1352/2011

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154 /2011) 61 §:n nojalla:

1 §
Kielletyt allergisoivat hajusteet

Lelu ei saa sisältää liitteessä I lueteltuja allergisoivia hajusteita.

2 §
Ilmoitettavat allergisoivat hajusteet

Liitteessä II luetellun allergisoivan hajusteen nimi on merkittävä leluun, leluun kiinnitettävään lipukkeeseen taikka pakkaukseen tai käyttöohjeeseen, jos tällaista hajustetta lisätään leluun siten, että sen pitoisuus lelussa tai sen osissa on yli 100 milligrammaa kilogrammassa.

3 §
Hajulautapeliä, kosmetiikan harrastepakkausta ja makupeliä koskevat erityissäännökset

Liitteen I kohdassa 41—55 ja liitteen II kohdassa 1—11 mainittujen hajusteiden käyttö on sallittu hajulautapelissä, kosmetiikan harrastepakkauksessa ja makupelissä vain, jos:

1) hajusteet on merkitty selvästi pakkaukseen ja pakkaus sisältää lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1218 /2011) 34 §:ssä säädetyn varoituksen;

2) lapsen voi valmistaa lelusta vain kosmeettisista valmisteista annetun lain (22/2005) vaatimusten mukaisia tuotteita;

3) hajusteet täyttävät elintarvikelaissa (23/2006) ja sen nojalla elintarvikkeille säädetyt niiden yleistä turvallisuutta koskevat vaatimukset.

4 §
Eräiden aineiden ja seosten siirtymisen raja-arvot

Liitteessä III lueteltujen aineiden ja seosten käyttö leluissa on kielletty, jos niiden siirtymä ylittää liitteessä mainitut raja-arvot.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY (32011L0048), EUVL L 170, 30.6.2009, s.1

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Työministeri
Lauri Ihalainen

Kaupallinen neuvos
Ilkka Cantell

Liite 1

Luettelo allergisoivista hajusteista, joiden käyttö leluissa on 2 §:n mukaan kielletty

 1. Isohirvenjuuriöljy (Inula helenium) CAS-numero 97676–35-2
 2. Allyyli-isotiosyanaatti CAS-numero 57–06-7
 3. Bentsyylisyanidi CAS-numero 140–29-4
 4. 4-tert-Butyylifenoli CAS-numero 98–54-4
 5. Savikkaöljy (Chenopodium) CAS-numero 8006–99-3
 6. Syklaamialkoholi CAS-numero 4756–19-8
 7. Dietyylimaleaatti CAS-numero 141–05-9
 8. Dihydrokumariini CAS-numero 119–84-6
 9. 2,4-Dihydroksi-3-metyylibentsaldehydi CAS-numero 6248–20-0
10. 3,7-Dimetyyli-2-okten-1-oli (6,7-dihydrogeranioli) CAS-numero 40607–48-5
11. 4,6-Dimetyyli-8-tert-butyylikumariini CAS-numero 17874–34-9
12. Dimetyylisitrakonaatti CAS-numero 617–54-9
13. 7,11-Dimetyyli-4,6,10-dodekatrien-3-oni CAS-numero 26651–96-7
14. 6,10-Dimetyyli-3,50,9-undekatrien-2-oni CAS-numero 141–10-6
15. Difenyyliamiini CAS-numero 122–39-4
16. Etyylikryalaatti CAS-numero 140–88-5
17. Viikunanlehti, tuoreena ja valmisteena CAS-numero 68916–52-9
18. trans-2-Heptenaali CAS-numero 18829–55-5
19. trans-2-Heksenaalidietyyliasetaali CAS-numero 67746–30-9
20. trans-2-Heksenaldimetyyliasetaali CAS-numero 18318–83-7
21. Hydroabietyylialkoholi CAS-numero 13393–93-6
22. 4-Etoksifenoli CAS-numero 622–72-8
23. 6-Isopropyyli-2-dekahydronaftafenoli CAS-numero 34131–99-2
24. 7-Metoksikumariini CAS-numero 531–59-9
25. 4-Metoksifenoli CAS-numero 150–76-5
26. 4-(p-Metoksifenyyli)-3-buten-2-oni CAS-numero 943–88-4
27. 1-(p-Metoksifenyyli)-1-penten-3-oni CAS-numero 104–27-8
28. Metyyli-trans-2-butenoaatti CAS-numero 623–43-8
29. 6-Metyylikumariini CAS-numero 92–48-8
30. 7-Metyylikumariini CAS-numero 2445–83-2
31. 5-Metyyli-2,3heksaanidioni CAS-numero 13706–86-0
32. Kostuksen juurista saatava öljy (Saussurea lappa Clarke) CAS-numero 8023–88-9
33. 7-Etoksi-4-metyylipropaani CAS-numero 8.05.1987
34. Heksahydrokumariini CAS-numero 700–82-3
35. Käsittelemätön perunbalsami (Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch-kasvin kuoren neste) CAS-numero 8007–00-9
36. 2-Pentylideenisykloheksanoni CAS-numero 25677–40-1
37. 3,6,10-Trimetyyli-3,5,9-undekatrien-2-oni CAS-numero 1117–41-5
38. Rautayrttiöljy (Lippia citriodora Kunth) CAS-numero 2.12.8024
39. Ambrettemyski (4-tert-Butyyli-3-metoksi-2,6-dinitrotolueeni) CAS-numero 83–66-9
40. 4-Fenyyli-3-buten-2-oni CAS-numero 122–57-6
41. Amyylisinnamaali CAS-numero 122–40-7
42. Amyylimyylialkoholi CAS-numero 101–85-9
43. Bentsyylialkoholi CAS-numero 100–51-6
44. Bentsyylisalisylaatti CAS-numero 118–58-1
45. Sinnamyylialkoholi CAS-numero 104–54-1
46. Sinnamaali CAS-numero 104–55-2
47. Sitraali CAS-numero 5392–40-5
48. Kumariini CAS-numero 91–64-5
49. Eugenoli CAS-numero 97–53-0
50. Geranioli CAS-numero 106–24-1
51. Hydroksisitronellaali CAS-numero 107–75-5
52. Hydroksimetyylipentyylisyklohekseenikarboksi-aldehydi CAS-numero 8007–05-9
53. Isoeugenoli CAS-numero 97–54-1
54. Valkohankajäkälän uutteet CAS-numero 90028–68-5
55. Evernia furfuracea-uutteet CAS-numero 90028–67-4

Mainittujen hajusteiden jäämien esiintyminen kuitenkin sallitaan edellyttäen, että esiintymistä ei voida teknisesti välttää hyvien tuotantotapojen mukaisissa käytännöissä ja että pitoisuus on enintään 100 milligrammaa/kilogramma.

Liite 2

Luettelo allergisoivista hajusteista, joiden käytöstä on 3 §:n mukaan ilmoitettava lelussa, leluun kiinnitettävässä pakkauksessa tai käyttöohjeessa, jos niitä lisätään leluihin siten, että niiden pitoisuus leluissa tai sen osissa on yli 100 milligrammaa/kilogramma

 1. Anisyylialkoholi CAS-numero 105–13-5
 2. Bentsyylibentsoaatti CAS-numero 120–51-4
 3. Bentsyylisinnamaatti CAS-numero 103–41-3
 4. Sitronnelloli CAS-numero 106–22-9
 5. Farnesoli CAS-numero 4602–84-0
 6. Heksyylikanelialdehydi CAS-numero 101–86-0
 7. Lilial CAS-numero 80–54-6
 8. d-Limoneeni CAS-numero 5989–27-5
 9. Linalo-oli CAS-numero 78–70-6
10. Metyyliheptiinikarbonaatti CAS-numero 111–12-6
11. 3-Metyyli-4-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)3-buten-2-oni CAS-numero 127–51-5

Liite 3

Luettelo 5 §:ssä tarkoitettujen aineiden ja seosten siirtymisen raja-arvoista

milligrammaa kilogrammassa kuivaa, haurasta, jauhemaista tai notkeaa leluraaka-ainetta milligrammaa kilogrammassa nestemäistä tai tahmeaa leluraaka-ainetta milligrammaa kilogrammassa raaputettua leluraakaainetta
 1. Alumiini 5 625 1 406 70 000
 2. Antimoni 45 11,3 560
 3. Arseeni 3,8 0,9 47
 4. Barium 4 500 1 125 56 000
 5. Boori 1 200 300 15 000
 6. Kadmium 1,9 0,5 23
 7. Kromi III 37,5 9,4 460
 8. Kromi VI 0,02 0,005 0,2
 9. Koboltti 10,5 2,6 130
10. Kupari 622,5 156 7 700
11. Lyijy 13,5 3,4 160
12. Mangaani 1 200 300 15 000
13. Elohopea 7,5 1,9 9,4
14. Nikkeli 75 18,8 930
15. Seleeni 37,5 9,4 460
16. Strontium 4 500 1 125 56 000
17. Tina 15 000 3 750 180 000
18. Orgaaniset tinayhdisteet 0,9 0,2 12
19. Sinkki 3 750 938 46 000

Edellä säädettyjä raja-arvoja ei sovelleta leluun tai lelun osiin, jos on ilmeistä, että ne eivät käsiteltävyytensä, toimintansa, kokonsa tai massansa vuoksi voi aiheuttaa vaaroja, jotka johtuvat imemisestä, nuolemisesta, nielemisestä tai pitkäaikaisesta ihokontaktista, jos niitä käytetään tarkoitetulla tai ennakoitavissa olevalla tavalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.