1399/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

lisätään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen (59/1999) uusi 9 a luku sekä liite VIII seuraavasti:

9 a luku

Ammoniumnitraattia koskevat erityissäännökset

Yleiset säännökset
62 §
Soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan pakatun kiinteän ammoniumnitraatin varastointiin, jos varastointi kestää vähintään yhden vuorokauden ajan.

Ammoniumnitraatilla tarkoitetaan sellaisia liitteen I, osan 1 huomautuksissa 2 ja 3 tarkoitettuja kemikaaleja, joiden ammoniumnitraatista laskettu typpipitoisuus on yli 28 prosenttia.

Asetuksen 63 l §:ää sovelletaan ammoniumnitraattivesiliuoksiin, mukaan lukien emulsioräjähdysaineen raaka-aine (matriisi). Asetuksen 63 m §:ää sovelletaan matriisiin.

63 §
Yleissäännös varastoinnista

Ammoniumnitraatti tulee varastoida yksikerroksisessa rakennuksessa siten, että se on suojattu suoralta auringonsäteilyltä sekä sateelta ja muulta kosteudelta.

Samassa tilassa ammoniumnitraatin kanssa ei saa varastoida aineita, joiden syttymisestä voi aiheutua palon leviäminen rakennukseen taikka ammoniumnitraatin hajoaminen tai sulaminen.

Ammoniumnitraatti tulee varastoida niin, ettei se pääse kosketuksiin normaali- tai tulipalotilanteessa sellaisten aineiden kanssa, jotka voivat lisätä sen taipumusta räjähdysmäiseen hajoamiseen.

63 a §
Hävittäminen

Rikkoutunut pakkaus ja siitä mahdollisesti vuotanut ammoniumnitraatti on välittömästi hävitettävä, jos on syytä epäillä, että ammoniumnitraattiin on päässyt sekoittumaan vieraita aineita.

Pakkaukset ja ammoniumnitraatti on hävitettävä ammoniumnitraatin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Syttymis- ja lämmönlähteet
63 b §
Syttymisvaaraa aiheuttavat laitteet

Sähkö-, lämmitys- ja siirtolaitteet sekä muut mahdolliset syttymisvaaraa aiheuttavat laitteet on valittava ja sijoitettava siten, että ne eivät voi aiheuttaa ammoniumnitraatin kuumenemista eikä niiden päälle pääse kerääntymään nitraattipölyä.

Varastoon saa asentaa vain varastoinnin kannalta tarpeellisia sähkölaitteita. Sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään IP 54.

Varaston sähkölaitteisto on kytkettävä jännitteettömäksi, kun varastossa ei tarvita sähköä.

63 c §
Ajoneuvot

Ajoneuvot, mukaan lukien sähkö- ja moottorikäyttöiset trukit, eivät saa viipyä varastorakennuksessa pitempään kuin mitä kuorman lastaamisen tai purkamisen kannalta on välttämätöntä.

Varastorakennusta koskevat vaatimukset
63 d §
Varastorakennus

Ammoniumnitraatin varastointiin käytettävän rakennuksen on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman osien E1 ja E2 vaatimukset.

Ammoniumnitraatti tulee varastoida vähintään paloluokan P2 vaatimukset täyttävässä rakennuksessa. Jos samassa rakennuksessa on muita kuin ammoniumnitraatin varastointiin käytettäviä tiloja, rakennuksen on täytettävä paloluokan P1 vaatimukset.

Ammoniumnitraatti voidaan varastoida 1 ja 2 momenteista poiketen myös muunlaisessa rakennuksessa, jos samalla huolehditaan paloturvallisuudesta sijoittamalla varasto riittävän etäälle muista varastoalueen rakennuksista, rakenteista ja muista palovaaraa aiheuttavista kohteista sekä huolehditaan tehokkaasti asiattomien pääsyn estämisestä varastolle.

Ammoniumnitraattia saa varastoida myös kontissa, jos se täyttää räjähteiden varastoinnissa käytettävän kontin vaatimukset.

63 e §
Varaston lattia

Varastorakennuksen lattian on oltava betonia tai muuta palamatonta ja helposti puhtaana pidettävää materiaalia, eikä siinä saa olla sellaisia syvennyksiä, kanavia tai viemäreitä, jonne tulipalossa syntyvä ammoniumnitraattisula voisi kerääntyä.

63 f §
Lämmön ja savukaasujen poisto varastosta

Varastossa tulee olla mahdollisuus tulipalossa syntyvän lämmön ja savukaasujen poistamiseen.

63 g §
Varaston ukkossuojaus

Varastorakennus on suojattava salamaniskun vaikutuksilta, jos siinä varastoitavan ammoniumnitraatin määrä on yli 30 tonnia.

Varaston sijoittaminen
63 h §
Varaston sijoittamista koskevat periaatteet

Ammoniumnitraattivarasto on sijoitettava siten, ettei ammoniumnitraatin mahdollisesta räjähdyksestä tai hajoamisesta esimerkiksi tulipalon yhteydessä aiheudu vaaraa ympäristölle. Sijoituksessa on myös otettava huomioon, ettei varaston läheisyydessä olevan rakennuksen tai muun kohteen tulipalo voi levitä varastoon tai kuumentaa varastoitavaa ammoniumnitraattia vaarallisesti.

Kontteja ei saa pinota päällekkäin.

63 i §
Varaston etäisyys ulkopuolisista kohteista

Ammoniumnitraattivaraston etäisyys ulkopuolisista rakennuksista määräytyy varastossa olevan suurimman pinon tai säiliön sisältämän ammoniumnitraattimäärän perusteella. Etäisyys rakennuksista, joissa muutoin kuin tilapäisesti oleskelee tai työskentelee ihmisiä, sekä ulkokokoontumisalueista, tulee olla vähintään liitteen VIII taulukon 1 mukainen.

63 j §
Varaston etäisyys yleisestä kulkuväylästä

Ammoniumnitraattivaraston etäisyyden yleisestä liikenneväylästä tulee olla vähintään kaksi kolmasosaa 63 i §:n mukaisista etäisyyksistä.

63 k §
Varastointi pinoissa

Kuljetuspakkauksissa olevaa ammoniumnitraattia saa varastoida pinoissa. Pinon enimmäiskoko on 100 tonnia.

Pinot tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan siten, ettei yhdessä pinossa alkanut räjähdys voi välittyä toiseen pinoon.

Pinojen tulee olla vähintään yhden metrin etäisyydellä seinistä ja katosta. Konttivarastoinnissa etäisyysvaatimusta ei tarvitse noudattaa.

63 l §
Ammoniumnitraatin vesiliuokset

Ammoniumnitraatin vesiliuosta sisältävän varaston etäisyyden 63 i ja 63 j §:ssä mainituista kohteista tulee olla vähintään puolet mainituissa pykälissä säädetyistä etäisyyksistä.

63 m §
Matriisin varastointi räjäytystyömaalla

Räjäytystyömaalla olevassa kontissa saa varastoida matriisia enintään viisi tonnia. Kontin etäisyyden työmaan ulkopuolisista kohteista on oltava vähintään viisi metriä. Kontin ja kohteen välissä ei saa olla palavaa materiaalia.

Jos matriisin varastointimäärä on työmaalla yli viisi tonnia, tulee noudattaa 63 l §:ssä säädettyjä etäisyysvaatimuksia.

Maanalaisessa tilassa saa varastoida matriisia enintään kymmenen tonnia. Matriisi on varastoitava kontissa tai EI 60 paloluokituksen täyttävässä alumiinisessa kuljetussäiliössä.

Maanalainen tila on varustettava paloilmaisimilla.

EY-lannoitteen varastointi
63 n §
EY-lannoitteen varastointivaatimukset

EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän ammoniumnitraatin varastointi voidaan toteuttaa 62 ja 63 §:n sekä 63 a—63 c, 63 e, 63 f, 63 o ja 63 p §:n mukaisesti, jos varastoitavan ammoniumnitraatin määrä on enintään 30 tonnia ja varastointiaika enintään kuusi kuukautta vuodessa.

Jos 1 momentissa säädetyt edellytykset eivät täyty, ammoniumnitraatti on varastoitava 62 ja 63 §:n sekä 63 a—63 k §:n mukaisesti.

63 o §
EY-lannoitteen varastorakennus

Edellä 63 n §:n 1 momentin mukaisesti varastoitu ammoniumnitraatti tulee varastoida sellaisessa yksikerroksisessa vähintään paloluokan P3 vaatimukset täyttävässä varastorakennuksessa, jossa ei ole muita kuin ammoniumnitraatin varastointiin käytettäviä tiloja.

Varastorakennuksen ovet on varustettava luotettavalla lukituksella ja murtosuojauksesta huolehditaan riittävän tukevin rakentein.

63 p §
EY-lannoitteen varastorakennuksen sijoittaminen

Edellä 63 n §:n 1 momentin mukaisesti varastoidun ammoniumnitraatin varastoinnissa käytettävän rakennuksen tulee sijaita vähintään 10 metrin etäisyydellä muista rakennuksista ja rakenteista sekä palavan materiaalin varastoista, ellei niissä mahdollisesti alkaneen palon leviämistä varastorakennukseen ole estetty rakenteellisin keinoin, kuten palomuurilla. Palovaarallinen kasvillisuus tulee poistaa 10 metrin etäisyydellä rakennuksesta.

Varastorakennuksen etäisyyden asuinrakennuksesta, eläinsuojasta ja yleisestä kulkuväylästä tulee olla vähintään liitteen VIII taulukon 2 mukainen.

Kahden ammoniumnitraattivarastorakennuksen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 25 metriä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön ammoniumnitraatista antama päätös (172/1984).

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Tapani Koivumäki

Liite VIII

AMMONIUMNITRAATTIVARASTON ETÄISYYSVAATIMUKSET

Taulukko 1. Ammoniumnitraattivaraston etäisyys ulkopuolisista rakennuksista ja ulkokokoontumisalueista

 Ammoniumnitraatin määrä (m) suurimmassa pinossa tai  liuoksen määrä (m) säiliössä, tonnia Etäisyys, metriä
  1 ≤ m < 5 100
  5 ≤ m < 10 150
 10 ≤ m < 15 200
 15 ≤ m < 30 250
 30 ≤ m < 50 300
 50 ≤ m < 100 350

Taulukko 2. EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän ammoniumnitraatin varastorakennuksen etäisyys asuinrakennuksesta ja eläinsuojasta sekä yleisestä kulkuväylästä

 Ammoniumnitraatin määrä (m),  tonnia Etäisyys asuinrakennuksesta ja eläinsuojasta, metriä Etäisyys yleisestä kulkuväylästä, metriä
  1 ≤ m < 5  50 35
  5 ≤ m < 10  75 50
 10 ≤ m < 15 100 75
 15 ≤ m < 30 125 90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.