1479/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1212/2010) 3 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti sekä liitteen V osa seuraavasti:

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


4) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille ja sirualusta, passilain (671/2006) 5 c §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen passille, ulkomaalaislain (301/2004) 33 b §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakortille ja oleskelukortille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 14 §:n 3 momentissa ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen terveydenhuollon toimikortille ja muulle tekniselle alustalle; sekä


Edellä 1 momentissa mainituista suoritteista peritään liitteen mukaiset kiinteät maksut tai, jollei suoritetta ole maksutaulukossa mainittu, tapauskohtaisesti erikseen määrättävät maksut.  Sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista ja Väestörekisterikeskukselle maksettavasta osuudesta käyttömaksujen tuotosta varmennepalvelukustannusten kattamiseksi säädetään sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1108/2011).Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Hallinto- ja kuntaministeri
Henna Virkkunen

Lainsäädäntöneuvos
Sami Kouki

Liite

MAKSUTAULUKKO

Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut:

V SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT

Henkilökorttilain 3 §:n mukaisten varmenteiden tuottaminen sähköiselle henkilökortille

Sähköisen henkilökortin ja sirualustan varmenteet 16 €/asiakirja
Lukkiutuneen kortin avaamiseksi annettava asiakirja   10 €/asiakirja
Passilain 5 c §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen passille
Passivarmenne 3,50 €/asiakirja
Passivarmenne, sotaveteraanit 2,50 €/asiakirja
Ulkomaalaislain 33 b §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen oleskelulupakorteille ja oleskelukorteille
Oleskelulupakortin tai oleskelukortin biovarmenne 3,50 €/asiakirja
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 14 §:ssä ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen terveydenhuollon toimikortille
Väestörekisterikeskuksessa erikseen laskutettava terveydenhuollon henkilöstö-, toimija- ja testikortti 34,00 €/asiakirja
Väestörekisterikeskuksessa erikseen laskutettava terveydenhuollon tilapäisvarmenne 21,00 €/asiakirja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.