1394/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaisia omakustannusarvon perusteella hinnoiteltavia julkisoikeudellisia suoritteita ovat vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) mukaiset akkreditointiin ja siihen rinnastettavan pätevyyden arviointiin liittyvät suoritteet. Akkreditoinnin ja siihen rinnastettava pätevyyden arvioinnin maksut koostuvat:

1) kiinteästä hakemusmaksusta, joka peritään arviointielimeltä sen hakiessa akkreditointia tai siihen rinnastettavaa pätevyyden arviointia ensimmäistä kertaa;

2) arvioinnin kiinteästä maksusta, joka:

a) sisältää arviointielimeltä perittävän perus- ja vuosimaksun, ja

b) määräytyy arviointielimen hintaluokan mukaan;

3) arviointiin käytettyyn työaikaan perustuvasta tuntimaksusta; ja

4) teknisen arvioinnin maksusta, joka perustuu työajan käyttöön.

Pätevyysalueen laajennuksesta, muutoksesta tai uudelleenakkreditoinnista ei peritä hakemusmaksua. Keskeytyneestä arvioinnista peritään syntyneet kustannukset.

Mikäli pätevyyden teknisessä arvioinnissa joudutaan käyttämään ulkopuolista asiantuntijaa, josta aiheutuu mittatekniikan keskukselle kustannuksia, sisällytetään tästä aiheutuvat kustannukset teknisen arvioinnin maksuun.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetuista suoritteista peritään tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset maksut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat palvelut ja suoritteet:

1) kalibrointi-, asiantuntija- ja muut palvelut;

2) julkaisut;

3) koulutustoiminta,

4) mittatekniikan keskuksen hallinnassa olevien tilojen ja laitteiden käyttö sekä virastopalvelut ulkopuolisille; sekä

5) valokopiot ja muut jäljennökset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää mittatekniikan keskus ottaen huomioon mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja se on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Tällä asetuksella kumotaan mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1145/1996).

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä mittatekniikan keskuksessa tämän asetuksen tullessa voimaan sekä edellä 2 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetun arviointipalvelun vaiheesta, joka on ollut vireillä tämän asetuksen tullessa voimaan, peritään asian vireille tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen maksu.

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Ylitarkastaja
Päivi Marttila

Liite

MAKSUTAULUKKO

Akkreditointi- ja arviointipalvelut

Kiinteät maksut € Arvioinnin tuntimaksu € Tekninen arviointi €
Laboratoriot ja tarkastuslaitokset
Hakemusmaksu    680
Arvioinnin perusmaksu
  Hintaluokka L1  2 260 117/h toteutuneen mukaisesti
  Hintaluokka L2  3 120 " "
  Hintaluokka L3  4 030 " "
  Hintaluokka L4  4 950 " "
Vuosimaksu
  Hintaluokka L1   1 320 117/h toteutuneen mukaisesti
  Hintaluokka L2   1 840 " "
  Hintaluokka L3   2 400 " "
  Hintaluokka L4   2 970 " "
  Hintaluokka L5   3 600 " "
  Hintaluokka L6   4 200 " "
  Hintaluokka L7   4 800 " "
  Hintaluokka L8   5 400 " "
  Hintaluokka L9   6 000 " "
  Hintaluokka L10   6 600 " "
  Hintaluokka L11   7 300 " "
  Hintaluokka L12   8 100 " "
  Hintaluokka L13   9 000 " "
  Hintaluokka L14 10 000 " "
  Hintaluokka L15 11 000 " "
  Hintaluokka L16 12 000 " "
  Hintaluokka L17 13 000 " "
  Hintaluokka L18 14 000 " "
  Hintaluokka L19 15 000 " "
  Hintaluokka L20 16 000 " "
Päätöksenteko 117/h "
Sertifiointielimet ja EMAS-todentajat
Hakemusmaksu    680
Arvioinnin perusmaksu
  Hintaluokka S1 2 520 117/h toteutuneen mukaisesti
  Hintaluokka S2 4 110 " "
  Hintaluokka S3 6 680 " "
  Hintaluokka S4 9 090 " "
Vuosimaksu "
  Hintaluokka S1  1 450 117/h toteutuneen mukaisesti
  Hintaluokka S2  2 360 " "
  Hintaluokka S3  3 280 " "
  Hintaluokka S4  4 500 " "
  Hintaluokka S5  5 700 " "
  Hintaluokka S6  6 900 " "
  Hintaluokka S7  8 100 " "
  Hintaluokka S8  9 300 " "
  Hintaluokka S9 10 500 " "
  Hintaluokka S10 12 000 " "
Päätöksenteko 117/h "

Perus- ja vuosimaksu

Perusmaksu on akkreditointia ja arviointia hakevalta arviointielimeltä perittävä arvioinnin kertamaksu. Vuosimaksu on kaikilta akkreditoiduilta arviointielimiltä vuosittain perittävä maksu. Perus- ja vuosimaksuun sisältyvät arviointiin liittyvät matkakustannukset, arvioijien arviointiosaamisen ylläpito, asiakirjojen hallinnointi ja toiminnan harmonisoinnista sekä osittain kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja sidosryhmäyhteistyöstä aiheutuvat kustannukset. Ulkomaille suuntautuvien arviointien osalta laskutetaan erikseen matkakustannukset siltä osin kuin ne ylittävät vastaavan kotimaassa suoritetun arvioinnin keskimääräiset matkakulut.

Perus- ja vuosimaksu määräytyy arviointielimen hintaluokan mukaan.  FINAS-akkreditointipalvelu luokittelee akkreditointia tai arviointia hakevat laboratoriot, tarkastuslaitokset ja vertailumittausjärjestäjät koon sekä pätevyysalueen laajuuden ja vaativuuden (menetelmät) perusteella eri hintaluokkiin. Sertifiointielimet ja todentajat luokitellaan henkilökunnan määrän, pätevyysalueen laajuuden ja vaativuuden sekä arviointielinten antamien sertifikaattien tai todistusten lukumäärän perusteella eri hintaluokkiin.

Tuntimaksu ja tekninen arviointi

Työajan käyttöön perustuvasta laskutuksesta arvioinnin osuuteen sisältyvät arviointiryhmän kokoaminen, arviointien valmistelu, arviointikäynnit, niiden tulosten analysointi ja raportointi sekä akkreditointipäätöksen valmistelu. Päätöksenteko käsittää päätösasiakirjojen laadintaan, päätöksen esittelyyn, käsittelyyn ja päätöksentekoon käytetyn työajan. Minilaskutus on yksi tunti.

Teknisen arvioinnin maksu sisältää teknisen osuuden arvioijien ja mahdollisten asiantuntijoiden työpanoksesta aiheutuvat kustannukset.

Muut arviointipalvelut

Muihin pätevyyden arviointipalveluihin sovelletaan akkreditointipalveluiden hinnastoa arvioitavan arviointielimen tyypin mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.