tietohallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön ja hallinnonalan yhteistä tietohallintoa, tietojenkäsittelyä, tietoliikennettä, tietoturvallisuutta ja sähköisen asioinnin yleistä kehittämistä. Tietohallintojohtaja ratkaisee lisäksi hallinnonalan ICT-hankkeita koskevan määräyksen mukaisen lausunnon antamisen sekä hyväksyy hallinnonalan tietohallinnon yhteisen määrärahan käyttämistä koskevan suunnitelman asioiden oltua käsiteltävänä hallinnonalan tietohallintoasioita yhteen sovittavassa ja ohjaavassa ryhmässä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Ylijohtaja
Pentti Visanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.