1353/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa (495/2005), ja konsulipalvelulain (498/1999) 39 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ulkoasiainministeriön ja edustustojen suoritteista perittävistä maksuista.

Tätä asetusta sovelletaan kunniakonsulaatteihin niiden tuottamien julkisoikeudellisten suoritteiden osalta.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksuttomia suoritteita ovat, jollei 2 momentista muuta johdu:

1) virkatoimet, jotka eivät suoranaisesti kohdistu yksittäiseen henkilöön tai yritykseen tai muuten tarkoin rajattuun ryhmään;

2) virka-avun luonteiset, yksittäistä henkilöä koskevat toimenpiteet, joissa kysymys on yleisestä edusta;

3) toimenpiteet oikeusapulain (257/2002) mukaista oikeusapua saaneen henkilön asian hoitamiseksi;

4) konsulipalvelulain 12, 19, 20 ja 22 §:n mukaiset välttämättömät palvelut ulkomailla hädänalaiseen asemaan taikka pidätetyksi, syytetyksi tai vangituksi joutuneelle sekä vähäinen taloudellinen avustus;

5) isyyden selvittämiseen, lastensuojeluun, lapsen huoltoon ja elatusturvaan liittyvät sosiaaliviranomaisten toimialaan kuuluvat toimenpiteet ja avustaminen lapsen luvattomaan haltuunottoon liittyvissä asioissa;

6) kaksikäyttötuotteiden vientiluvat, vientitodistukset sekä maahanjääntitodistukset;

7) yksittäisten henkilöiden hakemusten ja ilmoitusten välittäminen Suomen viranomaisille, silloin kun tämä on säädetty edustuston tehtäväksi;

8) ulkoasiainhallinnon palveluksen perusteella ulkomaan kansalaisille maksettavien eläkkeiden sekä valtion maksamien muiden vastaavien suoritusten välittäminen;

9) viranomaisten yhteistyöhön liittyvä vastavuoroinen tietojen vaihto ja koulutus sekä muut vastavuoroiset suoritteet;

10) vieraan valtion lainsäädäntöä koskevan selvityksen hankkiminen tai laatiminen valtion viranomaiselle;

11) viestintä;

12) neuvonta ja ohjaus, joista aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia;

13) tiedonvälitys Suomen ja muiden valtioiden tai kansainvälisten yhteisöjen välillä;

14) ulkoasiainministeriön kirjastopalvelut ja tutkijatilojen käyttö; sekä

15) palvelussuhteeseen liittyvät toimituskirjat, otteet, jäljennökset, todistukset sekä muut niihin verrattavat suoritteet.

Mahdollisista välttämättömistä erillisistä kustannuksista peritään 5 §:n mukainen korvaus.

Kansainvälisen käytännön tai vastavuoroisuuden perusteella maksutonta on:

1) vastaaminen Suomen lainsäädäntöä koskeviin vieraiden valtioiden tiedusteluihin;

2) ulkomailta saapuneiden oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksi antaminen Suomessa; sekä

3) henkilökortin myöntäminen Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston ja Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen perheenjäsenelleen sekä vieraan valtion Suomessa toimivalle kunniakonsulille.

Maksullisia suoritteita koskevista maksuvapautuksista määrätään maksutaulukossa 1 ja 2.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ulkoasiainministeriön ja edustuston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) matkustusasiakirja;

2) viisumi;

3) oleskelulupa;

4) todistukset ja otteet;

5) Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyntä ja valtuutus; sekä

6) muut notaari- ja vastaavat julkisoikeudelliset suoritteet.

Julkisoikeudellisista suoritteista peritään liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukaisesti kiinteät maksut sekä muista mahdollisista erillisistä kustannuksista 5 §:ssä määrätty korvaus. Viisumimaksuna peritään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston (EY) asetuksen 810/2009 mukainen maksu. Muut kahdenvälisesti sovittavat julkisoikeudelliset maksut, jotka eivät ole maksutaulukossa, sisältyvät maakohtaisiin sopimuksiin.

Valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain (176/1987) 12 §:ssä on säädetty niiden ulkoasiainhallinnolle aiheutuvien kustannusten veloittamisesta, jotka aiheutuvat sanotussa laissa tarkoitetun terveydenhuollon ja työterveyshuollon järjestämisestä.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Muita maksullisia suoritteita ovat:

1) tiedoksianto ulkomaille;

2) asiakirjan hankkiminen ja osoitteen selvittäminen;

3) varojen välittäminen ja taloudellisen avustuksen järjestäminen;

4) valokopio tai muu jäljennös asiakirjasta, teknisestä tallenteesta tai muusta aineistosta;

5) ulkoasiainhallinnon kuriiripostin ja kuljetuspalveluiden käyttö;

6) tietojärjestelmän käyttö;

7) koulutus-, luennointi-, tulkkaus-, käännös-, tutkimus-, selvitys- ja muut asiantuntijapalvelut;

8) muu kuin viestintään kuuluva painotuote;

9) ministeriön ja edustustojen hallinnassa olevien tilojen, kalusteiden ja laitteiden käyttö ja toimistopalvelut,

10) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen ja laskuttaminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan; sekä

11) muu toimeksiantoon perustuva ja siihen verrattava ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluva suorite.

Muista maksullisista suoritteista peritään kohtien 1—7 osalta kiinteä hinta ja kohtien 8—11 osalta omakustannusarvoa vastaava maksu liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukaisesti.

5 §
Erillisten kustannusten korvaus

Suoritteen tuottamisesta ulkoasiainhallinnolle aiheutuneista välttämättömistä erillisistä kustannuksista peritään 3 - 4 §:ssä määrättyjen maksujen lisäksi korvausta seuraavasti:

1) ulkoasiainhallinnon työntekijälle valtion yleisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti maksettavat matkakustannusten korvaukset ja virka-ajan ulkopuolella tehdystä työstä maksettavat työaikakorvaukset sekä suoritteesta ulkoasiainhallinnon toimipisteelle aiheutuvat muut välittömät kustannukset; ja

2) ulkopuolisten palvelujen ostosta aiheutuneet menot täysimääräisinä lukuun ottamatta tavanomaisia postimaksuja.

Korvaus erillisistä kustannuksista peritään maksutaulukon 2 mukaisesti. Korvaus erillisistä kustannuksista peritään myös silloin, kun maksua ei tässä asetuksessa määrätyn mukaisesti peritä. Korvaus jätetään kuitenkin perimättä, jos perintäkulut olisivat suuremmat kuin perittävä korvaus.

6 §
Maksuvaluutta

Edustusto perii maksun ensisijaisesti maan valuutassa.  Jos valuutta on muu kuin euro, valuutan vaihtokurssina käytetään ministeriön vahvistamaa tilikurssia. Valuuttamääräinen arvo pyöristetään paikallisessa maksuliikkeessä yleisesti käytettyyn rahayksikköön.

  Jos edustusto perii maksun muussa kuin maan valuutassa maksu tapahtuu joko euroissa tai US-dollareissa riippuen ministeriön edustuston käyttöön määräämästä tilivaluutasta asemamaan valuutan lisäksi.

7 §
Kunniakonsulaatin perimät maksut

Kunniakonsulaatin perimät maksut matkustusasiakirjoista, viisumeista ja oleskeluluvista tuloutetaan valtiolle. Muut tämän asetuksen nojalla perityt maksut jäävät kunniakonsulaatille korvauksena suoritteiden tuottamisesta, jollei toisin ole sovittu.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

  Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Talousjohtaja
Risto Hakoila

Liite 1

MAKSUTAULUKKO 1
Suorite Maksu Peruste
Julkisoikeudelliset suoritteet
Asia, joka koskee
  -  passia, diplomaattipassia, virkapassia ja henkilökorttia (+ toimitus tavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset); myös kielteisestä päätöksestä 120 € 3 § 1 mom. 1 k.
-pikapassia (+ toimitus tavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset); myös kielteisestä päätöksestä 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
-expresspassia (+ toimitus tavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset); myös kielteisestä päätöksestä 165 € 3 § 1 mom. 1 k.
-väliaikaista passia (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 165 € 3 § 1 mom. 1 k.
-hätäpassia (+ postikulut), myös kielteisestä päätöksestä 140 € 3 § 1 mom. 1 k.
-merenkulkijain kansallista henkilöllisyystodistusta, väliaikaista muukalaispassia, Laissez-Passer-matkustus asiakirjaa, Euroopan unionin kansalaiselle kotimatkaa varten annettavaa tilapäistä mat kustusasiakirjaa Emergency Travel Document (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 120 € 3 § 1 mom. 1 k.
-Suomen sotiin osallistuneen rintamaveteraanin ja miinanraivauksiin vuosina 1945—1952 osallistuneen henkilön yli vuoden passia, diplomaattipassia, virkapassia ja henkilökorttia (+ postikulut); myös kielteisestä päätöksestä 55 € 3 § 1 mom. 1 k.
-viisumimaksua,; myös kielteisestä päätöksestä   60 €   3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
-viisumimaksua 6—11-vuotiailta; myös kielteisestä päätöksestä   35 €   3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
-EU:n ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen mukaista viisumimaksua kyseisen kolmannen maan kansalaisilta 35 €   3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
-maksua viisumin nopeutetusta käsittelystä EU:n ja kolmannen maan välisen viisumihelpotussopimuksen mukaisesti; myös kielteisestä päätöksestä 70 €     3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.  
-lomakkeita, johon viisumi kiinnitetään niille henkilöille, joiden matkustusasiakirjaa Suomi ei tunnusta. 10 €   3 § 1 mom. 2 k. ja 2 mom.
-todistuksia ja asiakirjaotteita ministeriössä 20 € 3 § 1 mom. 4 k.
-todistuksia ja asiakirjaotteita ulkomaan edustustoissa 30 € 3 § 1 mom. 4 k.
-kaupanvahvistajan todistuksia 160 € 3 § 1 mom. 4 k.
-kauppa-aluksen väliaikaisia kansallisuustodistuksia 200 € 3 § 1 mom. 4 k.
-Kioton mekanismin käytöstä annetun lain (109/2007) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksynnän ja valtuutuksen käsittelymaksua/ hanke 105 € 3 § 1 mom. 5 k.
-ulkoasiainhallinnolle lain, asetuksen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan kuuluvat, muut kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä 40 € 3 § 1 mom. 6 k.
-uuden laivapäiväkirjan laatimista 160 € 3 § 1 mom. 6 k.
-meriselityksen vastaanottamista 300 € 3 § 1 mom. 6 k.

Matkustusasiakirjan käsittelymaksua ei peritä passista, joka annetaan:

1) tasavallan presidentille ja hänen perheenjäsenelleen;

2) valtioneuvoston jäsenelle; tai

3) ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle tai hänen perheenjäsenelleen.

Viisumien käsittelymaksua ei peritä:

1) Euroopan unionin neuvoston päätöksen mukaisissa tapauksissa alle 6-vuotiailta lapsilta; koululaisilta, opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta ja mukana seuraavilta opettajilta, jotka matkustavat opiskelun tai ammattikoulutuksen vuoksi; yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustavilta kolmansien maiden tutkijoilta lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi;

2) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

3) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta eikä Suomen edustuston paikalta palkatulta henkilökunnan jäseneltä, joka tulee Suomeen työtehtävissä;

4) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä;

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta; Suomen tai muun EU/ETA-kansalaisen perheenjäseneltä, joka on sellaisen kolmannen maan kansalainen, joka tarvitsee viisumin Schengen-alueelle; sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston, Euroopan unionin sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokouksiin osallistuvilta; ja

7) Suomen kunniakonsulilta.

Viisumi voidaan myöntää maksutta

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat;

2) kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joiden jäsenten ikä on alle 18 vuotta;

3) diplomaattipassin tai virkapassin haltijalle taikka hänen perheenjäsenelleen, kun sillä on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta; ja

4) muissa Euroopan Parlamentin ja Neuvoston (EY) asetuksen 810/2009 mainitsemissa tapauksissa.

Maksun suuruus, alentaminen tai perimättä jättäminen viisumivelvollisen kolmannen maan kansalaisen osalta voi myös johtua Euroopan yhteisön ja kyseisen kolmannen maan välillä tehdystä tai maksun suuruuden osalta neuvoteltavasta, viisumimenettelyjen helpottamista koskevasta sopimuksesta.

Oleskelupien käsittelymaksua ei peritä:

1) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

2) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä; ja

3) kahdenvälisen sopimuksen perusteella tai muun kansainvälisen järjestelyn nojalla tapahtuvaan nuorison vaihto-ohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä vastavuoroisuuden perusteella

4) niissä tapauksissa, joissa käsittelymaksun maksuttomuus perustuu Suomen toisen valtion kanssa solmimaan sopimukseen.

Todistuksista ja otteista käsittelymaksua ei peritä:

1) sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten tarvittavasta todistuksesta; sekä

2) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn virkamiehen johtaman konsulaatin henkilökuntaan kuuluvalle annettavasta todistuksesta.

Liite 2

MAKSUTAULUKKO 2
Muut maksulliset suoritteet Maksu Peruste
Asia, joka koskee
  -  oikeudenkäynti- tai muun asiakirjan tiedoksi antamista; myös tiedoksiantoyrittämistä 100 € 4 § 1 mom. 1 k.
-virkatodistuksen tai muun asiakirjan hankkimista ja ulkomailla asuvan henkilön osoitteen selvittämistä; myös asiakirjan hankkimis- ja osoitteen selvittämisyrittämistä 100 € 4 § 1 mom. 2 k.
-varojen välittämistä ja taloudellisen avustuksen järjestämistä, ellei avustuksen kokonaismäärä ole enintään 40 € 40 € 4 § 1 mom. 3 k.
-paperijäljennettä A4 kokoisena 0,50 € 4 § 1 mom. 4 k.
-paperijäljennettä A3 kokoisena 1,00 € 4 § 1 mom. 4 k.
-tallennusvälinettä 20 € 4 § 1 mom. 4 k.
-valokuvaa, jonka tekijänoikeus on ministeriöllä tai edustustolla 20 € 4 § 1 mom. 4 k.
-käyttömaksua sellaisen valokuvan julkaisemisesta, jonka käyttöoikeus on ministeriöllä tai edustustolla 50 € 4 § 1 mom. 4 k.
-kuriiripostin käsittelymaksua 5 € 4 § 1 mom. 5 k.
-kuriiripostin kuljetusta 4 § 1 mom. 5 k.
-ministeriön tietojärjestelmän käyttöä/kk 100 € 4 § 1 mom. 6 k.
-koulutus-, luennointi-, tulkkaus-, käännös-, selvitys- ja muuta asiantuntijapalvelua 150 €/h 4 § 1 mom. 7 k.
-hallinnonalan painotuotetta OKA 4 § 1 mom. 8 k.
-toimitilojen, kalusteiden ja laitteiden käyttöä sekä toimistopalveluita OKA 4 § 1 mom. 9 k.
-toimeksiantoon perustuvaa aineiston lähettämistä ja laskuttamista, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan OKA 4 § 1 mom. 10 k.
-muuta toimeksiantoon perustuvaa ja siihen verrattavaa ulkoasiainhallinnon toimialaan kuuluvaa suoritetta OKA 4 § 1 mom. 11 k.
Erillisten kustannusten korvaukset
Asia, joka koskee
-suoritteen tuottamisesta ulkoasiainhallinnon työntekijälle maksettavista matkakustannuksista ja virka-ajan ulkopuolella tehdystä työstä maksettavista työaikakorvauksista sekä muista välittömistä kustannuksista täysimääräisinä 5 § 1 mom. 2 k.
-ulkopuolisten palvelujen ostosta aiheutuneita menoja (pl. tavanomaisia postimaksut) täysimääräisinä 5 § 1 mom. 2 k.

Tiedoksiannosta ulkomaille ei peritä maksua:

1) virallisen syytteen alaisissa asioissa;

2) ulkomaalaislain (301/2004) mukaisissa asioissa;

3) asioissa, joissa ennen tiedoksiannon pyytämistä on myönnetty oikeusapulain (257/2002) mukainen oikeusapu; eikä

4) sosiaaliviranomaisen viran puolesta vireille panemissa asioissa.

Asiakirjan hankkimisesta ja osoitteen selvittämisestä ei peritä maksua sosiaaliasioita hoitavalta viranomaiselta eikä julkisoikeudelliselta yhteisöltä, jonka tehtävät liittyvät yleisen edun valvontaan.

Erillistä maksua ei peritä hallinnonalan tiedotusmateriaalista eikä jäljennöksestä, jos jäljennös annetaan muun maksullisen suoritteen osana.

Ulkoasiainhallinnon kuriiripostin kuljetuksesta peritään maksu ulkoasiainministeriön henkilökunnan yksityisiä kuriirilähetyksiä koskevan määräyksen mukaisesti. Maksu voidaan periä myös vastaanottajalta.

Ministeriön tietojärjestelmän käyttö on maksullista ulkoasiainhallinnon ulkopuoliselta käyttäjältä, ellei ministeriö vastavuoroisuuden perusteella toisin päätä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.