1207/2011

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, jäljempänä Prüm-päätös, eräiden säännösten täytäntöönpanosta.

2 §
Toisen jäsenvaltion virkamiehen osallistuminen yhteiseen operaatioon Suomessa

Prüm-päätöksen 17 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen operaatioon Suomessa osallistuvalla toisen jäsenvaltion toimivaltaisella virkamiehellä on Suomen alueella oikeus suomalaisen poliisimiehen ohjeiden mukaisesti käyttää sellaisia poliisimiehelle kuuluvia valtuuksia, jotka suomalainen poliisimies toimivaltansa nojalla osoittaa. Toisen jäsenvaltion virkamiehellä on oikeus suomalaisen poliisimiehen ohjauksessa sellaisten voimakeinojen käyttämiseen, joihin suomalainen poliisimies toimivaltansa nojalla hänet valtuuttaa.

Mitä 1 momentissa säädetään suomalaisesta poliisimiehestä, sovelletaan vastaavasti suomalaiseen rajavartiomieheen tai tullimieheen näiden johtaessa yhteistä operaatiota.

Toisen jäsenvaltion yhteiseen operaatioon osallistuvalle virkamiehelle voidaan antaa oikeus kantaa Suomen alueella ampuma-aseita ja muita voimankäyttövälineitä. Päätöksen oikeudesta kantaa ampuma-asetta tai muuta voimankäyttövälinettä tekee päällystöön kuuluva poliisimies tai rajavartiolaitoksessa ja tullilaitoksessa pidättämiseen oikeutettu virkamies. Voimankäyttövälinettä on oikeus käyttää vain rikoslain (39/1889) 4 luvun 4 §:n mukaisessa hätävarjelutilanteessa ja tilanteessa, jossa poliisimies, rajavartiomies tai tullimies toimivaltansa nojalla yksittäistapauksessa valtuuttaa toisen jäsenvaltion virkamiehen voimankäyttövälineen käyttämiseen.

3 §
Toisen jäsenvaltion virkamies ajoneuvon kuljettajana

Toisen jäsenvaltion toimivaltaisella virkamiehellä, joka toimii Suomen alueella Prüm-päätöksen mukaisessa yhteistyössä, on ajoneuvoa kuljettaessaan tieliikennelain (267/1981) 6 §:n 1 momentissa, 25 §:n 3 momentissa ja 48 §:ssä suomalaiselle poliisiajoneuvon kuljettajalle säädetyt oikeudet.

4 §
Asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toimivaltaisista viranomaisista ja virkamiehistä sekä säätää kansallisista yhteys- ja koordinaatiopisteistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2011.

HE 25/2011
HaVM 2/2011
EV 27/2011
Neuvoston päätös 2008/615/YOS (32008D0615); EUVL N:o L 210, 6.8.2008, s. 1

  Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Päivi Räsänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.