1217/2011

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 6 ja 7 §, 8 §:n 1 momentti, 11 ja 13 §, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 4 momentti sekä 17 ja 19—23 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 19 § asetuksissa 987/2003 ja 341/2004, 8 §:n 1 momentti asetuksessa 987/2003, 14 §:n 1 momentti ja 23 § asetuksessa 545/2003, 15 §:n 4 momentti asetuksessa 895/2007 sekä 21 § asetuksessa 341/2004, seuraavasti:

6 §
Määräaikaiskatsastuksen sisältö

1. Määräaikaiskatsastuksessa todetaan ajoneuvon yksilöimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero. Ajoneuvon rekisteröintitodistukseen merkityt tekniset tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkastetaan. Määräaikaiskatsastus sisältää ajoneuvon teknisen tarkastuksen sekä auton, kevyen nelipyörän ja nelipyörän pakokaasupäästöjen tarkastuksen.

2. Ajoneuvon teknisessä tarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvo sen toteamiseksi, että:

a) ajoneuvo ja sen varusteet ovat niitä koskevien säännösten mukaisessa kunnossa;

b) ajoneuvo on liikenteessä turvallinen;

c) ajoneuvosta ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja.

3. Ajoneuvosta on tarkastettava vähintään moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksesta annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/40/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/48/EU, liitteessä II olevassa 2 ja 4 kohdassa mainitut kohteet. Katsastuksessa tarkastetaan mainitun direktiivin säännöksistä poiketen myös 4 kohdan taulukossa X:llä merkityt kohteet. Tarkastuksessa on sovellettava vähintään mainitun direktiivin liitteessä II tarkoitettua menetelmää, jollei jäljempänä toisin säädetä.

7 §
Jarrujen tarkastus

1. Ajoneuvon jarrujen perustarkastus suoritetaan vähintään 6 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II olevan 4 kohdan jarrulaitteita koskevan 1 alakohdan mukaisesti. Lukkiutumattomin jarruin tai kuormituksen mukaan säätyvin jarruventtiilein varustetulle O3- ja O4-luokan perävaunun vetämiseen varustetulle N3-luokan ajoneuvolle sekä O3- ja O4-luokan perävaunulle suoritetaan lisäksi Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen mukainen laaja jarrutarkastus yhdistelmän jarrujen sovittamiseksi ja jarrusuhteen määrittämiseksi.

2. Katsastustoimipaikka voi vaatia ajoneuvon esitettäväksi jarrutarkastukseen määräämällään tavalla kuormattuna, jos siihen on erityistä syytä.

8 §
Pakokaasupäästöjen tarkastus

1. Ottomoottorilla varustetulle ajoneuvolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1978 tai myöhemmin, sekä dieselmoottorilla varustetulle ajoneuvolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1980 tai myöhemmin, suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus 6 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II olevan 4 kohdan ympäristöhaittoja koskevan 8 alakohdan mukaisesti tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle ajoneuvolle.


11 §
Hyväksyminen ja hylkääminen määräaikaiskatsastuksessa

1. Ajoneuvon hyväksymisestä ja hylkäämisestä määräaikaiskatsastuksessa säädetään ajoneuvolain 54 §:ssä.

2. Sen lisäksi, mitä ajoneuvolain 54 §:ssä säädetään, ajoneuvo on hyväksyttävä määräaikaiskatsastuksessa, jos siinä ei ole havaittu 6 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II tarkoitetuissa hylkäysperusteissa mainittua tai siihen rinnastettavaa vikaa tai puutteellisuutta. Ajoneuvo on hyväksyttävä myös, jos siinä todetusta viasta tai puutteellisuudesta aiheutuu vain vähäistä vaaraa tai haittaa ja vika tai puutteellisuus on korjattavissa yksinkertaisella säätötoimenpiteellä tai osan vaihtamisella. Tällaisia vikoja tai puutteellisuuksia saa kuitenkin olla enintään kolmessa tarkastuskohteessa.

13 §
Jälkitarkastuksen sisältö

1. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne tarkastuskohteet, joissa määräaikaiskatsastuksessa tai edellisessä jälkitarkastuksessa on todettu vikoja tai puutteellisuuksia.

2. Jos jälkitarkastuksessa ajoneuvon muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tarkastuskohteissa epäillään olevan sellainen vika tai puutteellisuus, jonka vuoksi ajoneuvo olisi ajoneuvolain 56 §:n tai tämän asetuksen 12 §:n nojalla määrättävä ajokieltoon, jälkitarkastuksessa on tarkastettava myös tällainen tarkastuskohde.

14 § 
Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa

1. Jos 3 ja 4 §:ssä tarkoitettuna katsastusaikana katsastukseen esitetty ajoneuvo hylätään määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa määräämättä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden kuukauden ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä, kuitenkin vähintään mainituissa pykälissä tarkoitetun katsastusajan loppuun asti. Ajoneuvossa todetut hylkäämisen aiheuttaneet viat ja puutteellisuudet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian. Jos ajoneuvoa ei edellä tarkoitettuna aikana hyväksytä jälkitarkastuksessa tai määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen.


15 §
Määräaikaiskatsastuksesta annettavat todistukset

4. Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin linja-auton ja kuorma-auton omistajalle, haltijalle tai ajoneuvon katsastukseen esittäneelle annetaan pyynnöstä kansainvälinen katsastustodistus, joka on pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) liitteen 2 mukainen. Tällaisen todistuksen on velvollinen antamaan myös Liikenteen turvallisuusvirasto tai muukin kuin ajoneuvon katsastanut katsastustoimipaikka.

17 §
Pakokaasupäästöjen, jarrujärjestelmien, vetokytkimien ja nopeudenrajoittimien tarkastuksen suorittaja

1. Autokorjaamo tai muu paikka (tarkastuspaikka), jolla on käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto sekä pätevä ja asiantunteva henkilöstö tarkastuksen suorittamiseksi, saa 2 momentissa säädetyin edellytyksin suorittaa:

a) pakokaasupäästöjen tarkastuksen;

b) ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän paineilma- tai sähköohjattujen jarrujärjestelmien suorituskyvyn ja jarrutehon tarkastuksen sekä siihen kuuluvan jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen;

c) vetokytkimen tarkastuksen; 

d) nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksen.

2. Pakokaasupäästöjen, vetokytkimen ja nopeudenrajoittimen tarkastuspaikan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle. Edellä 1 momentin b kohdassa tarkoitetun tarkastuksen saa suorittaa vain tarkastuspaikka, joka on liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1247/2002) 3 §:ssä tarkoitettu A-luvan haltija.

3. Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta on annettava tarkastuksen tuloksen osoittava allekirjoitettu ja nimen selvennyksellä varustettu todistus esitettäväksi katsastuksessa. Todistuksessa on lisäksi oltava vähintään ajoneuvon yksilöintitiedot, tiedot tarkastuspaikasta sekä päiväys ja tarkastajan allekirjoitus. Pakokaasupäästöjen tarkastuksesta on ilmoitettava myös mittauksessa käytetyt pyörintänopeudet. Jos pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen, sähköohjattujen paineilmajarrujen tai nopeudenrajoittimen tarkastuksen suorittamisesta on katsastukseen mennessä kulunut enemmän kuin kolme kuukautta tai sitä ei ole suoritettu lainkaan, tarkastus suoritetaan katsastuksen yhteydessä. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, ettei tarkastuspaikan suorittamia tarkastuksia hyväksytä, tarkastuspaikan antamaa todistusta ei pidetä hyväksyttävänä.

4. Katsastuksessa voidaan suorittaa pakokaasupäästöjen, paineilmajarrujen ja sähköohjattujen paineilmajarrujen tarkastuksia sekä nopeudenrajoittimen toiminnan tarkastuksia tarkastuspaikan mittausten tai tarkastusten oikeellisuuden toteamiseksi, jolloin katsastuksessa suoritettu tarkastus on ratkaiseva. Katsastuksessa voidaan tarkastaa myös vetokytkimen toimintakelpoisuus.

19 §
Tekninen tienvarsitarkastus

1. Ajoneuvon tekninen tienvarsitarkastus voi sisältää yhden tai useamman seuraavista:

a) pysähtyneenä olevan ajoneuvon kunnon silmämääräinen tarkastus;

b) ajoneuvon teknisen kunnon, katsastusten suorittamisen ja muiden säännösten mukaisuuden osoittavien asiakirjojen tarkastus;

c) ajoneuvon teknisen kunnon tarkastus.

2. Edellä 1 momentin c kohdassa tarkoitettuun tarkastukseen sovelletaan, mitä Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/30/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/47/EU, 4 artiklassa sekä liitteissä I ja II säädetään. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittajan on otettava huomioon kuljettajan mahdollisesti esittämä viimeisin määräaikaiskatsastusta koskeva todistus ja äskettäin laadittu teknistä tienvarsitarkastusta koskeva raportti. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja voi lisäksi ottaa huomioon kuljettajan esittämän muunkin ajoneuvon kuntoa osoittavan todistuksen. Jos todistus tai raportti osoittaa, että jokin tarkastuskohde on tarkastettu kolmen edellisen kuukauden aikana, kyseistä kohdetta ei tarkasteta uudelleen ilman perusteltua syytä.

3. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrännyt ajan, jonka kuluessa ajoneuvossa todettu puutteellisuus on korjattava, puutteellisuudesta ja sen korjausajasta on tehtävä merkintä rekisteröintitodistukseen.

20 §
Raportti teknisestä tienvarsitarkastuksesta

1. Hyötyajoneuvon kuljettajalle annettavasta raportista on käytävä ilmi vähintään 19 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin liitteessä I tarkoitetut asiat.

2. Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun raporttilomakkeen kaavan ja vastaa siitä, että lomakkeita on teknisten tienvarsitarkastusten suorittajien saatavissa.

21 §
Katsastamattoman ja epäkuntoisen ajoneuvon käytön estäminen

1. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt rakenteeltaan, varusteiltaan tai kunnoltaan puutteellisen taikka katsastamattoman ajoneuvon käytön liikenteessä ja määrännyt ajoneuvon ajokieltoon, hänen on tehtävä rekisteröintitodistukseen ajokieltoa koskeva merkintä. Viranomaisen haltuunsa ottama rekisteröintitodistus tai haltuunsa ottamat rekisterikilvet on toimitettava ajoneuvon omistajan tai haltijan ilmoittamaan katsastustoimipaikkaan, jonka on viipymättä merkittävä ajokielto ajoneuvoliikennerekisteriin tai ilmoitettava siitä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Hyväksytyn katsastuksen jälkeen rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet on jälleen luovutettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, jollei ole olemassa muuta ajoneuvolain 84 §:ssä tarkoitettua perustetta, jonka vuoksi rekisteröintitodistus ja rekisterikilvet on otettu tai voidaan ottaa pois. Katsastustoimipaikan on merkittävä ajokiellon päättyminen rekisteröintitodistukseen, sekä ajoneuvoliikennerekisteriin tai ilmoitettava ajokiellon päättymisestä Liikenteen turvallisuusvirastolle.

2. Jos ajoneuvon käyttö on estetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, poliisi-, tulli- ja rajavartiomies voi antaa todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen säilytettäväksi taikka korjattavaksi lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.

3. Jollei viranomaisen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla haltuunsa ottamaa rekisteröintitodistusta tai haltuunsa ottamia rekisterikilpiä noudeta katsastustoimipaikasta kolmen kuukauden kuluessa haltuunotosta, rekisteröintitodistuksen ja rekisterikilpien kanssa menetellään siten kuin Liikenteen turvallisuusvirasto määrää.

22 §
Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskeva tietojen vaihto ja muu yhteistyö

1. Poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen on viipymättä ilmoitettava Ahvenanmaan maakunnassa tai muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyn tai käyttöön otetun hyötyajoneuvon vakavista vioista ja puutteellisuuksista Liikenteen turvallisuusvirastolle.

2. Liikenteen turvallisuusvirasto, poliisi, tullilaitos, rajavartiolaitos ja tarkastuksia suorittavat katsastustoimipaikat sopivat keskenään teknisten tienvarsitarkastusten tilastoinnista ja teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevien muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle.

3. Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa 19 §:n 2 momentissa mainitun direktiivin 6 artiklassa tarkoitetut tiedot komissiolle sekä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ETA-valtioille.

23 §
Ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyiltä ajoneuvoilta edellytettävä katsastus

1. Ahvenanmaan maakunnassa tai muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon tulee olla katsastettu siten kuin 6 §:n 3 momentissa tarkoitetussa direktiivissä säädetään, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomessa.

2. Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 32/1986) ja 15 §:n 4 momentissa mainittuun sopimukseen liittyneessä muussa valtiossa kuin ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon tulee olla katsastettu siten kuin mainituissa sopimuksissa ja 15 §:n 4 momentissa mainittuun sopimukseen liitetyissä normeissa määrätään, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä Suomessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/40/EY (32009L0040); EUVL N:o L 141, 6.6.2009, s. 12
Komission direktiivi 2010/47/EU (32010L0047); EUVL N:o L 173, 8.7.2010, s. 33
Komission direktiivi 2010/48/EU (32010L0048); EUVL N:o L 173, 8.7.2010, s. 47

  Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2011

Liikenneministeri
Merja Kyllönen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.