1295/2011

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

lisätään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (501/2011) uusi 17 a ja 17 b § seuraavasti:

17 a §
Kertakorvaus

Tuen myöntävä viranomainen voi päättää, että tuki hankkeeseen myönnetään kertakorvauksena. Kertakorvauksen saajan on tällaisessa hankkeessa todennettava, että aikaansaatu tulos tai tehdyt toimenpiteet ovat tukipäätöksen mukaisia.

Edellä 9 §:ssä tarkoitettuihin teknisen tuen hankkeisiin, kokonaisuudessaan julkisina hankintoina toteutettaviin hankkeisiin, energiatukihankkeisiin ja Finnvera Oyj:n hankkeisiin ei voida myöntää rahoitusta kertakorvauksena. Kertakorvauksella ei voida myöskään rahoittaa hankkeita, jotka sisältävät julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä tai pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) mukaisia palveluja.

Kertakorvauksella rahoitetussa hankkeessa Euroopan aluekehitysrahaston tai Euroopan sosiaalirahaston ja niitä vastaavien valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen tuen määrä voi olla enintään 50 000 euroa.

17 b §
Kertakorvausta koskeva hakemus ja päätös

Kertakorvausta haettaessa on toimitettava tuen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtainen kustannusarvio perusteluineen sekä arvio ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista.

Kertakorvausta koskevassa tukipäätöksessä on yksilöitävä hankkeessa tehtäväksi edellytetty tulos tai toimenpide ja toteutumisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat niin, että hankkeen toteuttamisesta tukipäätöksen mukaisesti voidaan varmistua ennen tuen maksamista. Hankkeen toteuttaminen voidaan jaotella erillisiin osiin, jos se hankkeen luonteen vuoksi on mahdollista.

Hanketta voidaan muuttaa vain toteuttamisajan osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos
Tuula Manelius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.