1223/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011 

Valtioneuvoston asetus lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeudesta aselupa-asioissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään ampuma-aselain (1/1998) 114 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 124/2011:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampuma-aselain (1/1998) 114 §:ssä tarkoitettua lääkärin ilmoitusvelvollisuutta ja terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeutta koskevasta ilmoitusmenettelystä, näiden ilmoitusten sisällöstä sekä ilmoitusten käsittelyyn oikeutetusta poliisin henkilöstöstä.

2 §
Ilmoituksen sisältö

Sen lisäksi, mitä ampuma-aselain 114 §:n 1 momentissa säädetään, ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) ilmoituksen tekijän nimi, koulutus tai ammattiasema sekä toimipaikka yhteystietoineen;

2) ilmoituksen kohteen henkilötiedot; ja

3) jos ilmoituksen perusteena olevasta tapahtumasta on tehty hätä- tai rikosilmoitus, tämän ilmoituksen yksilöivät tiedot.

Ampuma-aselain 114 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa perusteluissa on todettava, perustuuko ilmoitus siihen, että joku on:

1) otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, jonka mielenterveyslain (1116/1990) 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna perusteena on itsemurhayritykseen pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttamasta vakavasta vaarasta hoitoon otetun terveydelle tai turvallisuudelle;

2) todettu mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi;

3) arvioitu itselleen tai toiselle vaaralliseksi potilaskertomukseen sisältyvän väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä koskevan tiedon ja hänen henkilökohtaiseen tapaamiseensa perustustuvan arvion perusteella;

4) käyttäytynyt lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön tapaamisen yhteydessä väkivaltaisesti tai väkivallalla uhaten; taikka

5) katsottu jollakin muulla ilmoituksessa yksilöidyllä perusteella sopimattomaksi pitämään hallussaan ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

3 §
Terveydenhuollon toimintayksikön vastuu

Terveydenhuollon toimintayksikön on määriteltävä ne menettelytavat, joilla varmistetaan, että yksikössä työskentelevän lääkärin ilmoitusvelvollisuus toteutuu ampuma-aselain 114 §:n 1 momentin mukaisesti.

4 §
Ilmoitusmenettely

Ilmoitus tulee tehdä lomakkeella, jossa on 2 §:ssä tarkoitetut tiedot. Poliisihallitus vahvistaa lomakkeen kuultuaan sosiaali- ja terveysministeriötä.

Ilmoitus on toimitettava Poliisihallitukseen kirjallisesti tai erikseen ohjeistettua sähköistä menettelyä käyttäen. Poliisihallituksen on toimitettava ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttavan luvan hakijoita sekä tällaisten lupien luvanhaltijoita koskevat ilmoitukset henkilön kotikunnan poliisilaitokselle.

5 §
Ilmoitusten käsitteleminen

Ilmoituksia saa käsitellä Poliisihallituksessa ja poliisilaitoksissa ainoastaan aselupa-asioiden käsittelyyn oikeutettu henkilöstö.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

  Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Projektipäällikkö
Mika Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.