1389/2011

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1002/2010) 10 § sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a ja 10 b § seuraavasti:

10 §
Lemmikkieläiminä kuljetettavia koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä koskevat vaatimukset

Koirien, kissojen, hillerien ja frettien kuljettamisesta lemmikkieläiminä Euroopan unionin alueella säädetään lemmikkieläinasetuksessa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täytäntöönpanosta tiettyihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten, joita voidaan kuljettaa muuten kuin kaupallisin kuljetuksin enimmäismäärän osalta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 388/2010.

Koirien, kissojen, hillerien ja frettien mukana on oltava mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia kuljetuksia varten annetun komission päätöksen 2003/803/EY mukainen todistus (lemmikkieläinpassi).

Lemmikkieläinasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen rokottamattomien alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen sisämarkkinatuonti on sallittua edellyttäen, että:     

1) eläin on lähtöisin jäsenvaltiosta, joka on Maailman eläintautijärjestön (OIE) eläinten tuontia ja vientiä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti raivotautivapaa maa;

2) eläimen mukana on lemmikkieläinpassi;

3) eläimen mukana on eläimen kasvattajan allekirjoittama vakuutus siitä, että eläin on syntymästään asti oleskellut ainoastaan syntymäpaikassaan erossa villieläimistä; sekä

4) eläin kuljetetaan Suomeen suoraan lähettävästä jäsenvaltiosta tai toisen raivotaudista vapaan jäsenvaltion kautta.

Rokottamattomien alle kolmen kuukauden ikäisten hillerien ja frettien tuonti Suomeen on kielletty.

Suomessa lemmikkieläinasetuksessa tarkoitetulla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä eläinlääkärillä tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia Suomessa.

10 a §
Muina kuin lemmikkieläiminä kuljetettavia koiria, kissoja, hillereitä ja frettejä koskevat vaatimukset

Muiden kuin lemmikkieläiminä tuotavien koirien, kissojen, hillerien ja frettien sisämarkkinatuonnissa ja sisämarkkinaviennissä eläinten on täytettävä lemmikkieläinasetuksessa säädetyt vaatimukset. Lisäksi eläinten mukana on oltava direktiivin 92/65/ETY liitteen E osan 1 mallin mukainen todistus.

10 b §
Koiria koskevat erityisvaatimukset

Koirille annettavasta lääkityksestä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1152/2011. Lääkitys on annettava toisessa jäsenvaltiossa ennen koiran kuljettamista Suomeen.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa mainitun komission delegoidun asetuksen 7 artiklassa säädetään, sovelletaan mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista poikkeusta kuljetettaessa koiria Suomeen toisesta jäsenvaltiosta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1152/2011 (32011R1152); EUVL N:o L 296, 15.11.2011, s. 6

  Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Miia Jakava-Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.