1304/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (763/2005) 2 §:n 1 ja 3 momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti, 7 §:n 1 ja 4 momentti, 9 § sekä 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 ja 3 momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti ja 7 §:n 1 ja 4 momentti asetuksessa 1798/2009 ja 9 § osaksi asetuksessa 1798/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 11 a ja 11 b § seuraavasti:

2 §
Alusliikenneohjaajan peruskoulutus

Alusliikenneohjaajan peruskoulutus on järjestettävä sitä koskevan koulutusohjelman mukaisesti. Koulutusohjelman tulee olla Kansainvälisen majakkajärjestön (IALA) laatimaan ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymään suositukseen perustuva.


Peruskoulutukseen osallistuvalle voidaan myöntää hänen aiemman koulutuksensa perusteella vapautus osittain tai kokonaan joistain koulutusohjelman osioista. Vapautuksen myöntämiseksi koulutettavan on esitettävä ennen peruskoulutuksen alkua hyväksyttävä todistus korvaavasta koulutuksesta.


3 §
Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutus

Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutus on järjestettävä sitä koskevan koulutusohjelman mukaisesti. Koulutusohjelman tulee olla Kansainvälisen majakkajärjestön (IALA) laatimaan ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymään suositukseen perustuva.


Peruskoulutukseen osallistuvalle voidaan myöntää hänen aiemman koulutuksensa perusteella vapautus osittain tai kokonaan joistain koulutusohjelman osioista. Vapautuksen myöntämiseksi koulutettavan on esitettävä ennen peruskoulutuksen alkua hyväksyttävä todistus korvaavasta koulutuksesta.


7 §
Pätevyystodistuksen uusiminen

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen uusimista haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. Hakijan on osoitettava, että hän on säilyttänyt ammattitaitonsa ja suorittanut 9 §:n mukaisen ammatillisen täydennyskoulutuksen.


Jos hakija ei voi osoittaa säilyttäneensä ammattitaitoansa 2 momentin mukaisesti, tulee hänen ennen 9 §:n mukaiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumista suorittaa koe, jolla hän osoittaa hallitsevansa riittävät alusliikennepalvelun perustiedot. Kokeen muodon, sisällön ja vastaanottajan hyväksyy VTS-viranomainen.

9 §
Ammatillinen täydennyskoulutus

Alusliikenneohjaajan ammatillisen täydennyskoulutuksen tulee koostua alusliikennepalvelun teoreettisesta täydennyskoulutuksesta.

Ammatillinen täydennyskoulutus on suoritettava pätevyystodistuksen viimeistä voimassaolopäivää edeltävien 12 kuukauden aikana. Jos kyseessä on vanhentuneen pätevyystodistuksen uusiminen, tulee täydennyskoulutus suorittaa ennen uuden pätevyystodistuksen myöntämistä.

10 §
VTS-viranomaisen ilmoitusvelvollisuus

VTS-viranomaisen on ilmoitettava aluksen suunnitellun reitin varrella sijaitsevien muiden Euroopan unionin valtioiden asianomaisille viranomaisille hallussaan olevat olennaiset tiedot aluksesta, jos:

1) alus on ollut osallisena alusliikennepalvelulain (623/2005) 23 §:ssä tarkoitetussa merellä tapahtuneessa vaaratilanteessa tai onnettomuudessa;

2) alusta koskeva alusliikennepalvelulaissa säädetty ilmoittamisvelvollisuus on laiminlyöty;

3) alusta alusliikenteeseen käytettäessä on rikottu jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion vastuulla olevassa alusten reittijakojärjestelmässä tai alusliikennepalvelussa sovellettavia sääntöjä;

4) aluksesta ei ole kyetty esittämään Euroopan unionin lainsäädännön ja kansainvälisten sääntöjen mukaista vakuutustodistusta tai todistusta rahavakuudesta;

5) luotsit tai satamaviranomaiset ovat ilmoittaneet sellaisista alusta koskevista poikkeavuuksista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa merenkulun turvallisuudelle tai ympäristölle;

6) on olemassa näyttöä tai on perusteltua syytä olettaa, että aluksesta on tahallisesti päästetty öljyä mereen tai muulla tavoin rikottu alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) määräyksiä jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä; tai

7) alukselta on evätty pääsy Euroopan unionin jäsenvaltioiden satamiin tai jokin jäsenvaltio on tehnyt aluksesta ilmoituksen alusturvallisuutta, saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten standardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama valvonta) annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY liitteessä I olevan 1 kohdan mukaisesti.


11 a §
Avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamista koskeva suunnitelma

Alusliikennepalvelulain 20 b §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamiseksi on sisällytettävä:   

1) rajavartiolaitoksen sekä muiden meripelastukseen osallistuvien viranomaisten yhteystiedot;

2) Suomen ympäristökeskuksen yhteystiedot;

3) VTS-viranomaisen yhteystiedot;

4) Suomen rantaviivaa koskevat tiedot ja tiedot Suomen rannikolla sijaitsevista suojapaikoista sekä muut sellaiset tiedot ympäristöllisistä, taloudellisista ja sosiaalista näkökohdista sekä luonnonolosuhteista, joiden perusteella mahdollisimman nopeasti voidaan tehdä ennakkoarvio ja päätös suojapaikasta aluksen ottamiseksi vastaan;

5) arviointimenettelyt, joiden perusteella avun tarpeessa olevalle alukselle annetaan tai siltä evätään lupa saapua suojapaikkaan;

6) tiedot kalustosta ja välineistöstä avustus- ja pelastustoimia sekä ympäristön pilaantumisen torjuntaa varten;

7) kansainväliset koordinointi- ja päätöksentekomenettelyt;

8) suojapaikkaan vastaanotettavien alusten rahavakuuksiin ja vastuuvelvollisuuteen liittyvät menettelyt.

VTS-viranomaisen on kuultava suunnitelmasta kaikkia osapuolia, joita se koskee.

VTS-viranomainen informoi suunnitelmista myös Suomen naapurimaiden viranomaisia.

11 b §
Viranomaisten yhteistyö

Alusliikennepalvelulain 20 b ja 20 c §:ssä tarkoitetut viranomaiset kokoontuvat säännöllisesti vaihtaakseen kokemuksiaan ja parantaakseen suunnitelmaan sisältyvien toimenpiteiden laatua.

VTS-viranomainen vastaa yhteistyön järjestämisestä ja siitä, että 11 a §:ssä tarkoitettua suunnitelmaa päivitetään ja uudistetaan viranomaisten yhteistyöstä saatujen kokemusten perusteella.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/17/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta, EUVL N:o 131/101, 28.5.2009.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Neuvotteleva virkamies
Risto Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.