1280/2011

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu:

1) henkilökohtaiset pienriistaluvat metsästysalueittain seuraavasti:
Luvanpituus/vuorokautta Maksu €
Maksu ajalle 10.9.–31.10. sisältäen kanalinnut Maksu ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille
1 22 11
2 40 20
3 47 25
4 54 27
5 60 29
6 65 35
7 70 38
2) Ylä-Lapin riekkolupa 17 €/vuorokausi;
3) pienriistan alueelliset kausiluvat seuraavasti:
– pienriistan kausiluvat ajalle 1.8.–30.4. sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 130 €
– kausilupa ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille 80 €
– jousimetsästyksen kausilupa ajalle 1.8.–30.4. sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden 65 €
– jousimetsästyksen kausilupa ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille 40 €
– osakausilupa ajalle 1.11.–30.4. 55 €
– pienpetokausilupa ajalle 1.8.–30.4. 10 €
– kaiken pienriistan kausilupa Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupunkien asukkaille Metsähallituksen osoittamilla alueilla 67 €;
4) henkilökohtainen karhun metsästyslupa poronhoitoalueella tai sen ulkopuolella yhteisluvan jäsenenä:
– vuorokausi 25 €
 – kausi 50 €;
 5) suden tai ilveksen metsästyslupa yhteisluvan jäsenenä 25 €/henkilö;
6) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa:
– vuorokausi 12 €
– 2 vuorokautta 24 €
– 3 vuorokautta 36 €
– kausi 42 €;
7) henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupunkien asukkaille Metsähallituksen osoittamilla alueilla 25 €/kausi;
 8) ulkomaalaisen metsästyslupa yleiselle vesialueelle ajalle 1.6.–31.12. seuraavasti:
Luvan pituus/ vuorokautta Maksu €
1 11
2 20
3 25
4 27
5 29
6 35
7 38
kausi 70
 9) ulkomaalaisen metsästyslupa harmaahylkeen pyyntiin yleiselle vesialueelle ajalle 16.4. – 31.12. seuraavasti:
– viikko 15 €
– kausi 42 €;
 10) vieheluvat seuraavasti:
koko maan lupa pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat
viikko 20 €
kalenterivuosi 40 €
 11) kalapaikkakohtainen viehelupa nimettyyn veteen vähintään 10 hengen seurueelle
– henkilö/viikko 4 €;
 12) pyydysyksikkömaksu on 2 €; pyydysluvat kalenterivuodeksi pyydyslupa-alueittain ovat seuraavat:
Pyydys Yksikkö Maksu/ kalenterivuosi
Verkko; pituus enintään 31 m 3 6 €
Katiska 1 2 €
Syöttikoukku, 30 kpl 3 6 €
Rysä, korkeus enintään 1,5 m 3 6 €
Pitkäsiima, enintään 100 koukkua 3 6 €
Nuotta alle 6 m taipaunetti 10 20 €
Perhekohtainen lupa kalastaa pyydyslupaalueella vieheellä ja seisovilla pyydyksillä 12 24 €
 13) ravustusluvat lupa-alueittain seuraavasti:
– kalenterivuosi 5 €/merta, rapuhaavi tai muu vastaava pyydys;
 14) ammattikalastusluvat seuraavasti:
Pyydys Yksiköt Maksu
nuotta 33/avovesitai talvikausi tai 50/kalenterivuosi 66 €/avovesi- tai talvikausi taikka100 €/ kalenterivuosi
isorysä 33/avovesitai talvikausi 66 €/avovesi- tai talvikausi
trooli 68/kalenterivuosi 136 €/ kalenterivuosi
verkko, rapumerta, katiska, syöttikoukut 30 kpl, enintään 100 koukun pitkäsiima ja enintään 1,5 m korkea rysä 1/kalenterivuosi 2 €/ kalenterivuosi
15) Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu metsästystä tai kalastusta koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös valittamista varten 50 €;
16) metsästys- tai kalastuslupaa koskeva muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 10 €.
 Sähköisellä viestintävälineellä haettavia lupia (mobiililuvat) voidaan myöntää seuraavasti:
 – henkilökohtaiset pienriistaluvat metsästysalueittain alla olevan taulukon mukaisesti:
Luvan pituus/vuorokautta Maksu €
Maksu ajalle 10.9.–31.10. sisältäen kanalinnut Maksu ajalle 1.8.–30.4. muulle riistalle kuin kanalinnuille
1 22,10 € + matkapuhelumaksu (mpm) 11,09 € + mpm
2 40,31 € + mpm 20,12 € + mpm
3 45,36 € + mpm 25,16 € + mpm
 – Ylä-Lapin riekkolupa: 17,14 € + mpm/vuorokausi
– pienpetokausilupa ajalle 1.8.–30.4. 10,02 € + mpm
 – henkilökohtainen karhun metsästyslupa poronhoitoalueella tai sen ulkopuolella yhteisluvan jäsenenä:
vuorokausi 25,16 € + mpm
kausi 50,41 € + mpm
 – henkilökohtainen hirvenmetsästyksen aluelupa:
1 vuorokausi 11,84 € + mpm
2 vuorokautta 24,17 € + mpm
3 vuorokautta 35,26 € + mpm
 – vieheluvat seuraavasti:
koko maan lupa pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat
viikko 19,95 € + mpm
kalenterivuosi 40,31 € + mpm
3 §
Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu:

1) henkilökohtaiset pienriistaluvat alle 18-vuotiaalle sisältäen kanalintujen metsästysoikeuden
– viikko 10 €
– mobiililupana 10,02 € + mpm/viikko;
2) koko maan viehelupa pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat alle 18-vuotiaalle
– viikko 5 €
– kalenterivuosi 15 €
– mobiililupana 4,97 € + mpm/viikko
– mobiililupana 15,07 € + mpm/kalenterivuosi;
3) koko maan viehelupa pois lukien Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat kirjanpitokalastuslupana
– viikko 5 €
– kalenterivuosi 15 €;
4) metsästyslupa Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla tapahtuvaan vahinkoa aiheuttavan tai turvallisuutta vaarantavan suurpedon metsästykseen seuruelupana 5 €/henkilö;
5) kalastusta tai ravustusta koskeva tutkimuslupa 30 €/vuosi.

Rapu- ja kalakantojen seurantaa varten voidaan myöntää muu kuin 1 momentissa tarkoitettu kalastuslupa kirjanpitokalastuslupana, josta perittävä maksu on puolet vastaavan tavanomaisen luvan maksusta.

Riistakantojen tutkimusta ja seurantaa varten voidaan myöntää muu kuin 1 momentissa tarkoitettu metsästyslupa kirjanpito- tai tutkimusmetsästyslupana, josta perittävä maksu on puolet vastaavan tavanomaisen luvan maksusta.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavat julkisoikeudelliset suoritteet ovat maksuttomia:

1) Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnassa vakinaisesti asuvan, joka harjoittaa ammattikalastusta, kotitarvekalastusta tai luontaiselinkeinoja, lupa kalastuksen harjoittamiseen mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla;

2) Metsähallituksen myöntämä valvontaa tai kalavedenhoitoa taikka riistanhoitotöitä vastaan annettu lupa kalastukseen tai metsästykseen;

3) Metsähallituksen myöntämä sidosryhmälupa;

4) kolttalain (253/1995) 9 §:ssä sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 62 §:ssä maksuttomaksi säädetyt suoritteet mainituissa lainkohdissa säädetyin edellytyksin;

5) puunotto-oikeutta koskevat päätökset.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsähallituksen maksullisia julkisiin hallintotehtäviin liittyviä suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) Pohjois-Suomen metsäpuiden varmuusvarastosiemenen myynti;

2) metsästysoikeuden vuokraaminen;

3) metsäkauriin metsästyslupa;

4) kalastusoikeuden vuokraaminen;

5) kalastuslupa virkistyskalastuspaikkana hoidettuun kohteeseen;

6) kilpailukalastusluvat;

7) kalastuslupa, joka perustuu Metsähallituksen kalastusoikeuteen yhteisalueen osakkaana tai Metsähallituksen toisten kiinteistönomistajien kanssa tekemään sopimukseen;

8) metsästys- ja kalastuslupa, jota ei ole mainittu tässä asetuksessa;

9) varaustuvan yöpymismaksu sekä vuokratuvan ja -kodan käyttömaksu;

10) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ja rakennelmien vuokraus ja muu käyttöoikeuden luovutus;

11) asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus sekä muu huone-, kokous- ja esitystilojen käyttö;

12) opastuspalvelut ja -tuotteet;

13) asiantuntija- ja suunnittelupalvelut;

14) julkaisut, lehdet ja muut vastaavat suoritteet;

15) muut vastaavat palvelut ja suoritteet;

16) jäljenteet.

6 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Metsähallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

7 §
Viivästyskorko

Jos 5 §:n perusteella määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien. Maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on enintään seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva Suomen pankin julkaisema, säädöskokoelmassa vahvistettu viitekorko.

8 §
Erinäiset säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012 ja on voimassa vuoden 2013 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

 Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitusneuvos
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.