1187/2011

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maanmittauslaitoksesta annetun lain (505/1991) 2 ja 3 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § osaksi laeissa 1630/1993 ja 577/2009 ja 3 § laissa 594/2002, seuraavasti:

2 §

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä maastotietoja ja ilmakuvia koskevien tietojärjestelmien pitämisestä;

4) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä ja edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa;

5) myydä, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja;

6) harjoittaa kiinteistöarviointia;

7) huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen suoritettavaksi.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä, avustaa kiinteistöjä koskevien valtioneuvoston asetuksella säädettävien asioiden hoidossa sekä kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella huolehtia kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Lisäksi maanmittauslaitos suorittaa maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

3 §

Maanmittauslaitoksen päällikkönä on pääjohtaja, joka ratkaisee maanmittauslaitokselle kuuluvat asiat. Ratkaisuvallan siirtämisestä maanmittauslaitoksen muille virkamiehille säädetään valtioneuvoston asetuksella sekä määrätään tarkemmin maanmittauslaitoksen ja sen toimintayksiköiden työjärjestyksissä tai niiden muissa määräyksissä. Pääjohtaja päättää kuitenkin maanmittauslaitoksen toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen antamisesta.

Pääjohtaja määrää itselleen sijaisen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 22/2011
MmVM 2/2011
EV 13/2011

  Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.