1400/2011

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiamarkkinavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:

1) päätös sähkö- tai maakaasuverkkolupa-asiassa;

2) päätös sähköjohdon rakentamislupa-asiassa;

3) päätös sähkö- tai maakaasuverkon siirtoa koskevassa asiassa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistä koskevassa asiassa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa;

6) voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen;

7) päätös verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa ja asetuksen (EY) N:o 1228/2003 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

8) päätös sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetussa laissa (117/2011) tarkoitetun tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;

9) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa;

10) päätös maakaasumarkkinalain (508/2000) 2 luvun 4 a §:n mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

11) päätös päästökauppalain (683/2004), päästökauppalain (311/2011) ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1398/2010) mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

12) päätös voimalaitoksen hyväksymistä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaiseen tukijärjestelmään koskevassa asiassa;

13) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen maksamisesta;

14) päätös kasvihuonekaasujen päästölupa-asiassa;

15) sähköverkonhaltijan valvonta;

16) maakaasuverkonhaltijan valvonta;

17) päästökaupparekisterin ylläpito;

18) päästöselvityksen käsittely.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Energiamarkkinavirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

2) Energiamarkkinaviraston henkilöstön käyttö ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka välittömästi tukevat Energiamarkkinaviraston valvontatehtäviä tai maksutonta toimintaa;

3) tilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

4) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Energiamarkkinavirasto ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston muihin kuin kasvihuonekaasujen päästölupia koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) sähkö- ja maakaasuverkkolupa-asiat:

a) päätös sähköverkkolupahakemukseen 2 800 euroa;

b) päätös maakaasuverkkolupahakemukseen 2 200 euroa;

c) päätös järjestelmävastaavan sähköverkkolupahakemukseen 10 000 euroa;

d) päätös järjestelmävastaavan maakaasuverkkolupahakemukseen 7 000 euroa;

e) päätös sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 2 200 euroa;

f) päätös maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuudesta vapauttamista koskevassa asiassa 2 200 euroa;

2) sähköjohtojen rakentamislupa-asiat:

a) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 110 ja alle 400 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 4 000 euroa;

b) päätös nimellisjännitteeltään vähintään 400 kilovoltin sähköjohdon rakentamislupahakemukseen 6 000 euroa;

3) sähkö- ja maakaasuverkon siirtoa koskevat asiat:

a) päätös sähköverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

b) päätös maakaasuverkon siirtoa koskevaan hakemukseen 2 500 euroa;

4) päätös sähkö- tai maakaasuliiketoimintojen eriyttämistapaa koskevaan poikkeuslupahakemukseen 2 200 euroa;

5) päätös poikkeusluvasta maakaasun siirtopalvelun tarjoamisessa 2 200 euroa;

6) sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain (1129/2003) mukaisia voimalaitosten varmennuksia suorittavan arviointilaitoksen hyväksyminen 1 200 euroa;

7) päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan mukaista vapautusta koskevassa asiassa;

a) päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 17 artiklan mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

b) päätös a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 8 000 euroa;

8) päätös maakaasumarkkinalain 2 luvun 4 a §:n mukaisesta vapautuksesta 10 000 euroa;

9) päätös tehoreservin käyttösääntöjen vahvistamista koskevassa asiassa;

a) päätös sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös a alakohdassa tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

10) päätös tehoreservin rahoittamiseksi kerättävien maksujen määräytymisperusteiden vahvistamista koskevassa asiassa;

a) sähköntuotannon ja –kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 14 §:n 2 kohdan mukainen päätös maksujen määräytymisperusteiden vahvistamisesta 8 000 euroa;

b) päätös alakohdassa a tarkoitetun päätöksen muuttamisesta 5 000 euroa;

11) päätös päästökauppalain (683/2004), päästökauppalain (311/2011) ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaisen todentajan hyväksymistä koskevassa asiassa;

a) päätös todentajan hyväksymisestä 3 400 euroa;

b) päätös todentajan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 500 euroa;

12) uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea koskevat asiat:

a) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain mukaisesta ennakkotiedosta 1 400 euroa;

b) päätös tuulivoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 2 100 euroa;

c) päätös yhtä polttoainetta käyttävän biokaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään, jos voimalalle ei haeta lämpöpreemiota 2 100 euroa;

d) päätös useaa polttoainetta käyttävän biokaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään, jos voimalalle ei haeta lämpöpreemiota 3 500 euroa;

e) päätös biokaasuvoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään, jos voimalalle haetaan lämpöpreemiota 4 200 euroa;

f) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 7 kohdassa tarkoitetun metsähakevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 3 500 euroa;

g) päätös uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 §:n 9 kohdassa tarkoitetun puupolttoainevoimalan hyväksymisestä tuotantotukijärjestelmään 4 200 euroa;

h) päätös tuulivoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 050 euroa;

i) päätös c alakohdassa tarkoitetun biokaasuvoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 050 euroa;

j) päätös d alakohdassa tarkoitetun biokaasuvoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 750 euroa;

k) päätös e alakohdassa tarkoitetun biokaasuvoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 2 100 euroa;

l) päätös metsähakevoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 1 750 euroa;

m) päätös puupolttoainevoimalan hyväksymispäätöksen muuttamisesta 2 100 euroa;

n) päätös tuotantotukijärjestelmään hyväksymisestä annetun päätöksen siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa;

o) päätös tuotantotuen maksamisesta 170 euroa.

5 §
Päästökauppalain (683/2004) mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia koskevat hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston päästökauppalain (683/2004) mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) päätös yhden tai usean samalla sijaintipaikalla sijaitsevan, päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvasta 1 500 euroa;

2) päätös yhden tai usean samalla sijaintipaikalla sijaitsevan, päästökauppalain 4 §:ssä tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvasta 1 500 euroa;

3) päätös öljynjalostamon päästöluvasta 4 700 euroa;

4) päätös koksaamon päästöluvasta 1 100 euroa;

5) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun terästeollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 4 700 euroa;

6) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun mineraaliteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 1 800 euroa;

7) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun metsäteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvasta 2 200 euroa;

8) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetun petrokemian laitoksen päästöluvasta 4 700 euroa;

9) päätös päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kivivillaa tai nokimustaa valmistavan laitoksen päästöluvasta 1 800 euroa;

10) päätös 1 kohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 050 euroa;

11) päätös 2 kohdassa tarkoitetun polttolaitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 050 euroa;

12) päätös öljynjalostamon päästöluvan muuttamisesta 1 900 euroa;

13) päätös koksaamon päästöluvan muuttamisesta 600 euroa;

14) päätös terästeollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 900 euroa;

15) päätös mineraaliteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 000 euroa;

16) päätös metsäteollisuuteen kuuluvan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 500 euroa;

17) päätös petrokemian laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 900 euroa;

18) päätös kivivillaa tai nokimustaa valmistavan laitoksen päästöluvan muuttamisesta 1 000 euroa;

19) päätös päästöluvan siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa.

Edellä 1 momentin 1—9 kohdassa tarkoitettu lupamaksu peritään myös, kun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla päästöjen tarkkailusta annettujen säännösten muuttuminen edellyttää laitoksen lupaehtojen tarkistamista.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua lupamaksua ei peritä erikseen 3—9 kohtien mukaisten lupamaksujen lisäksi silloin, kun polttolaitos on kiinteä osa 3—9 kohtien mukaista laitosta ja toiminnanharjoittaja hakee lupaa koko laitokselle.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua lupamaksua ei peritä, kun koksaamo muodostaa teknisen tai toiminnallisen kokonaisuuden päästökauppalain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun rauta- tai terästehtaan kanssa ja toiminnanharjoittaja hakee lupaa koko laitokselle.

6 §
Päästökauppalain (311/2011) mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia koskevat hakemusmaksut

Energiamarkkinaviraston päästökauppalain (311/2011) mukaisia kasvihuonekaasujen päästölupia koskeviin hakemuksiin antamista päätöksistä peritään hakijoilta maksuja seuraavasti:

1) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 1 500 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 050 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 000 tonnia vuodessa;

2) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 2 200 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 500 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 50 000—500 000 tonnia vuodessa;

3) päätös päästöluvan myöntämistä koskevassa asiassa 4 700 euroa sekä päätös päästöluvan muuttamista koskevassa asiassa 1 900 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa;

4) päätös päästöluvan siirtämisestä toiselle toiminnanharjoittajalle 750 euroa.

Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettu lupamaksu peritään myös, kun kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla päästöjen tarkkailusta annettujen säännösten muuttuminen edellyttää laitoksen lupaehtojen tarkistamista.

7 §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta sähköverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.

Jakelu- ja alueverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 1,1 promillea verkkotoiminnan edellisen päättyneen tilikauden myyntituotoista, kuitenkin vähintään 6 000 euroa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn kantaverkonhaltijan valvontamaksu on 400 000 euroa.

8 §
Sähköverkonhaltijoiden valvontamaksujen määrittäminen

Verkkotoiminnan myyntituotoilla tarkoitetaan myynninvähennyserillä, kuten arvonlisävero ja luottotappiot, vähennetyn verkkotoiminnan liikevaihdon ja verkkoliiketoiminnan muiden tuottojen summaa.

Jos valvontamaksun määräytymisen perusteena oleva tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, muunnetaan verkkoliiketoiminnan myyntituotot valvontamaksua määrättäessä yhtä vuotta vastaaviksi kertomalla ne luvulla 12 jaettuna tilikauden pituus kuukausina.

9 §
Maakaasuverkonhaltijoiden valvontamaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta maakaasuverkonhaltijoiden valvonnasta peritään verkonhaltijoilta vuotuista valvontamaksua.

Maakaasuverkonhaltijoilta perittävä valvontamaksu on 160 euroa verkonhaltijan edellisenä vuonna verkossaan siirtämää miljoonaa maakaasukuutiometriä kohti, kuitenkin vähintään 5 000 euroa, jos siirretty maakaasumäärä on ollut enintään 5 miljoonaa kuutiometriä, ja vähintään 6 000 euroa, jos siirretty maakaasumäärä on ollut yli 5 miljoonaan kuutiometriä. Valvontamaksun määrä on kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Järjestelmävastuuseen määrätyn maakaasuverkonhaltijan valvontamaksu on 100 000 euroa.

10 §
Päästökaupparekisterin rekisterimaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta kasvihuonekaasujen ja lentoliikenteen päästöoikeuksien päästökaupparekisterin ylläpidosta peritään rekisterin käyttäjiltä maksuja seuraavasti:

1) tilin avausmaksua 75 euroa;

2) tilin käyttömaksua 0,014 euroa päästöoikeudelta vuodessa, kuitenkin vähintään 100 euroa vuodessa ja enintään 5 200 euroa vuodessa.

Tilin käyttömaksua laskettaessa käytetään tilillä kalenterivuoden aikana keskimäärin olevien päästöoikeuksien määrää.

Tilin haltijan vaihtuessa kesken kalenterivuoden peritään tilin käyttömaksu uudelta haltijalta.

11 §
Päästöselvitysten käsittelymaksut

Energiamarkkinaviraston suorittamasta päästöselvitysten käsittelystä peritään päästöluvan saaneilta laitoksilta vuotuista käsittelymaksua.

Päästöselvityksen käsittelymaksu on:

1) 55 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa;

2) 160 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 25 000—49 999 tonnia vuodessa;

3) 1 150 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat 50 000—500 000 tonnia vuodessa;

4) 6 200 euroa, jos laitoksen hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia vuodessa.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja se on voimassa vuoden 2012 loppuun.

  Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.